Law Journal

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2002.116.1006 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych.

Dz.U.2002.116.1005 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Dz.U.2002.116.1004 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.

Dz.U.2002.115.1003 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne.

Dz.U.2002.115.1002 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Nowej Kulturze - Stowarzyszeniu Kościelnemu.

Dz.U.2002.115.1001 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Wielkości progowe dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2002.115.1000 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość kar pieniężnych w transporcie drogowym.

Dz.U.2002.115.999 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie i rozpatrywanie zgłoszeń znaków towarowych.

Dz.U.2002.115.998 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Policji.

Dz.U.2002.115.996 | ustawa z dnia 24 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 4/01.

Dz.U.2002.114.993 | wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 41/01.

Dz.U.2002.114.992 | wyrok z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 12/01.

Dz.U.2002.113.990 | wyrok z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Praktyczna nauka zawodu.

Dz.U.2002.113.988 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2002.113.983 | ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Dz.U.2002.112.980 t.j. | ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2002.112.978 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dz.U.2002.112.977 | ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

Dz.U.2002.112.975 | ustawa z dnia 23 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks celny.

Dz.U.2002.112.974 | ustawa z dnia 23 maja 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Dz.U.2002.111.973 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2002.111.972 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zwrot podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Dz.U.2002.111.971 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Dawki graniczne promieniowania jonizującego.

Dz.U.2002.111.969 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 31/01.

Dz.U.2002.109.966 | wyrok z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Należność za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.109.964 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.108.958 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.108.955 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu dotyczącego transportu produktów rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2002.108.954 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

Dz.U.2002.108.952 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego.

Dz.U.2002.108.951 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

Dz.U.2002.108.950 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2002.108.945 | ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zasięg terytorialny i właściwość rzeczowa oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki.

Dz.U.2002.107.942 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Opłaty określone w ustawie o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2002.107.941 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2002.107.940 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.2002.107.939 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2002.107.938 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2002.107.937 | ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.106.936 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 7/01.

Dz.U.2002.104.933 | wyrok z dnia 2 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 11/01.

Dz.U.2002.104.932 | wyrok z dnia 2 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2002.104.931 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Sąd Najwyższy.

Dz.U.2002.101.924 t.j. | ustawa z dnia 20 września 1984 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 45/01.

Dz.U.2002.100.923 | wyrok z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 14/02.

Dz.U.2002.100.922 | wyrok z dnia 24 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.100.921 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposób ich przedstawiania.

Dz.U.2002.100.920 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Nagroda jubileuszowa funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.100.916 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Dz.U.2002.100.910 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dz.U.2002.100.909 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2002.100.906 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Dz.U.2002.99.905 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2002.99.904 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Świadczenia socjalne i bytowe przysługujące funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.

Dz.U.2002.99.903 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący