Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.188.1838

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2003 r.

USTAWA
z dnia 19 września 2003 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052) art. 139 otrzymuje brzmienie:

"Art. 139. § 1. Nadzór merytoryczny nad aplikacją sądową sprawuje Minister Sprawiedliwości.

§ 2. Aplikację sądową prowadzą prezesi sądów apelacyjnych.

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wyznacza sądy apelacyjne, w których prezesi prowadzą zajęcia seminaryjne, i określa obszary apelacji objęte tymi zajęciami.

§ 4. Minister Sprawiedliwości może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, w drodze zarządzenia, powierzyć prezesowi sądu okręgowego prowadzenie zajęć seminaryjnych dla części obszaru apelacji, obejmującej jeden lub więcej okręgów sądowych.".

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.