Sposób ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei. - Dz.U.2004.169.1772 - OpenLEX

Sposób ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.169.1772

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei

Na podstawie art. 25p ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego związane z:
1)
autoryzacją jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów;
2)
rozpatrywaniem wniosków związanych z niestosowaniem technicznych specyfikacji interoperacyjności dla podsystemów i składników interoperacyjności;
3)
obowiązkowym okresowym sprawdzeniem podsystemów oddanych do eksploatacji w zakresie spełniania warunków wymienionych w art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz zasadniczych wymagań dotyczących inteoperacyjności kolei odnoszących się do eksploatacji i utrzymania podsystemu;
4)
analizą dokumentacji projektu planowanego odtworzenia lub modernizacji podsystemu strukturalnego objętego zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.
1.
Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, określa Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w cennikach ogłaszanych, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw transportu.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, zawierają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
3.
Zmiany wysokości opłat określonych w cennikach, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy, zgodnie z przepisami § 3.
1.
Opłaty za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.
2.
Opłata za czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, jest stała, a podstawę do określenia jej wysokości stanowi pracochłonność wykonywanych czynności.
3.
Podstawę do określania wysokości opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowią w szczególności:
1)
zakres autoryzacji;
2)
pracochłonność wykonywanych czynności.
4.
Podstawę do określania wysokości opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, stanowią w szczególności:
1)
rodzaj wykonywanych czynności, w tym stopień ich skomplikowania;
2)
pracochłonność wykonywanych czynności.
5.
Na sumę kosztów pracochłonności składają się w szczególności koszty:
1)
wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);
2)
przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji;
3)
podróży służbowych, jeżeli są one niezbędne dla przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych lub uczestniczenia w badaniach;
4)
uzyskania ekspertyz lub przeprowadzenia badań dodatkowych, jeśli jest to niezbędne;
5)
przygotowania protokołu z wykonanych czynności.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.