Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.169.1767

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. ustala się granice następujących gmin:
1) w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim - gminy o statusie miasta Kamienna Góra i gminy Kamienna Góra przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Kamienna Góra części obszaru wsi Ptaszków, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Ptaszków, to jest działek o numerach 136/11-136/13 o łącznej powierzchni 5,97 ha z gminy Kamienna Góra;
2) w województwie lubelskim, w powiecie opolskim - gminy Łaziska, i w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim - gminy Solec nad Wisłą przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Łaziska obszarów: wsi Kępa Gostecka, stanowiącej obręb ewidencyjny Kępa Gostecka o powierzchni 491,56 ha, i wsi Kępa Solecka, stanowiącej obręb ewidencyjny Kępa Solecka o powierzchni 214,55 ha z gminy Solec nad Wisłą;
3) w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim - gminy Olkusz i gminy Bolesław przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Olkusz części obszaru wsi Bolesław, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Bolesław, to jest część działki numer 1641 o powierzchni 8,11 ha z gminy Bolesław. Granica zachodnia terenu przemieszczanego przebiega prostoliniowo od istniejącego punktu granicznego nr 1018 w kierunku południowo-zachodnim do projektowanego punktu granicznego nr 102. Od projektowanego punktu nr 102 granica przebiega prostoliniowo do projektowanego punktu granicznego nr 101, w którym ulega załamaniu, i dalej przebiega prostoliniowo w kierunku południowo-zachodnim do istniejącego punktu granicznego nr 13. Granica południowa terenu przebiega od istniejącego punktu granicznego nr 13 w kierunku wschodnim do punktu granicznego nr 9 i dalej do istniejącego punktu granicznego nr 1032, wzdłuż północnej krawędzi drogi. Granice północna i wschodnia przebiegają według dotychczasowego przebiegu granic ewidencyjnych obrębu Pomorzany ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków;
4) w województwie mazowieckim:
a) w powiecie płońskim - gminy o statusie miasta Raciąż i gminy Raciąż przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Raciąż części obszarów obrębów ewidencyjnych: Folwark-Raciąż, to jest działek o numerach: 1653/1,1653/3, 1653/4, 1654, 1655/2, 1655/3, 1660/1, 1661/1, 1661/2, 1662/1, 1663/1, 1665/3, 1665/6, 1675/1, 1676/1 i 1677/1 o łącznej powierzchni 24,51 ha, Pólka-Raciąż, to jest działek o numerach: 491/4, 492/4, 493/4, 494/4, 495/4, 496/4, 497/6, 497/10, 498/4, 499/1, 499/6, 500/4, 502/6, 502/10, 504/4, 505/2-505/4, 507/4, 508, 509/4, 510/4, 511/4, 512/4, 513, 516/23, 551/2, 553/3, 554/3, 555/4, 556/4, 557/3, 557/4, 558/3, 559/3, 559/4, 560/3, 560/4, 561/3, 562/3, 562/4, 563/1, 563/2, 564/1, 573/3, 574/3, 575-579, 580/2-580/4, 581/2, 581/3, 581/4, 582/1, 582/2, 583/1, 583/3, 583/4, 584, 585, 599/2, 669/5, 669/6, 670/5, 670/6, 672/5, 672/6, 674/5, 674/6, 676/5, 676/6, 678/5, 678/6, 679/5, 679/6, 680/5, 680/6, 681/5, 681/6, 695/5, 695/7, 695/8, 695/13-695/17, 696/6, 697/5, 697/6, 698/5, 698/6, 699, 700/3, 700/5, 700/6, 701/5, 701/6, 702/5, 702/6, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 705, 707, 709, 714/1-714/11, 716, 718, 720, 722, 724-728, 732, 733/1, 733/2, 734-737, 738/2-738/4, 739/1, 739/2, 740, 741, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748, 749/1, 749/2, 750, 751/1, 751/2, 752, 753/1-753/3, 754-758, 760-762, 763/2, 770/3, 771/3, 772/3, 772/4, 773/3, 773/4, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776-786, 787/2, 791/1, 792/2, 792/5, 792/6, 796/4, 796/7, 796/10, 796/11, 797/2, 798, 799/2, 800-804, 805/1, 805/2, 806-814, 815/1-815/4, 816-827, 828/1, 829-831, 832/1, 832/2, 833-845, 846/1, 847-862, 863/1, 863/2, 864-867, 868/1, 868/2, 869/1, 869/2, 870, 871/1-871/3, 1014-1024, 1025/1, 1025/2, 1026-1029, 1228-1236, 1238-1241, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/2, 1247, 1254 i 1272/1 o łącznej powierzchni 333,92 ha, Sierakowo, to jest działek o numerach: 1-5, 6/2-6/4, 7-11, 25/139-25/143, 25/147, 26/1, 56, 57/2-57/4, 58-61, 62/1, 63-68, 69/1, 70/1, 71/1, 74/1, 74/3, 76-82, 83/1 i 109/1 o łącznej powierzchni 74,08 ha, oraz Witkowo, to jest działek o numerach: 1/8, 1/10, 1/12, 2/2, 3/1, 4/1, 110/1 i 111/1 o łącznej powierzchni 1,13 ha z gminy Raciąż,
