Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.98.825

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń2)

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do nowych urządzeń przeznaczonych do użytku domowego i zasilanych energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej:
1) chłodziarek domowych,
2) chłodziarko-zamrażarek domowych,
3) zamrażarek domowych,
4) pralek domowych o jednym bębnie, posiadających funkcję odwirowywania, nieposiadających funkcji suszenia tkanin,
5) pralko-suszarek domowych,
6) suszarek domowych bębnowych,
7) zmywarek domowych przeznaczonych do mycia naczyń,
8) piekarników elektrycznych domowych, o których mowa w normie PN-EN 50304, o masie większej lub równej 18 kg, niebędących urządzeniami przenośnymi, przeznaczonych do zamocowania na stałe, a także do piekarników elektrycznych domowych przeznaczonych do zabudowy,
9) lamp do użytku domowego - żarówek i lamp fluorescencyjnych, o strumieniu świetlnym nie większym niż 6.500 lumenów i poborze mocy nie mniejszym niż 4 waty, emitujących światło widzialne w paśmie 400-800 nm,
10) klimatyzatorów domowych, o których mowa w normach PN-EN 255-1 i PN-EN 814-1, o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 12 kW, z wyjątkiem urządzeń typu "powietrze-woda" i "woda-woda"

- zwanych dalej "urządzeniami gospodarstwa domowego".

§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o normach zharmonizowanych - należy przez to rozumieć normy zharmonizowane, o których mowa w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565).
§  3. Producent lub importer wyposaża urządzenie gospodarstwa domowego wprowadzane do obrotu w etykietę oraz charakterystykę techniczną.
§  4. Producent lub importer:
1) sporządza dokumentację techniczną urządzenia gospodarstwa domowego, umożliwiającą dokonanie oceny rzetelności informacji zawartych na etykiecie i w charakterystyce technicznej;
2) przechowuje dokumentację techniczną urządzenia gospodarstwa domowego, w celach kontrolnych, co najmniej przez okres 5 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza tego urządzenia.
§  5. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzory etykiet dla urządzeń gospodarstwa domowego określa załącznik do rozporządzenia.
§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79, poz. 714 i Nr 108, poz. 1028).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

- dyrektywy 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (Dz. Urz. WE L 297 z 13.10.1992, z późn. zm.),

- dyrektywy 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego (Dz. Urz. WE L 045 z 17.02.1994, z późn. zm.),

- dyrektywy 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, z późn. zm.),

- dyrektywy 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, z późn. zm.),

- dyrektywy 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 266 z 18.10.1996, z późn. zm.),

- dyrektywy 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 118 z 07.05.1997, z późn. zm.),

- dyrektywy 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego (Dz. Urz. WE L 071 z 10.03.1998),

- dyrektywy 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego (Dz. Urz. WE L 086 z 03.04.2002, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 286, z późn. zm.),

- dyrektywy 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej piekarników elektrycznych typu domowego (Dz. Urz. WE L 128 z 15.05.2002, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 447, z późn. zm.).

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552.

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, STOSOWANIA ETYKIET I CHARAKTERYSTYK TECHNICZNYCH ORAZ WZORY ETYKIET DLA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki, domowe

1.1. Wzór etykiety, wymiary oraz oznaczenia pozycji na etykiecie:

wzór

1.2. Etykieta powinna zawierać następujące informacje i dane, umieszczone po prawej stronie wzoru etykiety w pozycjach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do IX:

1) w pozycji I - nazwę lub znak firmowy producenta lub importera (przykładowo wpisano Logo);

2) w pozycji II - oznaczenie typu/modelu (przykładowo wpisano ABC 123);

3) w pozycji III - klasę efektywności energetycznej, określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (l), zgodnie z tabelą 1:

Tabela 1. Klasy efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznejKlasa
1)l2)efektywności energetycznej
30 > lα-A++
42 > lα ≥ 30-A +
lα ≥ 42l < 55A
55 < l < 75B
75 < l < 90C
90 < l < 100D
100 < l < 110E
110 < l < 125F
125 < lG
AC

1) lα = --- x 100

SCα

gdzie:

AC - roczne zużycie energii przez urządzenie,

SCα - standardowe roczne zużycie energii przez urządzenie,

25 - Tc

SCα = Mα x Σ (Vc x -------- x FF x CC x BI) + Nα + CH

komory 20

gdzie:

Vc - pojemność użytkowa każdej z komór w [l],

Tc - temperatura przechowywania dla każdej z komór w [°C].

