Szczegółowe wymagania dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko. - Dz.U.2004.179.1846 - OpenLEX

Szczegółowe wymagania dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.179.1846

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 23 lipca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w produktach substancji negatywnie oddziaływających na środowisko po ich użyciu.
Ustala się nie mniejszy niż 80 % stopień degradacji częściowej anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, zawartych w produktach przeznaczonych do prania, mycia i czyszczenia w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach usługowych oraz preparatach stosowanych w przemyśle, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, badanej zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. Nr 196, poz. 1658).
 (uchylony).
Ustala się wielkość dopuszczalnych doz rtęci w lampach wyładowczych, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Przepis § 2 traci moc z dniem 8 października 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
________

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 114, poz. 1078), które zostało zachowane w mocy do tego dnia na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH ANIONOWE I NIEJONOWE SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE, KTÓRYCH STOPIEŃ BIODEGRADACJI CZĘŚCIOWEJ NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZY NIŻ 80 %

Lp.Nazwa grupowaniaSymbol PKWiUKod CN
1234
1Preparaty powierzchniowo czynne, nawet zawierające mydło, pakowane do sprzedaży detalicznej (inne niż preparaty stosowane jako mydło)24.51.32-40.003402 20 20
2Preparaty powierzchniowo czynne, nawet zawierające mydło, niepakowane do sprzedaży detalicznej (inne niż preparaty stosowane jako mydło)24.51.32-60.003402 90 10
3Preparaty do prania i czyszczenia, nawet zawierające mydło, pakowane do sprzedaży detalicznej, włączając pomocnicze preparaty do prania (inne niż preparaty stosowane jako mydło, preparaty powierzchniowo czynne)24.51.32-50.003402 20 90
4Preparaty do prania i czyszczenia, nawet zawierające mydło, niepakowane do sprzedaży detalicznej, włączając pomocnicze preparaty do prania (inne niż preparaty stosowane jako mydło i preparaty powierzchniowo czynne)24.51.32-70.003402 90 90

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2  (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WIELKOŚĆ DOPUSZCZALNYCH DOZ RTĘCI W LAMPACH WYŁADOWCZYCH

Lp.Nazwa grupowaniaSymbol PKWiUKod CNDoza rtęci (w mg)
12345
1Lampy wyładowcze, fluorescencyjne z termokatodą, zakończone z obu stron kapturkami, z wyłączeniem promienników lampowych nadfioletu31.50.15-10.008539 31 1010
2Lampy wyładowcze, fluorescencyjne z termokatodą, pozostałe, inne niż zakończone z obu stron kapturkami, z wyłączeniem promienników lampowych nadfioletu31.50.15-30.008539 31 905
3Lampy wyładowcze sodowe31.50.15-56.008539 32 5010
1 § 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2013 r.
2 Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2013 r.