Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz... - Dz.U.2004.181.1878 - OpenLEX

Wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartość planu tego działania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.181.1878

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Plan działania "wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt", zwany dalej "planem działalności rolno-środowiskowej", zawiera następujące informacje ogólne:
1)
dane producenta rolnego:
a)
imię i nazwisko albo nazwę,
b)
określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
c)
numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76);
2)
wykaz działań realizowanych przez producenta rolnego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
3)
wykaz pakietów lub wariantów realizowanych przez producenta rolnego w ramach planu działalności rolno-środowiskowej;
4)
szacunkową wysokość płatności rolno-środowiskowej za realizację poszczególnych pakietów lub wariantów, obliczoną zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
5)
dane dotyczące stref i obszarów, na których są położone działki rolne objęte planem działalności rolno-środowiskowej:
a)
kod i nazwę strefy priorytetowej - w przypadku realizacji planu działalności rolno-środowiskowej w strefach priorytetowych,
b)
rodzaj i nazwę obszaru chronionego w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody - w przypadku realizacji planu działalności rolno-środowiskowej na takim obszarze;
6)
informację dotyczącą realizacji planu działalności rolno-środowiskowej na działkach rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, objętymi programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, ustanowionych na podstawie przepisów prawa wodnego;
7)
termin rozpoczęcia realizacji planu działalności rolno-środowiskowej;
8)
wyszczególnienie grup użytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z podaniem ich powierzchni, zgodnie ze stanem faktycznym, według tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia;
9)
obsadę zwierząt w gospodarstwie rolnym, liczoną według stanów średniorocznych w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP), zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne;
10)
charakterystykę gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem:
a)
klasy gleb i rodzaju prowadzonej działalności rolniczej,
b)
walorów przyrodniczych,
c)
stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
W przypadku realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane zmianowanie roślin uprawnych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia;
3)
planowane dawki azotu na ha gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, wraz z saldem bilansu azotu, oraz pokrycie zapotrzebowania na azot w gospodarstwie rolnym, obliczone przy użyciu programu komputerowego udostępnionego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opracowane zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
W przypadku realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane zmianowanie roślin uprawnych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia;
3)
łączną produkcję azotu w gospodarstwie rolnym, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia;
4)
planowane zagospodarowanie nawozów naturalnych i organicznych w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 10 do rozporządzenia;
5)
informacje dotyczące zbilansowania produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną - w przypadku ubiegania się o płatność rolno-środowiskową w wysokości 120 % stawki podstawowej z tytułu prowadzenia w gospodarstwie rolnym produkcji zwierzęcej zbilansowanej z produkcją roślinną.
W przypadku realizacji pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
opis zbiorowiska roślinnego łąki: typ zbiorowiska, gatunki charakterystyczne i chronione występujące w danym zbiorowisku, dotychczasowy sposób użytkowania łąki, poziom wód gruntowych i sposób regulacji stosunków wodnych;
3)
opis planowanych metod wykaszania i zbioru ściętej trawy - metoda ręczna lub mechaniczna, w tym schemat prowadzenia kosiarki podczas wykaszania;
4)
plan wypasów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia - w przypadku użytkowania przemiennego łąk;
5)
poziom planowanego nawożenia, wraz z uzasadnieniem celowości jego zastosowania.
W przypadku realizacji pakietu utrzymanie pastwisk ekstensywnych, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
opis zbiorowiska roślinnego pastwiska: typ zbiorowiska, gatunki charakterystyczne i chronione występujące w danym zbiorowisku, dotychczasowy sposób użytkowania pastwiska, poziom wód gruntowych, występowanie zalewów pastwisk i sposób regulacji stosunków wodnych;
3)
wskazanie sezonu pastwiskowego oraz określenie sposobu prowadzenia wypasu, sposobu dostarczania wody wypasanym zwierzętom i zabezpieczenia miejsc lęgowych ptaków;
4)
plan wypasów bydła, koni, owiec lub kóz, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia;
5)
poziom planowanego nawożenia i wapnowania lub informację o zastosowaniu selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów, wraz z uzasadnieniem celowości zastosowania tych zabiegów.
W przypadku realizacji pakietu ochrona gleb i wód, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
planowane uprawy wsiewek poplonowych i międzyplonów w okresie realizacji programu rolno-środowiskowego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 12 do rozporządzenia.
W przypadku realizacji pakietu strefy buforowe, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
charakterystykę strefy buforowej, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 13 do rozporządzenia;
3)
zalecenia dotyczące zakładania i pielęgnacji strefy buforowej, w tym dobór gatunków traw i roślin zielnych, typ i częstotliwość zabiegów agrotechnicznych.
W przypadku realizacji pakietu ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich, plan działalności rolno-środowiskowej, oprócz informacji ogólnych wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje szczegółowe:
1)
wskazanie zadań realizowanych w ramach pakietu;
2)
dane dotyczące gatunku i rasy zwierząt;
3)
datę założenia stada;
4)
aktualną liczbę utrzymywanych zwierząt;
5)
opis kierunku rozwoju stada i planowany stan docelowy.
1.
Do planu działalności rolno-środowiskowej dołącza się:
1)
kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków, z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty;
2)
w przypadku realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone - plan nawozowy dla poszczególnych działek rolnych i bilans składników nawozowych dla gospodarstwa rolnego, opracowany przy użyciu programu komputerowego, o którym mowa w § 3 pkt 3 - w formie wydruków z tego programu.
2.
Poszczególne działki rolne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza się na kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków wielkimi literami, a ich granice - w sposób określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZACUNKOWA WYSOKOŚĆ PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWEJ ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

Realizacja planu działalności rolno-środowiskowej

w latach

Płatność za pakiet/wariant w złotychSuma płatności w złotych
kod

......

kod

......

kod

......

kod

......

kod

......

kod

......

Rok ..........
Rok ..........
Rok ..........
Rok ..........
Rok ..........
Łącznie

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYSZCZEGÓLNIENIE GRUP UŻYTKÓW GRUNTOWYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Użytki gruntowePowierzchnia

w ha

(do 2. miejsca po przecinku)

Uwagi
Całkowita powierzchnia gospodarstwa:
w tym grunty zabudowane (B)
Użytki rolne:
grunty orne (R):
w tym grunty odłogowane
łąki trwałe (Ł):
w tym łąki o wysokich walorach przyrodniczych
pastwiska trwałe (Ps):
w tym pastwiska o wysokich walorach przyrodniczych
sady (S)
grunty pod stawami (Wsr)
rowy (W)
Nieużytki (N)
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:
lasy (Ls)
grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)
Grunty pod wodami (Wp, Ws)
Użytki ekologiczne (E)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSADA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Grupa zwierzątLiczba sztuk zwierząt (średniorocznie)Współczynnik DJPLiczba DJP

w gospodarstwie rolnym

abcd = b*c
Liczba DJP/ha użytków rolnych
Liczba DJP/ha

GPP1)

1) GPP - główna powierzchnia paszowa.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO POD WZGLĘDEM STOSOWANIA ZASAD ZWYKŁEJ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ

1. Ocena wyposażenia gospodarstwa w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych:

1) czy gospodarstwo jest wyposażone w:

a) płytę obornikową o pojemności ..... m2? Tak/nie1)

b) zbiornik na gnojówkę o pojemności ..... m3? Tak/nie

c) zbiornik na gnojowicę o pojemności ..... m3? Tak/nie

2) czy urządzenia do przechowywania nawozów są w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności czy są szczelne? Tak/nie

3) jeżeli gospodarstwo nie posiada urządzeń do przechowywania nawozów lub ich stan techniczny jest nieodpowiedni, należy określić potrzeby inwestycyjne i termin ich realizacji.

2. Ocena stosowania nawozów naturalnych w gospodarstwie:

1) czy nawozy naturalne są stosowane w gospodarstwie? Tak/nie

2) czy przestrzegany jest zakaz stosowania nawozów w okresie od dnia 1 grudnia do końca lutego? Tak/nie/nie dotyczy

3) czy nawozy naturalne są stosowane w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego? Tak/nie/nie dotyczy

4) czy nawozy naturalne i organiczne, stosowane na gruntach ornych, zostają przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu? Tak/nie/nie dotyczy

3. Ocena przechowywania i stosowania nawozów mineralnych:

1) czy nawozy mineralne są przechowywane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania? Tak/nie

2) czy nawozy dostarczane luzem są przechowywane w magazynie lub pod zadaszeniem? Tak/nie

4. Ocena rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa:

1) czy w gospodarstwie rolnym są stosowane ścieki? Tak /nie

2) jeżeli tak, to czy jest plan nawożenia uwzględniający ilość składników odżywczych znajdujących się w dawkach ścieków przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie? Tak/nie

3) czy ścieki są stosowane na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta? Tak/nie

5. Ocena rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych:

1) czy w gospodarstwie rolnym są stosowane komunalne osady ściekowe? Tak/nie

2) jeżeli tak, to czy jest plan nawożenia uwzględniający ilość składników odżywczych znajdujących się w dawkach osadów przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie? Tak/nie

3) czy osady są stosowane na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta? Tak/nie

6. Ocena stosowania i przechowywania środków ochrony roślin:

1) czy w gospodarstwie rolnym są stosowane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu? Tak/nie

2) czy sposób i terminy stosowania środków ochrony roślin są zgodne z etykietą-instrukcją? Tak/nie

3) czy przestrzegane są okresy prewencji pszczół? Tak/nie

4) czy uprawy wymagające intensywnego stosowania środków ochrony roślin, jak rzepak, buraki cukrowe, sady intensywne, są zakładane w odległości 20 m od zabudowań, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wody? Tak/nie/nie dotyczy

7. Ocena gospodarowania na użytkach zielonych:

1) czy przestrzegany jest zakaz wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin? Tak/nie

2) czy na pastwisku nie dochodzi do nadmiernego uszkodzenia darni w wyniku zbyt dużej koncentracji zwierząt i groźby bezpośredniego zanieczyszczenia wód? Tak/nie

8. Ocena utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym:

1) czy na terenie siedliska panuje ład i porządek? Tak/nie

2) czy gospodarstwo rolne jest wyposażone w urządzenia do składowania odpadów? Tak/nie

3) czy na terenie gospodarstwa rolnego (miedze, zadrzewienia) nie są składowane odpady (opakowania po środkach produkcji, śmiecie, stare opony itp.) Tak/nie

9. Ochrona siedlisk przyrodniczych:

1) czy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym ochroną prawną? Tak/nie

2) jeżeli tak, to czy w gospodarstwie rolnym są przestrzegane wymogi obowiązujące na obszarach objętych ochroną, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody? Tak/nie

10. Ocena ochrony gleb:

1) czy przestrzegany jest zakaz wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych? Tak/nie

2) czy na gruntach rolnych znajdują się techniczne urządzenia przeciwerozyjne? Tak/nie

3) jeżeli na gruntach rolnych znajdują się techniczne urządzenia przeciwerozyjne, to czy są one utrzymywane w stanie sprawności technicznej? Tak/nie

11. Ocena ochrony zasobów wodnych:

1) czy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego? Tak/nie

2) jeżeli tak, to czy realizowany jest program działań dla tego obszaru? Tak/nie

3) czy gospodarstwo rolne jest wyposażone w:

a) bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe (szambo)? Tak/nie

b) przyłącze do systemu kanalizacji zbiorczej? Tak/nie

c) przydomową oczyszczalnię ścieków? Tak/nie

4) jeżeli gospodarstwo rolne jest wyposażone w szambo, to czy została zawarta umowa z przedsiębiorstwem asenizacyjnym na wywóz nieczystości płynnych? Tak/nie

5) czy przestrzegany jest zakaz odprowadzania ścieków bytowych bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi? Tak/nie

1) Właściwe zakreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PLANOWANE ZMIANOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU ROLNO-ŚRODOWISKOWEGO - PAKIETU ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Oznaczenie działek rolnych tworzących pole płodozmianowe1)Powierzchnia pola płodozmianowego w ha

(do 2. miejsca po przecinku)

Uprawiane rośliny
Rok poprzedzający2)RokRokRokRokRok
Powierzchnia gruntów ornych - ogółem (w ha)
Powierzchnia zbóż - ogółem (w ha)
Udział zbóż w strukturze zasiewów (w %)
1) Pole płodozmianowe - działka lub działki rolne objęte jednolitą uprawą w zmianowaniu.

