Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana... - Dz.U.2004.175.1814 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.175.1814

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

Na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. Nr 32, poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje, prawach poboru spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek notowanych na rynku równoległym nie mogą przekroczyć 7,5 % wartości aktywów;",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) 10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;",

c)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) 40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w zabezpieczonych, w wysokości wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem, obligacjach emitowanych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu;";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku lokat aktywów funduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, o których mowa w § 1 pkt 3-5, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10 % jednej emisji, a gdy udział papierów wartościowych spółki w aktywach funduszu nie przekracza 1 %, lokaty funduszu mogą stanowić nie więcej niż 20 % jednej emisji akcji spółki. Suma aktywów funduszu ulokowanych w emisjach akcji spółek, w których lokaty funduszu stanowią więcej niż 10 % jednej emisji akcji, nie może stanowić więcej niż 5 % wartości aktywów tego funduszu. W przypadku lokat aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w § 1 pkt 6, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 35 % jednej emisji.";

3)
w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Fundusz nie może nabywać jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, lub certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego akcjonariuszami są akcjonariusze powszechnego towarzystwa zarządzającego funduszem lub podmioty z nimi związane.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.