Rejestr zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.2004.169.1781 - OpenLEX

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.169.1781

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa dane objęte wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, wzór tego rejestru i tryb dokonywania w nim wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej;
2)
kod resortowy lub jego część - system resortowych kodów identyfikacyjnych lub jego część, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy;
3)
zakład - zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
4)
jednostka organizacyjna - wyodrębnioną w statucie część zakładu;
5)
komórka organizacyjna - wyodrębnioną w statucie lub regulaminie część jednostki organizacyjnej;
6)
identyfikator terytorialny - identyfikator jednostki podziału terytorialnego, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3));
7)
system teleinformatyczny RZOZ - oprogramowanie oraz infrastrukturę techniczną służącą do:
a)
wprowadzania, gromadzenia i udostępniania danych z elektronicznej bazy danych rejestrowych,
b)
utrzymywania skrzynek poczty elektronicznej na potrzeby zakładów, organów rejestrowych oraz administratora centralnego;
8)
bezpieczne połączenie internetowe - połączenie umożliwiające bezpieczną wymianę danych w sieci Internet;
9)
administrator centralny - jednostkę wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, odpowiedzialną za dostarczenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego, nadzór nad jego funkcjonowaniem, gromadzenie i bezpieczeństwo elektronicznej bazy danych rejestrowych;
10)
elektroniczna baza danych rejestrowych - zbiór danych w formie elektronicznej obejmujący dane związane z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, wpisem zmian oraz wykreśleniem z rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
11)
profil medyczny zakładu - funkcję ochrony zdrowia realizowaną w stosunku do określonej dziedziny medycyny;
12)
certyfikat jakości - certyfikat serii ISO lub certyfikat akredytacyjny.
1. 
Rejestr zakładów opieki zdrowotnej, zwany dalej "rejestrem", jest prowadzony w systemie teleinformatycznym RZOZ.
2. 
Rejestr składa się z ksiąg rejestrowych.
3. 
Księga rejestrowa składa się z trzech działów.
4. 
Numer księgi składa się z siedmiu cyfr, w tym:
1)
dwie pierwsze to:
a)
dla rejestrów prowadzonych przez wojewodów - identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba zakładu,
b)
dla rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia - cyfry "99";
2)
pięć następnych stanowi niepowtarzalny numer zakładu, nadany przez organ rejestrowy, poprzedzony zerami, jeżeli jest zbudowany z mniej niż pięciu cyfr.
5. 
Księgi rejestrowe prowadzi się osobno dla każdego zakładu i oznacza numerem identyfikacyjnym, zwanym dalej "numerem księgi".
1. 
W dziale pierwszym księgi rejestrowej "Oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej" wpisuje się następujące dane:
1)
w rubryce pierwszej - część I kodu resortowego (7-znakowy numer księgi rejestrowej zakładu);
2)
w rubryce drugiej - datę wpisu zakładu do rejestru;
2a) 1
 w rubryce drugiej a - termin czasowego zaprzestania działalności przez zakład (szpital) od dnia .... do dnia .....;
3)
w rubryce trzeciej - datę wykreślenia zakładu z rejestru;
4)
w rubryce czwartej - część IV kodu resortowego (1-znakowy kod wskazujący formę gospodarki finansowej zakładu);
5)
w rubryce piątej - pełną nazwę zakładu;
6)
w rubryce szóstej - skróconą nazwę zakładu, jeżeli taką zakład posiada;
7)
w rubryce siódmej - część II kodu resortowego (7-znakowy identyfikator terytorialny);
8)
w rubryce ósmej - adres siedziby zakładu;
9)
w rubryce dziewiątej - dane kontaktowe:
a)
w polu pierwszym - numer telefonu zakładu, złożony z numeru kierunkowego i właściwego numeru abonenta przedzielonych myślnikiem,
b)
w polu drugim - numer faksu zakładu, złożony z numeru kierunkowego i właściwego numeru abonenta przedzielonych myślnikiem,
c)
w polu trzecim - adres poczty elektronicznej zakładu, jeżeli zakład taką posiada;
d)
w polu czwartym - adres poczty elektronicznej zakładu, o którym mowa w § 13 ust. 6;
10)
w rubryce dziesiątej - adres witryny internetowej zakładu, jeżeli zakład taką posiada;
11)
w rubryce jedenastej - oznaczenie podmiotu, który utworzył zakład:
a)
w polu pierwszym - numer we właściwym rejestrze albo w ewidencji działalności gospodarczej,
b)
w polu drugim - część III kodu resortowego (2-znakowy kod podmiotu, który utworzył zakład),
c)
w polu trzecim - opis podmiotu tworzącego zakład,
d)
w polu czwartym - adres podmiotu tworzącego zakład,
e)
w polu piątym - numer REGON,
f)
w polu szóstym - numer NIP;
12)
w rubryce dwunastej - imię i nazwisko kierownika zakładu;
13)
w rubryce trzynastej - certyfikat jakości, jeśli zakład taki posiada:
a)
w polu pierwszym - typ certyfikatu,
b)
w polu drugim - datę przyznania certyfikatu,
c)
w polu trzecim - datę ważności certyfikatu,
d)
w polu czwartym - nazwę instytucji certyfikującej,
e)
w polu piątym - zakres certyfikacji;
14)
w rubryce czternastej - termin rozpoczęcia działalności przez zakład;