2) Rok poprzedzający - rok poprzedzający rok rozpoczęcia realizacji programu rolno-środowiskowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PLANOWANE DAWKI AZOTU (N) NA HA GRUNTÓW ORNYCH LUB TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH WRAZ Z SALDEM BILANSU AZOTU

Oznaczenie działek rolnych tworzących pole płodozmianowe1) (GO2), TUZ3))Rodzaj użytku rolnego

(GO, TUZ)

Powierzchnia w ha

(do 2. miejsca po przecinku)

Planowana dawka azotu (N) w kg/ha GO lub TUZ
RokRokRokRokRok
Planowane zużycie kg N/ha
Saldo bilansu azotu na

podstawie Plano RS

POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA AZOT (N) W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Rodzaj nawozuPokrycie zapotrzebowania na azot (N) w gospodarstwie rolnym
RokRokRokRokRok
t/m3kg Nt/m3kg Nt/m3kg Nt/m3kg Nt/m3kg N
Obornik
Gnojowica
Gnojówka
Kompost gospodarski
Inne
Nawozy organiczne
Nawozy mineralne
Razem nawozy
Średnia dawka azotu na GO (w kg/ha)
Średnia dawka azotu na TUZ (w kg/ha)

1) Pole płodozmianowe - działka lub działki rolne objęte jednolitą uprawą w zmianowaniu.

2) GO - grunt orny.

3) TUZ - trwały użytek zielony.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PLANOWANE ZMIANOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU ROLNO-ŚRODOWISKOWEGO - PAKIETU ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Oznaczenie działek rolnych tworzących pole płodozmianowe1)Powierzchnia pola płodozmianowego w ha

(do 2. miejsca po przecinku)

Uprawiane rośliny
Rok poprzedzający2)RokRokRokRokRok
Powierzchnia gruntów ornych - ogółem (w ha)
Udział gruntów ornych pod pokrywą roślinną zimą (w %)
1) Pole płodozmianowe - działka lub działki rolne objęte jednolitą uprawą w zmianowaniu.

2) Rok poprzedzający - rok poprzedzający rok rozpoczęcia realizacji programu rolno-środowiskowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ŁĄCZNA PRODUKCJA AZOTU (N) W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Grupa zwierzątLiczba sztuk zwierząt (średniorocznie/ha)Maksymalna liczba zwierząt na ha UR1) odpowiadająca

170 kg N/ha/rok

Produkcja azotu

w nawozach naturalnych

abcd = b/c * 170
Łączna produkcja azotu w nawozach naturalnych w gospodarstwie rolnym(w kg N/rok)
Średnia dawka azotu w kg N/ha użytków rolnych
1) UR - użytki rolne.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH

Oznaczenie działki

rolnej

Rodzaj użytku rolnego

(GO1), TUZ2))

ha

(do 2. miejsca po przecinku)

Nawożenie naturalne i organiczne w t/działkę rolną
RokRokRokRokRok
Razem
Dawka nawozu/ha
1) GO - grunt orny.

2) TUZ - trwały użytek zielony.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PLAN WYPASÓW BYDŁA, KONI, OWIEC LUB KÓZ

Grupa zwierzątMiesiąc
Liczba zwierzątIVVVIVIIVIIIIXX
Oznaczenie działki rolnej
Maksymalna liczba dni wypasowych
Oznaczenie działki rolnej
Maksymalna liczba dni wypasowych

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PLANOWANE UPRAWY WSIEWEK POPLONOWYCH I MIĘDZYPLONÓW

Oznaczenie działki rolnejPowierzchnia działki rolnej w ha

(do 2. miejsca po przecinku)

Kod wariantu realizowanego w ramach pakietu K01
RokRokRokRokRok
Razem powierzchnia działek rolnych według wariantów (w ha)K01a
K01b
K01c

ZAŁĄCZNIK Nr  13

CHARAKTERYSTYKA STREFY BUFOROWEJ

Charakterystyka strefyOznaczenie działki rolnej
Współczynnik bonitacji gleby lub klasa gleby
Długość strefy (w metrach bieżących)
Szerokość strefy (w metrach bieżących)
Sąsiedztwo1)
1) Sąsiedztwo - użytek gruntowy, który przylega do strefy buforowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SPOSÓB OZNACZANIA GRANIC DZIAŁEK ROLNYCH NA KOPII CZĘŚCI MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. Linia czarna - oznaczenie granic gospodarstwa.

2. Linia zielona - oznaczenie granic działek rolnych objętych pakietami wraz z podaniem kodu pakietu (linia ciągła - użytki zielone; linia przerywana - pozostałe grunty rolne).

3. Linia czerwona - oznaczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, oczek wodnych, torfowisk w obrębie gospodarstwa.

4. Linia żółta - oznaczenie stref buforowych.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).