Szczegółowe warunki odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy. - Dz.U.2004.185.1912 - OpenLEX

Szczegółowe warunki odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.185.1912

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy

Na podstawie art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:
 Rozporządzenie określa szczegółowe warunki odbywania przez bezrobotnych stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zwanego dalej "przygotowaniem zawodowym".
 (uchylony).
1.
Pracodawca organizujący staż lub przygotowanie zawodowe dla bezrobotnych składa do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego, zawierający w szczególności:
1)
dane pracodawcy: nazwa lub imię i nazwisko, adres, telefon i faks, e-mail, forma prawna, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę;
2)
liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotny będzie odbywać staż lub przygotowanie zawodowe;
3)
imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna bezrobotnego;
4)
proponowany okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, nie krótszy niż 3 miesiące;
5)
opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu lub przygotowania zawodowego, w tym nazwa zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;
6)
wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu lub przygotowania zawodowego.
2.
Pracodawca może we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż lub przygotowanie zawodowe.
 Starosta w terminie miesiąca od otrzymania wniosku pracodawcy informuje go o sposobie rozpatrzenia wniosku.
1.
Starosta przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego może skierować go na badania lekarskie, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą".
2. 4
 Jeżeli charakter pracy tego wymaga, starosta może skierować bezrobotnego na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy.
1.
Starosta zawiera z pracodawcą umowę, o której mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, zwaną dalej "umową", określającą w szczególności:
1)
nazwę instrumentu rynku pracy: staż albo przygotowanie zawodowe;
2)
dane bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres;
3)
dane opiekuna bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe, w tym imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, wykształcenie;
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia stażu lub przygotowania zawodowego;
5)
zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia należytej realizacji stażu lub przygotowania zawodowego, zgodnie z ustalonym programem.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku organizowania stażu lub przygotowania zawodowego w powiatowych urzędach pracy i starostwach powiatowych.
1.
Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż lub przygotowanie zawodowe:
1)
zapoznaje bezrobotnego z programem stażu lub przygotowania zawodowego;
2)
zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
3)
zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
4)
szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
5)
przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
6)
zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
7)
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
8)
wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po zakończeniu stażu lub przygotowania zawodowego.
2.
Bezrobotny skierowany do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego:
1)
przestrzega ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;
2)
sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu lub przygotowania zawodowego oraz stosuje się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
3)
przestrzega przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
4)
sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
3.
Opiekun bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.
1.
Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu lub przygotowania zawodowego w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu lub przygotowania zawodowego, po wysłuchaniu pracodawcy.
2.
Starosta na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu lub przygotowania zawodowego w przypadku:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
2)
naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
1.
Bezrobotny w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, przedkłada staroście tę opinię wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego.
2.
Starosta po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego i wydaniu zaświadczenia zawierającego dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-4, zwraca bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu stażu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu u pracodawcy przez bezrobotnego absolwenta (Dz. U. Nr 45, poz. 203, z 1998 r. Nr 166, poz. 1244 oraz z 2001 r. Nr 145, poz. 1637) zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz.U.05.236.2003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2005 r.
2 § 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz.U.05.236.2003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2005 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz.U.05.236.2003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2005 r.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz.U.05.236.2003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2005 r.