Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.175.1823

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 lipca 2004 r.
w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wzór miesięcznego rejestru mleka i przetworów mlecznych, zwanego dalej "rejestrem", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2. Określa się wzór formularza do przekazywania rocznej informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.
1. Rejestr sporządzany jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
2. Zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób zapewniający niezwłoczne odczytanie oraz wydrukowanie całości lub części zapisanych danych.
3. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej odbywa się przez wpisanie w odpowiedniej rubryce, bezpośrednio pod informacją, której dotyczy zmiana, właściwej informacji.
4. Wpisów do rejestru prowadzonego w formie pisemnej dokonuje się w sposób czytelny i trwały.
5. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie pisemnej dokonuje się przez:
1) skreślenie dotychczasowej treści zapisu i wpisanie właściwej, z zachowaniem czytelności skreślonego zapisu;
2) umieszczenie w polu, w którym dokonano skreślenia, daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

MIESIĘCZNY REJESTR MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

Rok kwotowy: ....../......

Miesiąc:

Imię i nazwisko albo nazwa dostawcy:

Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres dostawcy:

Miejsce położenia gospodarstwa:

Nr identyfikacyjny dostawcy nadawany przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego

*
Dzień miesiącaDzienna produkcja i rozdysponowanie mleka i przetworów mlecznych przez dostawcę bezpośredniego
Ilość mleka wyprodukowanego w gospodarstwieIlość mleka sprzedanego podmiotom skupującym1Ilość mleka wprowadzonego do obrotu2Ilość przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu3Ilość kg mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotuCałkowita ilość mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu5
w kgw kgw kgMasło

w kg

Śmietanka

w kg

Sery4

w kg

Jogurty

w kg

Inne przetwory mleczne

w kg

MasłaŚmietankiSerówJogurtówInnych przetworów mlecznychw kg
123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Razem

MIESIĘCZNY REJESTR MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (cd.)

Dzienna produkcja i rozdysponowanie mleka i przetworów mlecznych przez dostawcę bezpośredniegoUwagi6
Ilość mleka zużytego w gospodarstwie na własne potrzebyIlość przetworów mlecznych wyprodukowanych i spożytych w gospodarstwie
Ilość mleka zużytego do skarmiania zwierząt

w kg

Ilość mleka spożytego

w kg

Ilość mleka zużytego do produkcji przetworów mlecznych spożytych w gospodarstwie

w kg

MasłoŚmietankaSeryJogurtyInne przetwory mleczne
161718192021222324

Uwaga: Ilość mleka w kilogramach określa się, dzieląc ilość

mleka wyrażoną w litrach przez 0,971.

Liczba krów w gospodarstwie w danym miesiącu: .............

A - wielkość indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej

na ostatni dzień danego miesiąca7: .............. kg

Stopień wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej na

koniec danego miesiąca (obliczany według wzoru8): ...........%

Sporządzono dnia ....... 20... r.

Oświadczam, że dane zawarte w złożonej informacji

są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Podpis i pieczęć

...........................

Objaśnienia:

1 Należy podać ilość mleka bez przeliczenia na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.

2 Należy podać ilość mleka wprowadzonego do obrotu - bezpośrednio konsumentom, do handlu detalicznego, do hurtowni.

3 Należy podać ilość przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu - bezpośrednio konsumentom, do handlu detalicznego, do hurtowni.

4 Należy podać ilość wyprodukowanych serów twarogowych i serów dojrzewających.

5 Podana wartość powinna być sumą wartości z kolumn od 10 do 14.

6 Należy podać zdarzenia mające wpływ na ilość wyprodukowanego, przetworzonego i sprzedanego mleka lub przetworów mlecznych, w tym chorobę krów, zepsucie przetworu, liczbę krów zasuszonych, powiększenie stada.

7 Wielkość indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej dostawcy na ostatni dzień danego miesiąca, po uwzględnieniu zmian związanych ze zbyciem, dzierżawą, konwersją, dziedziczeniem lub uzyskaniem indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej.

8 Stopień wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej (%) = [(Razem w kg z kolumny nr 4 + Razem w kg z kolumny nr 15) / A] x 100 %.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ROCZNA INFORMACJA O ILOŚCI WYPRODUKOWANEGO I WYKORZYSTANEGO MLEKA

Rok kwotowy: ...../......

Imię i nazwisko albo nazwa dostawcy:

Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres dostawcy:

Miejsce położenia gospodarstwa:

Nr identyfikacyjny dostawcy nadawany przez dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego

*
Produkcja i rozdysponowanie mleka przez dostawcę bezpośredniego
Ilość mleka wyprodukowanego w gospodarstwieIlość mleka dostarczonego do podmiotów skupujących1Ilość mleka wprowadzonego do obrotu2Ilość przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu3Ilość kilogramów mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotuCałkowita ilość mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu5
w kgw kgw kgMasło

w kg

Śmietanka

w kg

Sery4

w kg

Jogurty

w kg

Inne przetwory mleczne

w kg

MasłaŚmietankiSerówJogurtówInnych przetworów mlecznychw kg
1234567891011121314

ROCZNA INFORMACJA O ILOŚCI WYPRODUKOWANEGO I WYKORZYSTANEGO MLEKA (cd.)

Produkcja i rozdysponowanie mleka przez dostawcę bezpośredniego
Ilość mleka zużytego w gospodarstwie na własne potrzebyIlość przetworów mlecznych wyprodukowanych i spożytych w gospodarstwie
Ilość mleka zużytego do skarmiania zwierząt

w kg

Ilość mleka spożytego

w kg

Ilość mleka zużytego do produkcji przetworów mlecznych spożytych w gospodarstwie

w kg

MasłoŚmietankaSeryJogurtyInne przetwory mleczne
1516171819202122

Liczba krów w gospodarstwie (na dzień 31 marca danego roku

kwotowego): ..........

A - wielkość posiadanej indywidualnej ilości referencyjnej6:

.......... kg

Stopień wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej na

dzień 31 marca danego roku kwotowego (obliczany według

wzoru7): ..............%

B - ilość mleka wprowadzonego do obrotu i wykorzystanego do

produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego

spożycia wprowadzonych do obrotu ponad przysługującą

indywidualną ilość referencyjną (obliczana według wzoru8)

............ kg

Sporządzono dnia ......... 20.... r.

Oświadczam, że dane zawarte w złożonej informacji są zgodne

ze stanem rzeczywistym.

Podpis i pieczęć

.......................

Objaśnienia:

1 Należy podać ilość mleka bez przeliczenia na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.

2 Należy podać ilość mleka wprowadzonego do obrotu - bezpośrednio konsumentom, do handlu detalicznego, do hurtowni.

3 Należy podać ilość przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu - bezpośrednio konsumentom, do handlu detalicznego, do hurtowni.

4 Należy podać ilość wyprodukowanych serów twarogowych i serów dojrzewających.

5 Podana wartość powinna być sumą wartości z kolumn od 9 do 13.

6 Wielkość indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej dostawcy na ostatni dzień danego miesiąca, po uwzględnieniu zmian związanych ze zbyciem, dzierżawą, konwersją, dziedziczeniem lub uzyskaniem indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej.

7 Stopień wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej (%) = [(Razem w kg z kolumny nr 3 + Razem w kg z kolumny nr 14 ) / A] x 100 %.

8 B (kg) = [(Razem w kg z kolumny nr 3+ Razem w kg z kolumny nr 14) - A].

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).