Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy. - Dz.U.2005.236.2003 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.236.2003

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 28 listopada 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy

Na podstawie art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. Nr 185, poz. 1912) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki odbywania przez bezrobotnych stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zwanego dalej "przygotowaniem zawodowym".";

2)
uchyla się § 2;
3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Starosta w terminie miesiąca od otrzymania wniosku pracodawcy informuje go o sposobie rozpatrzenia wniosku.";

4)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli charakter pracy tego wymaga, starosta może skierować bezrobotnego na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.