b) w powiecie wołomińskim - gminy Wołomin i gminy Poświętne przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Wołomin obszaru sołectwa Cięciwa stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Ostrowik, to jest działek o numerach: 1/5-1/12, 2/1-2/4, 3/1-3/6, 4-12, 13/2-13/4, 14, 15/2-15/4, 16/1-16/5, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19-38, 39/1-39/3, 40/2-40/4, 41/1, 41/2, 42/2-42/7, 42/10-42/16, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45-49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/2-53/6, 54/1, 54/2, 54/4, 54/8, 54/9, 54/11-54/18, 55-60, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 64-93, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97-121, 122/1, 122/2, 123, 124/1, 124/3-124/6, 125-141, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 145-190, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 194-211, 212/2-212/4, 213/2, 214/2, 214/4-214/6, 215, 217, 219/1-219/9, 221/1-221/3, 223/1-223/9, 225-235, 236/1, 236/2, 237-243, 259, 261, 480, 481, 483-487, 492, 493, 495-501 o łącznej powierzchni 201,07 ha z gminy Poświętne,
c) w powiecie wyszkowskim:
gminy Somianka i gminy Wyszków przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Somianka części obszaru wsi Gulczewo, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Gulczewo, to jest działek o numerach: 1070-1139, 1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2, 1142-1242, 1244-1262, 1266-1283, 1284/1, 1284/2, 1285-1308, 1309/1, 1309/2, 1310/1, 1311, 1312/1, 1313/1, 1314-1319, 1320/1-1320/16, 1320/18-1320/29, 1321, 1322/1-1322/11, 1323-1325, 1326/1-1326/9, 1327-1334, 1335/1, 1335/2, 1365-1404 i 1513-1524 o łącznej powierzchni 99,55 ha z gminy Wyszków,
gminy Wyszków i gminy Somianka przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Wyszków części obszaru wsi Kręgi, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Kręgi Stare, to jest działek o numerach: 473, 474/1-474/3, 1021/1, 1021/3, 1021/4, 1022-1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1033/1, 1033/2,1034-1039, 1202-1204, 1205/1, 1207/2, 1207/4, 1208/3, 1209/1, 1212/2, 1212/3, 1214, 1215, 1216/1, 1216/2, 1260-1279, 1310-1347, 1348/1, 1348/2 i 1349-1354 o łącznej powierzchni 85,97 ha z gminy Somianka,
d) w powiecie żyrardowskim - gminy Mszczonów i gminy Radziejowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Mszczonów obszarów: wsi Olszówka, stanowiącej obręb ewidencyjny Olszówka o powierzchni 242,04 ha, wsi Nowy Dworek, stanowiącej obręb ewidencyjny Nowy Dworek o powierzchni 96,93 ha, i wsi Wręcza, stanowiącej dwa obręby ewidencyjne Wręcza i Wręcza A o łącznej powierzchni 366,33 ha z gminy Radziejowice;
5) w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim - gminy o statusie miasta Leżajsk i gminy Nowa Sarzyna przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Leżajsk części obszaru wsi Jelna, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Jelna, to jest działek o numerach: 3179-3190, 3192-3216, 3217/1, 3217/2, 3218-3224, 3226-3247, 3248/1-3248/3, 3250/1-3250/5, 3250/7, 5491/3-5491/13, 5499, 5515 oraz część działki nr 3255 (droga gminna) i część działki nr 3253 (droga wojewódzka) - o łącznej powierzchni 31,63 ha z gminy Nowa Sarzyna;
6) w województwie pomorskim:
a) w powiecie bytowskim - gminy Tuchomie i gminy Bytów przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Tuchomie części obszaru obrębu ewidencyjnego Płotowo, to jest działek o numerach 225/4-225/8 o łącznej powierzchni 4,62 ha z gminy Bytów,
b) w powiecie chojnickim - gminy Konarzyny i gminy Chojnice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Konarzyny części obszaru obrębu ewidencyjnego Kopernica, to jest działek o numerach 149 i 150 o łącznej powierzchni 0,66 ha z gminy Chojnice;
7) w województwie wielkopolskim, miasta na prawach powiatu Poznań i w powiecie poznańskim - gminy Mosina przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Poznań części obszaru wsi Daszewice, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Daszewice, to jest działek o numerach: 556-558, 559/1-559/3, 559/5, 559/6, 560-564, 565/1, 565/2, 566-573 o łącznej powierzchni 6,33 ha z gminy Mosina.
