Wzór znaku jakości artykułów rolno-spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.170.1794

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się znak jakości artykułów rolno-spożywczych, który składa się z dwóch zachodzących na siebie owali oraz znajdującego się poniżej napisu "Poznaj Dobrą Żywność" rozłożonego na okręgu. Wnętrze górnego owalu jest w kolorze białym, a jego obramowanie oraz dolny owal i napis "Poznaj Dobrą Żywność" są w kolorze czerwonym, składającym się w równych częściach z barwników MAGENTA i YELLOW.
2.
Dopuszcza się:
1)
stosowanie znaku na ciemnym tle z napisem w kolorze białym;
2)
używanie znaku z napisem w języku angielskim - TRY FINE FOOD.
3.
Wzór znaku jakości artykułów rolno-spożywczych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96 poz. 959.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZNAKU JAKOŚCI ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH