Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.183.1886

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, którzy wejdą w skład Komitetu Sterującego dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1742).
§  2.
1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej "ministrem", zamieszcza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, zwanych dalej "partnerami", do udziału w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006, zwanego dalej "Komitetem PO-PT".
2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1) zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w pracach Komitetu PO-PT, wraz z informacją o maksymalnej liczbie miejsc przeznaczonych dla partnerów w Komitecie PO-PT;
2) informację o treści zgłoszenia;
3) informację o terminie i miejscu składania zgłoszenia.
3. W zgłoszeniu należy zamieścić nazwę organizacji, adres siedziby, przedmiot działalności, oznaczenie formy prawnej, informację o liczbie członków oraz o zasięgu oddziaływania społecznego.
4. Do zgłoszenia dołącza się:
1) uzasadnienie udziału partnera w pracach Komitetu PO-PT;
2) kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania partnera obejmujący zagadnienia związane z programem, o którym mowa w § 1;
3) w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do właściwego rejestru - aktualny odpis z tego rejestru.
§  3.
1. Minister w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu składania zgłoszeń dokonuje ich oceny formalnej oraz przedstawia do rekomendacji:
1) listę przedstawicieli organizacji pozarządowych - Radzie Działalności Pożytku Publicznego;
2) listę przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych oraz samorządów zawodowych - Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
3) listę przedstawicieli jednostek naukowych - Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
2. Rekomendacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania list przedstawicieli przez podmioty wskazane w ust. 1.
3. Po otrzymaniu rekomendacji minister, dążąc do zachowania właściwej reprezentacji w składzie Komitetu PO-PT przedstawicieli partnerów, dokonuje ich ostatecznego wyboru.
4. Minister niezwłocznie przesyła partnerom pisemną informację o dokonanym wyborze.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).