Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.180.1861

Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej "Wykazem".
1.
Wykaz jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych w formie karty wyrobu, składającej się z dwóch części, zawierających odpowiednio informacje ogólne i szczegółowe.
2.
Wzór Wykazu określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Wykaz jest udostępniany na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
2.
Wykaz powinien umożliwiać niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.
1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisu w Wykazie niezwłocznie po otrzymaniu od właściwego organu kopii decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej "ustawą".
2.
Informacje o decyzjach, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się na odrębnych kartach wyrobu.
3.
Właściwy organ przekazuje do Wykazu kopie decyzji, o których mowa w ust. 1, wraz z kartą wyrobu (część I) oraz kopie ostatecznej decyzji o umorzeniu postępowania wraz z kartą wyrobu (część II).
W Wykazie umieszcza się następujące informacje:
1)
numer karty wyrobu;
2)
nazwę wyrobu budowlanego;
3)
numer mandatu Komisji Europejskiej albo numer i datę decyzji oraz organ wydający decyzję o uznaniu wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany, albo pozycję w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy;
4)
numer i datę wpisu;
5)
oznaczenie (kod) decyzji, o których mowa w § 4 ust. 1;
6)
organ wydający decyzję;
7)
datę i numer decyzji;
8)
określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację;
9)
kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną;
10)
opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację;
11)
kraj wytworzenia wyrobu budowlanego;
12)
dane producenta wyrobu budowlanego;
13)
dane sprzedawcy wyrobu budowlanego;
14)
rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego;
15)
zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany;
16)
informację o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego;
17)
informację o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego;
18)
informację o umorzeniu postępowania wraz z datą usunięcia wpisu, jeżeli decyzja o umorzeniu postępowania jest wydana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy;
19)
datę wydania ostatecznej decyzji;
20)
inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego.
1.
Wpis w Wykazie usuwa się bezzwłocznie po wystąpieniu okoliczności i upływie terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.
2.
Usunięcie wpisu polega na trwałym zatarciu danych zawartych w usuniętym wpisie.
Do decyzji wydanych w drugiej instancji przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR KRAJOWEGO WYKAZU ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

KARTA WYROBU NR ....

CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa wyrobuProducent Nazwa i adresOkreślenie partii wyrobuData decyzjiKod decyzji*)Decyzja o umorzeniu postępowania/termin usunięcia wpisu
123456

Objaśnienie

*) Wpisuje się następujące kody decyzji:

"1" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy);

"2" - zakaz obrotu określoną partią wyrobu budowlanego (art. 30 ust. 2 ustawy);

"3" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy);

"4" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 31 ust. 2 ustawy);

"5" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy) wraz z obowiązkiem producenta odkupienia wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31 ust. 5 ustawy);

"6" - nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 6 ustawy).

KARTA WYROBU NR ......

CZĘŚĆ II - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

II - A

Nazwa wyrobu budowlanego
Numer mandatu Komisji Europejskiej albo numer i data decyzji oraz organ wydający decyzję o uznaniu wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany, albo pozycja w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy
Numer i data wpisu
Kod decyzji
Organ wydający decyzję
Data i nr decyzji
Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację
Kod taryfy celnej
Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację
Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego
Dane producenta wyrobu budowlanego
1) nazwa
2) adres
3) NIP (EURONIP)*
4) REGON*
Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego
1) nazwa
2) adres
3) NIP (EURONIP)*
4) REGON*
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego
Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany
Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego
Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego
Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego

II - B

Informacja o umorzeniu postępowania - organ wydający decyzję
Data i nr decyzji
Data usunięcia wpisu
Informacja o decyzji ostatecznej - organ wydający decyzję
Data i nr decyzji

Objaśnienie

* Dane dostępne wyłącznie dla właściwego organu.