Law Journal

Wymagania zasadnicze w zakresie efektywności energetycznej dla sprzętu chłodniczego.

Dz.U.2001.120.1277 | rozporządzenie z dnia 11 września 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 17/2000.

Dz.U.2001.103.1129 | wyrok z dnia 11 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych.

Dz.U.2001.106.1151 | rozporządzenie z dnia 11 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Określenie stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych.

Dz.U.2001.101.1107 | rozporządzenie z dnia 10 września 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych.

Dz.U.2001.101.1108 | rozporządzenie z dnia 10 września 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2001.101.1109 | rozporządzenie z dnia 10 września 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 8/2001.

Dz.U.2001.110.1191 | wyrok z dnia 10 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.2001.108.1185 | rozporządzenie z dnia 10 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Deklaracje skrócone i zgłoszenia celne.

Dz.U.2001.117.1250 | rozporządzenie z dnia 7 września 2001 r. | Akt utracił moc

Choroby zakaźne i zakażenia.

Dz.U.2001.126.1384 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Dostęp do informacji publicznej.

Dz.U.2020.2176 t.j. | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Dz.U.2001.128.1408 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Prawo farmaceutyczne.

Dz.U.2021.974 t.j. | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Regulacja rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2001.129.1446 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Rybołówstwo morskie.

Dz.U.2001.129.1441 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Terminy zapłaty w obrocie gospodarczym.

Dz.U.2001.129.1443 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Towary paczkowane.

Dz.U.2001.128.1409 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Transport drogowy.

Dz.U.2021.919 t.j. | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dz.U.2001.101.1093 | rozporządzenie z dnia 6 września 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 3/2001.

Dz.U.2001.101.1113 | wyrok z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2001.125.1370 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o portach i przystaniach morskich oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.111.1197 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.125.1368 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz inne ustawy.

Dz.U.2001.125.1367 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rzemiośle.

Dz.U.2001.129.1445 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Trybunale Stanu.

Dz.U.2001.125.1372 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza oraz inne ustawy.

Dz.U.2001.126.1383 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2001.129.1444 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

Dz.U.2001.129.1442 | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Ukraina-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Warszawa.2001.09.04.

Dz.U.2004.193.1974 | umowa międzynarodowa z dnia 4 września 2001 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2001.101.1102 | rozporządzenie z dnia 3 września 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.2001.94.1035 | rozporządzenie z dnia 3 września 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

Dz.U.2001.101.1103 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne.

Dz.U.2001.101.1105 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

Dz.U.2001.94.1034 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

Dz.U.2001.101.1104 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".

Dz.U.2001.95.1045 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2001 r. | Akt indywidualny

Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2001.92.1018 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

Dz.U.2001.96.1049 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Białym Borze.

Dz.U.2001.90.1002 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2001 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2001.97.1062 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Niektóre opłaty i wynagrodzenia stosowane w nasiennictwie.

Dz.U.2001.97.1061 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2001.90.1014 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.2001.99.1076 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie danych osobowych.

Dz.U.2001.100.1087 | ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Czas pracy kierowców.

Dz.U.2001.123.1354 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2021.457 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ochrona przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

Dz.U.2001.123.1352 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dz.U.2019.212 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2001.106.1149 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Restrukturyzacja hutnictwa żelaza i stali.

Dz.U.2020.2216 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2001.128.1404 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.128.1405 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt jednorazowy