Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. - Dz.U.2004.184.1901 - OpenLEX

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.184.1901

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 19 sierpnia 2004 r.
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Na podstawie art. 283 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 152, poz. 1490).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.

ZAŁĄCZNIK

KON-W

IMIENNE UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