Law Journal

Utworzenie sądów grodzkich.

Dz.U.2001.106.1160 | rozporządzenie z dnia 26 września 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2001.106.1161 | rozporządzenie z dnia 26 września 2001 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych.

Dz.U.2001.112.1201 | rozporządzenie z dnia 26 września 2001 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.

Dz.U.2001.109.1186 | obwieszczenie z dnia 26 września 2001 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.

Dz.U.2001.109.1187 | obwieszczenie z dnia 26 września 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

Dz.U.2001.113.1213 | rozporządzenie z dnia 26 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2001.137.1533 | rozporządzenie z dnia 25 września 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

Dz.U.2001.113.1214 | rozporządzenie z dnia 25 września 2001 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.U.2001.120.1282 | rozporządzenie z dnia 25 września 2001 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.

Dz.U.2001.118.1260 | rozporządzenie z dnia 25 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyjaśnienia do reguł pochodzenia towarów.

Dz.U.2001.112.1199 | rozporządzenie z dnia 25 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zadania służby medycyny pracy.

Dz.U.2001.118.1270 | rozporządzenie z dnia 25 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób zapewnienia osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.U.2001.118.1252 | rozporządzenie z dnia 25 września 2001 r. | Akt utracił moc

Obrót detaliczny środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

Dz.U.2001.116.1249 | rozporządzenie z dnia 21 września 2001 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie aplikacji prokuratorskiej do trzech lat.

Dz.U.2001.106.1159 | rozporządzenie z dnia 21 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2001.106.1158 | rozporządzenie z dnia 21 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w hutach żelaza.

Dz.U.2001.112.1202 | rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Dz.U.2001.106.1153 | rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Dz.U.2001.106.1152 | rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. | Akt utracił moc

Centralna ewidencja pojazdów.

Dz.U.2001.106.1166 | rozporządzenie z dnia 19 września 2001 r. | Akt utracił moc

Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2001.114.1227 | rozporządzenie z dnia 19 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2001.114.1228 | rozporządzenie z dnia 19 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

Dz.U.2001.114.1219 | rozporządzenie z dnia 19 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Fundacja - Zakłady Kórnickie.

Dz.U.2020.1705 t.j. | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kodeks morski.

Dz.U.2018.2175 t.j. | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Podpis elektroniczny.

Dz.U.2013.262 t.j. | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski.

Dz.U.2001.138.1546 | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki dotyczące bezpieczeństwa zabawek.

Dz.U.2001.120.1278 | rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.

Dz.U.2001.114.1217 | rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. | Akt utracił moc

Ułatwienie zatrudnienia absolwentom szkół.

Dz.U.2001.122.1325 | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt utracił moc

Wywiad środowiskowy (rodzinny) oraz rodzaje dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej.

Dz.U.2001.114.1220 | rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2001.102.1123 | rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2001.116.1239 | rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.130.1452 | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2001.122.1324 | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regulacji rynku cukru.

Dz.U.2001.122.1322 | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie organizmów szkodliwych.

Dz.U.2001.114.1221 | rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie i rozpatrywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Dz.U.2001.102.1119 | rozporządzenie z dnia 17 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2001.101.1092 | rozporządzenie z dnia 17 września 2001 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Dz.U.2001.102.1122 | rozporządzenie z dnia 17 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2001.101.1091 | rozporządzenie z dnia 17 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

Dz.U.2001.105.1146 | rozporządzenie z dnia 15 września 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 11/2000.

Dz.U.2001.103.1130 | wyrok z dnia 14 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.

Dz.U.2001.105.1147 | rozporządzenie z dnia 12 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2001.98.1072 | rozporządzenie z dnia 12 września 2001 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

Dz.U.2001.101.1095 | rozporządzenie z dnia 12 września 2001 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat produktowych.

Dz.U.2001.116.1235 | rozporządzenie z dnia 11 września 2001 r. | Akt utracił moc