§  2. Z dniem 1 stycznia 2005 r. nadaje się status miasta miejscowości Olszyna, w gminie Olszyna, w powiecie lubańskim, w województwie dolnośląskim.
§  3. Z dniem 1 stycznia 2005 r. ustala się granice następujących miast:
1) w województwie dolnośląskim:
a) w powiecie lubańskim, w gminie Olszyna - miasta Olszyna obejmujące obszar wsi Olszyna, stanowiący obręb ewidencyjny Olszyna o powierzchni 2026,00 ha z gminy Olszyna,
b) w powiecie polkowickim, w gminie Polkowice - miasta Polkowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Trzebcz, to jest działek o numerach: 136/1, 137/1, 155/2, 155/5-155/7, 156/1, 156/2, 157/2, 157/5-157/7, 158/1, 159-162, 163/1, 163/3, 164/1, 164/3, 165/1, 165/2, 179/9, 179/11-179/14, 179/16, 180/5, 180/7-180/10, 183/4-183/10, 183/13, 183/15, 183/22-183/32, 183/35-183/42, 184/7, 184/8, 185/1, 187/1, 187/11, 195/1, 195/4-195/7, 196/3-196/6, 241/328, 243/327, 270/331, 271/331, 344/333, 363/314, 378/1, 378/3, 378/4, 381/1, 381/2, 385/1-385/4, 386/1, 386/2, 389, 390, 393, 394, 397-402, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 405, 406/1, 406/5, 406/8, 406/10, 406/11, 406/13, 406/15-406/30, 406/32, 406/33, 430/1, 430/2, 431, 432, 449, 450/1-450/3, 451/230, 452/230, 453, 454/314, 465/329, 466, 467/330, 468, 471, 472/332, 475/333, 476/333, 478/334, 483-485, 487-491, 493, 494/333, 496/332, 497/332, 505/327, 511/333, 512/333, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Polkowice Dolne, to jest działek o numerach: 68, 69, 70/385, 71/394, 72-76, 77/2-77/7, 78/3-78/6, 78/8, 78/9, 78/11, 78/12, 78/15-78/18, 78/20-78/23, 78/27-78/30, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 82, 83/4-83/9, 83/11-83/16, 83/20-83/25, 83/27, 83/29, 83/30, 83/32, 83/33, 83/35-83/42, 84, 85, 86/1-86/3, 87, 88/3-88/6, 89-124, 126, 127, 128/3-128/5, 128/7-128/16, 129/1-129/3, 129/5-129/7, 134/1-134/3, 135-163, 164/1-164/3, 165, 166, 167/1, 167/2, 168-179, 182/1, 182/2, 183, 184, 185/2-185/5, 186-193, 194/1, 194/3-194/7, 195/1, 195/2, 196-202, 203/1, 203/2, 204-206, 207/1, 207/2, 207/4, 207/5, 208-216, 217/1, 217/2, 218, 219/1, 219/3, 220/1, 220/4-220/7, 220/9-220/11, 221/1, 221/2, 222/1-222/5, 222/7, 222/10-222/25, 223/2, 223/3, 223/6, 223/8, 223/9, 224-229, 230/2, 231/2, 232-248, 249/1, 249/2, 250/1-250/3, 251/1-251/5, 252-262, 263/1, 263/3, 263/4, 264/1, 264/2, 265/1-265/3, 266, 267/1-267/6, 268, 269/1, 269/4-269/7, 270/2-270/5, 271-275, 276/1-276/5, 277-279, 280/1, 280/2, 281, 282/2, 282/3, 282/5, 282/6, 282/8-282/15, 282/17, 282/18, 283-294, 295/1-295/3, 296, 297/1, 297/2, 298-304, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307-344, 345/1, 345/2, 346-349, 350/1-350/12, 351/1, 351/2, 352-358, 359/1-359/6, 360-362, 363/1, 363/2, 364-366, 367/1-367/6, 368-384, 385/3-385/8, 385/10-385/16, 386-394, 395/1, 395/2, 396-455, 456/1, 456/2, 457, 459/1-459/6, 460, 461/385, 462, 463, 464/385, 465-469, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2, 472-480, 481/1-481/3, 482-517, 518/1-518/4, 518/6-518/9, 519-553, 554/1-554/3, 555, 556/2- 556/5, 559-564, 565/1-565/8, 565/10-565/12, 566-570, 571/385, 572/385, 573-575, 577-579, 580/1, 580/4-580/6, 580/8-580/11, 581, 582, 583/1-583/3, 584-592, 593/1-593/4, 593/6, 593/7, 594-596, 597/1-597/7, 598, 599, 600/1, 600/2, 601, 602, 603/3, 603/5, 603/7-603/13, 603/15-603/18, 603/20, 603/21, 604/1, 604/2, 604/4, 604/6, 604/7, 605, 606/1, 606/2, 607-615, 616/1-616/15, 617/1-617/4, 618/1, 618/2, 618/6-618/18, 619, 620/1-620/8, 621/2-621/10, 622/1, 622/3-622/6, 623/1-623/5, 624/1, 624/2, 624/5-624/10, 625/1-625/13, 626/1-626/3, 