Law Journal

Wymagania techniczne i metrologiczne, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne.

Dz.U.2002.145.1220 | rozporządzenie z dnia 6 września 2002 r. | Akt utracił moc

Aplikacja sądowa i prokuratorska.

Dz.U.2002.154.1283 | rozporządzenie z dnia 5 września 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dz.U.2002.154.1280 | rozporządzenie z dnia 5 września 2002 r. | Akt utracił moc

Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2002.145.1223 | rozporządzenie z dnia 5 września 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dz.U.2002.154.1279 | rozporządzenie z dnia 5 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób oraz warunki prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

Dz.U.2002.154.1282 | rozporządzenie z dnia 5 września 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

Dz.U.2002.154.1281 | rozporządzenie z dnia 5 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.143.1203 | obwieszczenie z dnia 4 września 2002 r. | Akt jednorazowy

Ogólne zezwolenia dewizowe.

Dz.U.2002.154.1273 | rozporządzenie z dnia 3 września 2002 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki postępowania towarowych domów maklerskich.

Dz.U.2002.165.1352 | rozporządzenie z dnia 3 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Tryb wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

Dz.U.2002.154.1275 | rozporządzenie z dnia 3 września 2002 r. | Akt utracił moc

Mianowanie na stopnie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.159.1321 | rozporządzenie z dnia 2 września 2002 r. | Akt utracił moc

Okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

Dz.U.2002.167.1377 | rozporządzenie z dnia 2 września 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe prawa i obowiązki oraz przebieg służby policjantów.

Dz.U.2002.151.1261 | rozporządzenie z dnia 2 września 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki przejazdu funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu oraz członków jego rodziny na koszt Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.151.1260 | rozporządzenie z dnia 2 września 2002 r. | Akt utracił moc

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dz.U.2019.2325 t.j. | ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

Dz.U.2020.2183 t.j. | ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

System oceny zgodności.

Dz.U.2019.155 t.j. | ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach.

Dz.U.2002.150.1247 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.

Dz.U.2002.150.1248 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie.

Dz.U.2002.150.1249 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie.

Dz.U.2002.150.1250 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dz.U.2002.139.1168 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.2002.153.1272 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dz.U.2002.152.1263 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2002.167.1372 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyrobach medycznych.

Dz.U.2002.152.1264 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo farmaceutyczne.

Dz.U.2002.152.1265 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Księgi i rejestry zwierząt hodowlanych oraz program hodowlany.

Dz.U.2002.150.1244 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zaświadczenia hodowlane.

Dz.U.2002.150.1245 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o czasie pracy kierowców oraz ustawa - Prawo o miarach.

Dz.U.2002.155.1286 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz tryb postępowania przy jej udzielaniu.

Dz.U.2002.151.1262 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2002.143.1199 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2002.141.1186 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U.2002.150.1240 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Tryb przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.151.1259 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie ekspertów i tworzenie funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2002.144.1212 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Plan emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

Dz.U.2002.142.1191 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości komitetów wyborczych.

Dz.U.2002.134.1126 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2002.137.1155 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.

Dz.U.2002.148.1234 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Dz.U.2002.139.1167 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2002.143.1198 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

EAK-Polska. Umowa w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych. Paryż.2002.08.19.

Dz.U.2014.1324 | umowa międzynarodowa z dnia 19 sierpnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.2002.142.1195 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Dz.U.2002.138.1164 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2002.138.1163 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji oraz oznakowania statków rybackich i narzędzi połowowych.

Dz.U.2002.151.1258 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Obowiązek dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Dz.U.2002.142.1194 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2002.132.1116 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.139.1170 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.2002.129.1105 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2002 r. | Akt utracił moc