Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.179.1850

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 6 sierpnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1366 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 107) w załączniku "Plan emisji znaczków pocztowych na 2004 r." wprowadza się następujące zmiany:
1) w lp. 49 w kolumnie 4 "Kolejność wprowadzenia do obiegu" wyraz "marzec" zastępuje się wyrazem "czerwiec";
2) skreśla się lp. 20;
3) informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem 120 znaczków pocztowych, w tym 68 znaczków samodzielnych, 1 znaczek w bloku, 1 znaczek z przywieszką, 42 znaczki nadrukowane na kartce pocztowej i 8 znaczków z przywieszkami w dwóch arkusikach.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 marca 2004 r.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie §1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.