Tryb powoływania biegłych, zasady sporządzania opinii oraz warunki i sposób dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od... - Dz.U.2004.183.1895 - OpenLEX

Tryb powoływania biegłych, zasady sporządzania opinii oraz warunki i sposób dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.183.1895

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.
1.
Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu.
2.
Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwanej dalej "listą", po uzyskaniu ich pisemnej zgody zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii.
3.
Lista biegłych, o których mowa w ust. 1, jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia.
4.
Biegłych ustanawia się na okres trzech lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.
W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy:
1)
ocenić dane z dostępnej dokumentacji;
2)
ocenić stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania;
3)
ocenić wyniki badań laboratoryjnych;
4)
zlecić niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne.
1.
Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra oraz psycholog.
2.
Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwane dalej "badaniem", biegły przeprowadza w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osoby badanej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Badanie połączone z oddaniem pod obserwację przeprowadza się w zakładach lecznictwa odwykowego.
Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków diagnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii.
1.
Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera:
1)
imię, nazwisko biegłego oraz miejsce jego zatrudnienia;
2)
wskazanie organu kierującego na badanie;
3)
datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;
4)
miejsce i datę przeprowadzenia badania;
5)
miejsce i datę sporządzenia opinii;
6)
imię, nazwisko, PESEL oraz adres osoby badanej;
7)
wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych;
8)
opis przebiegu badania, określający jego zakres;
9)
wynik badania ogólnego;
10)
rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;
11)
wskazanie dalszego trybu postępowania;
12)
podpis biegłego.
2.
W celu sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 1, biegły może uzyskać dodatkowe informacje od specjalisty terapii uzależnień.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 25, poz. 116).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.