15)
w rubryce piętnastej - datę powołania rady społecznej zakładu;
16)
w rubryce szesnastej - datę zaprzestania działalności zakładu;
17)
w rubryce siedemnastej - przyczyny wykreślenia zakładu z rejestru;
18)
w rubryce osiemnastej - imię i nazwisko likwidatora;
19)
w rubryce dziewiętnastej - informację dotyczącą przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej zlikwidowanego zakładu:
a)
w polu pierwszym - nazwę podmiotu przechowującego dokumentację medyczną,
b)
w polu drugim - adres podmiotu, o którym mowa w lit. a;
20)
w rubryce dwudziestej - uwagi.
2. 
W przypadku spółki cywilnej w rubryce jedenastej w polu pierwszym i trzecim należy wpisać dane dotyczące wszystkich wspólników.
3. 
Opisu zakresu certyfikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 lit. e, dokonuje organ rejestrowy na podstawie przedłożonych przez zakład dokumentów potwierdzających przyznanie certyfikatu.
4. 
W przypadku zakładów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, w polach, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a, e, f, wpisuje się dane zakładu.
5. 
Pole, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a, pozostawia się niewypełnione w przypadku wydania decyzji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, dotyczącej zakładów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
6. 
Pola, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e oraz f, mogą pozostać niewypełnione w przypadku wydania decyzji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1.
7. 
W przypadku gdy zakład posiada więcej certyfikatów jakości, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 13, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.
8.  2
 W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności przez zakład (szpital) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.
1. 
W dziale drugim księgi rejestrowej "Jednostki organizacyjne zakładu" wpisuje się następujące dane:
1)
w rubryce pierwszej - nazwę jednostki organizacyjnej;
2)
w rubryce drugiej - adres jednostki organizacyjnej;
3)
w rubryce trzeciej - datę rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną;
3a)
w rubryce trzeciej a - termin czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ..... do dnia ....;
4)
w rubryce czwartej - datę zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną;
5)
w rubryce piątej - część V kodu resortowego (2- lub 3-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu);
6)
w rubryce szóstej - część VI kodu resortowego (kody określające rodzaj jednostki organizacyjnej);
7)
w rubryce siódmej - 7-znakowy identyfikator terytorialny;
8)
w rubryce ósmej - dane kontaktowe jednostki organizacyjnej:
a)
w polu pierwszym - numer telefonu zakładu, złożony z numeru kierunkowego i właściwego numeru abonenta przedzielonych myślnikiem,
b)
w polu drugim - numer faksu zakładu, złożony z numeru kierunkowego i właściwego numeru abonenta przedzielonych myślnikiem,
c)
w polu trzecim - adres poczty elektronicznej, jeżeli jednostka organizacyjna taki posiada;
9)
w rubryce dziewiątej - uwagi.
2. 
W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności jednostki organizacyjnej zakładu (szpitala) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.
1. 
W dziale trzecim księgi rejestrowej "Komórki organizacyjne zakładu i ich profile medyczne" wpisuje się następujące dane:
1)
w rubryce pierwszej - nazwę komórki organizacyjnej;
2)
w rubryce drugiej - adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono;
2a) 4
 w rubryce drugiej a - 7-znakowy identyfikator terytorialny komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż identyfikator terytorialny jednostki, w której ją utworzono;
3)
w rubryce trzeciej - datę rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną;
3a) 5
 w rubryce trzeciej a - termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia .... do dnia ...;
4)
w rubryce czwartej - datę zakończenia działalności komórki organizacyjnej;
5)
w rubryce piątej - część VII kodu resortowego (3- lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną);
6)
w rubryce szóstej - część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej);
7)
w rubryce siódmej - profile medyczne komórki organizacyjnej:
a)
w polu pierwszym - numer kolejny profilu medycznego,
b)
w polu drugim - część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia),
c)
w polu trzecim - część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny);
8)
w rubryce ósmej - część V kodu resortowego (2- lub 3-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna);
9)
w rubryce dziewiątej - liczbę łóżek w komórce organizacyjnej:
a)
w polu pierwszym - liczbę łóżek ogółem,
b)
w polu drugim - liczbę łóżek intensywnej opieki medycznej,
c)
w polu trzecim - liczbę łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;
10)
w rubryce dziesiątej - liczbę miejsc dla noworodków:
a)
w polu pierwszym - liczbę łóżek dla noworodków,
b)
w polu drugim - inkubatory;
11)
w rubryce jedenastej - liczbę stanowisk dializacyjnych;
12)
w rubryce dwunastej - liczbę miejsc dziennych;