627-630, 631/3, 631/5-631/10, 632/1-632/4, 633-646, 647/1, 647/2, 648, 649/1, 649/2, 650-670, 671/1-671/4, 671/6-671/8, 672- 676, 677/2-677/11, 677/13-677/22, 678/1, 678/2, 679-683, 684/1-684/6, 685/1-685/7, 686-691, 692/1-692/12, 693, 694, 695/1-695/7, 696/1-696/10, 697/1-697/5, 698/1-698/3, 699/2-699/16, 700/1-700/3, 701/2-701/25, 702/1-702/3, 703/1-703/3, 704/1-704/3, 705/1, 705/2, 706-709, 713-717, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 720/3-720/6, 721-730, 731/2-731/18, 731/20-731/35, 732, 733/1-733/6, 734/1-734/3, 735-745, 746/1-746/3, 747, 748, 749/1, 749/2, 750-806, 807/1, 807/3, 807/4, 808/274, 809/269, 810/268, 811/267, 812/266, 813-820, 821/1-821/9, 821/12-821/17, 822/277, 823, 824, 825/1-825/4, 826/1, 826/2, 826/4, 826/5, 827, 828/1, 828/2, 829/276, 830/275, 831-839, 840/1-840/3, 841, 842/1-842/4, 842/6-842/8, 843/1, 843/2, 844, 845/1, 845/3-845/7, 846-852 o łącznej powierzchni 1.496,33 ha z gminy Polkowice;
2) w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno - miasta Opoczno przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru sołectwa Januszewice, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Januszewice, to jest działek o numerach: 564, 595/2-595/16, 595/19-595/21, 595/23-595/29, 596/2-596/40, 597, 599, 603-605, 608/2, 608/4, 608/5, 608/7, 608/10-608/16, 608/20, 608/21, 608/23-608/26 i 625 o łącznej powierzchni 84,72 ha z gminy Opoczno;
3) w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Olkusz - miasta Olkusz przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Żurada, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Żurada, to jest działek o numerach: 72/8, 72/10-72/21, 72/38-72/44 i 72/47-72/56 o łącznej powierzchni 2,78 ha z gminy Olkusz;
4) w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce - miasta Ropczyce przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Gnojnica, to jest działek o numerach: 13/1, 14/2-14/5, 61, 68/1, 68/2 o łącznej powierzchni 5,72 ha z gminy Ropczyce;
5) w województwie pomorskim:
a) w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty - miasta Prabuty przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Julianowo, to jest działek o numerach: 465-468, 470, 471/1, 471/3-471/6, 472, 473/2-473/4, 474, 482, 483, 484/1, 484/2, 485, 486, 487/1, 487/2, 488/2-488/4, 489-494, 495/1, 495/2, 496, 497, 498/2-498/6, 499, 500/1-500/8, 500/10-500/12, 501, 502, 503/2-503/4, 503/6, 503/7, 503/9-503/12, 504-508, 509/1, 509/2, 510/1-510/5, 511, 512, 513/1, 513/2, 514, 515/2-515/4, 516, 517/2, 517/3, 519, 520, 523-526, 527/1, 527/2, 528-531 i 570-608 o łącznej powierzchni 138,36 ha z gminy Prabuty,
b) w powiecie malborskim, w gminie Nowy Staw - miasta Nowy Staw przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Stawiec, to jest działek o numerach: 29/3-29/7, 33, 34, 42/1, 44/2, 44/3, 44/5, 82, 136/17-136/23, 138/6, 138/7, 138/9-138/20 i 138/23 o łącznej powierzchni 17,37 ha z gminy Nowy Staw.
§  4.
1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. zmienia się:
1) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim - nazwę gminy Grążawy z siedzibą władz w Grążawach na Bartniczka z siedzibą władz w Bartniczce;
2) w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim - siedzibę władz gminy Popów z Popowa na Zawady.
2. Z dniem 1 stycznia 2006 r. zmienia się w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim siedzibę władz gminy Lasowice Wielkie z Lasowic Małych na Lasowice Wielkie.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2004 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759.