Law Journal

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu.

Dz.U.2001.128.1424 | rozporządzenie z dnia 12 października 2001 r. | Akt utracił moc

Wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dz.U.2001.131.1461 | rozporządzenie z dnia 12 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

Dz.U.2001.128.1427 | rozporządzenie z dnia 12 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2001.120.1288 | rozporządzenie z dnia 12 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Rozliczenia z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie.

Dz.U.2001.120.1287 | rozporządzenie z dnia 11 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dz.U.2001.126.1390 | rozporządzenie z dnia 11 października 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.2001.128.1422 | rozporządzenie z dnia 11 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2001.121.1317 | rozporządzenie z dnia 11 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2002 r.

Dz.U.2001.124.1356 | rozporządzenie z dnia 11 października 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie limitu krajowego produkcji suszu paszowego.

Dz.U.2001.128.1430 | rozporządzenie z dnia 10 października 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie lotnisk, na których mogą być wykonywane starty i lądowania statków powietrznych w ruchu międzynarodowym.

Dz.U.2001.118.1256 | rozporządzenie z dnia 10 października 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.

Dz.U.2001.121.1309 | rozporządzenie z dnia 10 października 2001 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dz.U.2001.121.1316 | rozporządzenie z dnia 10 października 2001 r. | Akt utracił moc

Sposób nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych.

Dz.U.2001.121.1310 | rozporządzenie z dnia 10 października 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dz.U.2014.114 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 października 2001 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wynagrodzenie Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.U.2001.118.1258 | rozporządzenie z dnia 10 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2001.121.1315 | rozporządzenie z dnia 10 października 2001 r. | Akt utracił moc

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2001.130.1453 | rozporządzenie z dnia 9 października 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 8/2000.

Dz.U.2001.118.1272 | wyrok z dnia 9 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 11/2001.

Dz.U.2001.118.1271 | wyrok z dnia 8 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach. Londyn.2001.10.05.

Dz.U.2008.134.851 | umowa międzynarodowa z dnia 5 października 2001 r. | Akt obowiązujący

Ośrodki kuratorskie.

Dz.U.2001.120.1294 | rozporządzenie z dnia 5 października 2001 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

Dz.U.2001.121.1307 | rozporządzenie z dnia 5 października 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Dz.U.2001.120.1296 | rozporządzenie z dnia 5 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Dz.U.2001.119.1273 | rozporządzenie z dnia 5 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Dz.U.2001.121.1308 | rozporządzenie z dnia 4 października 2001 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny.

Dz.U.2001.120.1292 | rozporządzenie z dnia 4 października 2001 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.

Dz.U.2001.132.1479 | rozporządzenie z dnia 4 października 2001 r. | Akt obowiązujący

Wymagania techniczne dla opryskiwaczy.

Dz.U.2001.121.1303 | rozporządzenie z dnia 4 października 2001 r. | Akt utracił moc

Europol-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2001.10.03.

Dz.U.2002.144.1210 | umowa międzynarodowa z dnia 3 października 2001 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

Dz.U.2001.114.1216 | rozporządzenie z dnia 3 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.2001.114.1215 | rozporządzenie z dnia 3 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Dz.U.2001.133.1480 | rozporządzenie z dnia 2 października 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006.

Dz.U.2001.118.1255 | rozporządzenie z dnia 2 października 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.2001.115.1233 | rozporządzenie z dnia 2 października 2001 r. | Akt jednorazowy

Rodziny zastępcze.

Dz.U.2001.120.1284 | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic oraz zmiana nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U.2013.863 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

Dz.U.2001.120.1283 | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.

Dz.U.2001.116.1242 | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Oporów.

Dz.U.2001.107.1181 | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | Akt indywidualny

Wynagrodzenie Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.

Dz.U.2001.116.1245 | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | Akt utracił moc

Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Dz.U.2001.120.1285 | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Dz.U.2001.116.1243 | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

Dz.U.2001.116.1244 | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2001.118.1268 | rozporządzenie z dnia 28 września 2001 r. | Akt utracił moc

Reklamacja usług telekomunikacyjnych.

Dz.U.2001.115.1230 | rozporządzenie z dnia 28 września 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.

Dz.U.2001.118.1265 | rozporządzenie z dnia 28 września 2001 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznaki służbowe dla poszczególnych stanowisk.

Dz.U.2001.119.1274 | rozporządzenie z dnia 28 września 2001 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznaki służbowe.

Dz.U.2001.119.1275 | rozporządzenie z dnia 28 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Dz.U.2001.120.1297 | rozporządzenie z dnia 28 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Katalog odpadów.

Dz.U.2001.112.1206 | rozporządzenie z dnia 27 września 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów gospodarczych.

Dz.U.2001.116.1247 | rozporządzenie z dnia 27 września 2001 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie ziemniaków.

Dz.U.2001.112.1204 | rozporządzenie z dnia 26 września 2001 r. | Akt obowiązujący