Zm.: rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie. - Dz.U.2004.169.1779 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.169.1779

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 20 lipca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie (Dz. U. Nr 233, poz. 1959 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1657 i Nr 232, poz. 2336) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 grudnia 2004 r.";

2)
w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wyłącznie ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.