13)
w rubryce trzynastej - datę dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego;
14)
w rubryce czternastej - uwagi.
2. 
Komórek organizacyjnych, których działalność nie jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, nie wpisuje się do rejestru.
3. 
W przypadku gdy w komórce organizacyjnej realizowanych jest wiele profili medycznych, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 7, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.
4.  6
 W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.
1. 
Księgi rejestrowe stanowią zbiór danych objętych wpisem do rejestru.
2. 
Podstawę wydania decyzji administracyjnej o wpisie, odmowie lub skreśleniu z rejestru, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy, stanowi wniosek o:
1)
wpis zakładu do rejestru;
2)
wpis zmian w rejestrze;
3)
wykreślenie zakładu z rejestru.
3. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
5. 
Wpis w rejestrze oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów w obrębie księgi rejestrowej oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu.
6. 
Dane wpisane w rejestrze nie mogą być z niego usunięte.
 Dla każdej księgi rejestrowej prowadzone są odrębne akta rejestrowe, na które składają się wnioski, decyzje, załączniki do wniosków oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.
1.  8
 Wpis do rejestru polega na umieszczeniu za pomocą systemu teleinformatycznego RZOZ danych w elektronicznej bazie danych oraz ich prezentacji w postaci elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym w sieci Internet na witrynie internetowej wskazanej przez administratora centralnego.
2. 
Umieszczenie danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego oraz wymaga dołączenia podpisu elektronicznego.
3. 
Administrator centralny zapewnia organom rejestrowym dostęp do systemu teleinformatycznego RZOZ na potrzeby wykonywania przez organy zadań związanych z prowadzeniem rejestru.
1. 
Wniosek o wpis zakładu do rejestru składa jego kierownik.
2. 
Do wniosku o wpis zakładu do rejestru dołącza się:
1)
wykaz jednostek organizacyjnych zakładu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
wykaz komórek organizacyjnych zakładu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
kopie dokumentów stwierdzających spełnianie przez zakład wymagań określonych w art. 9-11 ustawy, a w szczególności:
a)
akt o utworzeniu zakładu,
b)
wypis z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej,
c)
statut zakładu,
d)
dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym prowadzona będzie działalność zakładu,
e)
postanowienie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu,
f)
oświadczenie podmiotu tworzącego zakład, w którym wskazany jest kierownik zakładu, oraz jego oświadczenie o przyjęciu obowiązków,
g)
uchwałę lub zarządzenie o powołaniu rady społecznej, jeżeli ustawa nakłada obowiązek jej powołania,
h) 9
 regulamin porządkowy zakładu;
4) 10
 (uchylony).
1. 
Wniosek o wpis zmian w rejestrze składa kierownik zakładu.
2. 
Do wniosku o wpis zmian w rejestrze dołącza się dokumenty stanowiące podstawę zmian.
1. 
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru składa podmiot, który utworzył zakład.
2. 
Do wniosku o wykreślenie dołącza się dokumenty będące podstawą wykreślenia zakładu.
1. 
Wnioski, o których mowa w § 10-12, oraz załączniki, o których mowa w § 10 ust. 2, składane są w formie dokumentów pisemnych.
2. 
Dane objęte wpisem do rejestru na podstawie wniosków, o których mowa w § 11 i 12, składający wniosek przekazuje również drogą elektroniczną do elektronicznej bazy danych rejestrowych.
3. 
Przekazanie danych, o których mowa w ust. 2, odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego RZOZ z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego oraz podpisu elektronicznego.
4.  11
 Organ rejestrowy rezygnuje z przyjmowania dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy przekazanie danych, o których mowa w ust. 2, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).
5. 
Administrator centralny zapewnia warunki techniczne umożliwiające:
1)
wykorzystanie systemu teleinformatycznego RZOZ w sposób, o którym mowa w ust. 3;
2)
nieodpłatne przydzielanie zakładom i utrzymanie skrzynki poczty elektronicznej do czasu wykreślenia z rejestru oraz wspomaganie procesu dystrybucji podpisów elektronicznych.
6. 
Adres skrzynki poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 5, składa się z dwóch części:
1)
pierwsza część stanowi siedem cyfr księgi rejestrowej zakładu;
2)
druga część stanowi dopełnienie w brzmieniu: @zoz.org.pl.
Zakład wpisany do rejestru na podstawie dotychczasowych przepisów jest obowiązany, w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r., złożyć wniosek o wpis zmian w rejestrze w zakresie danych, zmienionych rozporządzeniem lub dotychczas nieobjętych wpisem do rejestru.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 864).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r., z wyjątkiem § 13 ust. 2-4 oraz ust. 5 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  12

