Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.187.1930

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa formę, treść, termin i sposób wydawania zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, zwanych dalej "zaświadczeniami o pomocy de minimis".
§  2.
1. Zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
2. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy zaświadczenia określone w § 3, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania.
§  3. Zaświadczenie o pomocy de minimis zawiera:
1) datę wydania;
2) pieczęć podmiotu udzielającego pomocy;
3) nazwę, numer identyfikacji podatkowej i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;
4) określenie beneficjenta pomocy de minimis;
5) wartość pomocy brutto w złotych i w euro;
6) stwierdzenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis;
7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;
8) dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.
§  4.
1. Zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się w dniu udzielenia pomocy będącej pomocą de minimis, a w przypadku pomocy:
1) udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;
2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy.
2. Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

.......................................

(pieczęć podmiotu udzielającego pomocy)

ZAŚWIADCZENIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy .....................

II. Numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego

pomocy .................................................

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy ................

Poświadcza się, iż pomoc publiczna udzielona w dniu .......,

na podstawie .....................1):

I. Imię i nazwisko lub nazwa beneficjenta pomocy ...........

II. Numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy .....

III. Adres lub siedziba beneficjenta pomocy ...............,

o wartości brutto ............. zł, co stanowi równowartość

................ euro,2) jest pomocą de minimis.

Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia:

................. ..................... ................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

______

1) Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy.

2) Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).