WZÓR

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

Rodzaj wniosku1):Nr księgi2)......
1. Wpis zakładu do rejestru

2. Wpis zmian w rejestrze5)

3. Wykreślenie zakładu z rejestru

Data

złożenia2)......

Liczba załączników2).......

Oznaczenie podmiotu tworzącego zakład opieki zdrowotnej
Nazwa podmiotu tworzącego zakład4)
Numer we właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczejKod podmiotu tworzącego zakład3)
Numer REGONNumer NIP
Informacja o zakładzie opieki zdrowotnej
Pełna nazwa zakładuSkrótowa nazwa zakładuImię i nazwisko kierownika zakładu
Forma gospodarki finansowej3)Data rozpoczęcia działalnościAdres siedziby zakładu7-znakowy identyfikator terytorialny
TelefonFaksE-mailWWW
Typ certyfikatuData przyznania certyfikatuData ważności certyfikatuNazwa instytucji certyfikującej
Informacja o likwidacji i zaprzestaniu działalności przez zakład opieki zdrowotnej
Termin czasowego zaprzestania działalności przez zakład (szpital) od dnia ... do dnia ...
Przyczyna wykreślenia zakładu z rejestruNazwa i adres podmiotu przechowującego archiwalną dokumentację medyczną
Data zaprzestania działalnościLikwidator zakładu
Uwagi
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia wniosku oraz jej podpis

1) Niewłaściwe skreślić.

2) Wypełnia organ rejestrowy.

3) Wpisać zgodnie z systemem kodów resortowych.

4) W przypadku spółki cywilnej obok nazwy należy wskazać wspólników z imienia i nazwiska.

5) W przypadku wniosku o dokonanie zmian w rejestrze poszczególne pola należy wypełnić, jeżeli nastąpiła zmiana.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  13

WZÓR

Pieczęć zakładu

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejPełny adres1)Data rozpoczęcia działalnościTermin czasowego zaprzestania działalności od dnia ... do dnia ...2)Data zakończenia działalnościCześć V kodu resortowego3)Część VI kodu resortowego3)7-znakowy identyfikator terytorialnyDane kontaktoweUwagi
telefonfaksadres e-mail
1233a45e789

1) Wypełnić, jeżeli jednostka organizacyjna mieści się pod adresem innym niż adres siedziby zakładu.

2) Dotyczy tylko szpitala.

3) W polach zacieniowanych wpisać kody proponowane przez wnioskodawcę.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  14

WZÓR

Pieczęć zakładu

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

Lp.Nazwa komórki organizacyjnejAdres1)7-znakowy identyfikator terytorialny1a)Data rozpoczęcia działalnościTermin czasowego zaprzestania działalności od dnia ... do dnia ...2)Data zakończenia działalności3)Część VII4)Część VIII4)Profile medyczne komórki organizacyjnejWchodzi w skład jedn. org.5)Liczba łóżek6)Liczba miejsc dla noworodków8)Stanowiska do dializLiczba miejsc dziennychOstateczna data dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórkiUwagi
numer profilu część IX4)część X5)ogółemw tym7)12
12
122a33a4567891011121314

1) Wypełniać, jeżeli komórka organizacyjna mieści się pod adresem różnym od adresu jednostki organizacyjnej.

1a) Wypełnić, jeżeli komórka organizacyjna posiada inny identyfikator terytorialny niż jednostka organizacyjna.

2) Dotyczy tylko szpitala.

3) Wypełniać w przypadku zgłoszenia zakończenia działalności (likwidacji lub przekształcenia) komórki organizacyjnej.

4) W polach zacieniowanych wpisać kody proponowane przez wnioskodawcę.

5) Podać liczbę porządkową jednostki organizacyjnej (część V kodu resortowego) z "Wykazu jednostek organizacyjnych zakładu", w ramach której funkcjonuje komórka.

6) Dotyczy tylko komórek organizacyjnych, w których znajdują się łóżka szpitalne.

7) 1 - intensywnej opieki medycznej, 2 - intensywnego nadzoru kardiologicznego.

8) 1 - łóżka dla noworodków, 2 - inkubatory.

1 § 4 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
2 § 4 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
4 § 6 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
5 § 6 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
6 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
7 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 2007 r.
8 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
9 § 10 ust. 2 pkt 3 lit. h) dodana przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 2007 r.
10 § 10 ust. 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 2007 r.
11 § 13 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
12 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
13 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.
14 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2007 r.