Wartości Mα i Nα określone są w tabeli 2.

Wartości FF, CC, BI i CH określone są w tabeli 3.

AC

2) l = -- x 100

SC

gdzie:

AC - roczne zużycie energii przez urządzenie,

SC - standardowe roczne zużycie energii przez urządzenie,

SC = M x AV + N

gdzie:

AV - dostosowana pojemność netto w [l].

Wartości M, N i AV określone są w tabeli 4.

Tabela 2. Wartości współczynników Mα i Nα, o których mowa w tabeli 1

Kategoria urządzeniaTemperatura najchłodniejszej komory
1Chłodziarka bez komór niskich temperatur> - 6 °C0,233245
2Chłodziarka z komorą piwniczną> - 6 °C0,233245
3Chłodziarka z komorami niskich temperatur bez gwiazdek> - 6 °C0,233245
4Chłodziarka z komorami niskich temperatur*≤ - 6 °C *0,643191
5Chłodziarka z komorami niskich temperatur**≤ - 12 °C **0,450245
6Chłodziarka z komorami niskich temperatur***≤ - 18 °C ***/*(***)0,777303
7Chłodziarko-zamrażarka z komorami niskich temperatur*(***)≤ - 18 °C ***/*(***)0,777303
8Zamrażarka typu szafkowego≤ - 18 °C *(***)0,539315
9Zamrażarka typu skrzyniowego≤ - 18 °C *{***)0,472286
10Chłodziarki i zamrażarki z więcej niż dwoma drzwiami lub inne urządzenia niesklasyfikowane powyżej-1)1)
1) Dla tych urządzeń wartości M i N określa się na podstawie temperatury i

klasyfikacji, w formie gwiazdek, komór z najniższą temperaturą. Urządzenia z

komorami "-18 °C *(***)" uważa się za chłodziarko-zamrażarki.

Tabela 3. Wartości współczynników FF, CC, BI i CH, o których mowa w tabeli 1

Współczynnik korygującyWartośćWarunek
FF1,2Komory "bez szronu"
1Pozostałe
CC1,2Urządzenia należące do klasy klimatycznej tropikalnej
1,1Urządzenia należące do klasy klimatycznej subtropikalnej
1Pozostałe
BI1,2Urządzenia do zabudowy1) o szerokości poniżej 58 cm
1Pozostałe
CH50 kWh/rokUrządzenia z komorą piwniczną o pojemności co najmniej 15 l
0Pozostałe
1) Urządzenia przeznaczone do zabudowy we wnęce kuchennej z wykończeniem meblowym.

Tabela 4. Wartości współczynników M, N i AV, o których mowa w tabeli 1

Kategoria urządzeniaMNAVΩ
1Chłodziarka bez komór niskich temperatur0,2332451)-
2Chłodziarka z komorą piwniczną0,2332452)0,75
3Chłodziarka z komorami niskich temperatur bez gwiazdek0,2332451)1,25
4Chłodziarka z komorami niskich temperatur*0,6431911,55
5Chłodziarka z komorami niskich temperatur**0,4502451,85
6Chłodziarka z komorami niskich temperatur***0,6572352,15
7Chłodziarko-zamrażarka z komorami niskich temperatur*(***)0,7773033)-
8Zamrażarka typu szafkowego0,4722861) 2,154)
9Zamrażarka typu skrzyniowego0,446181 2,154)
10Chłodziarki i zamrażarki z więcej niż dwoma drzwiami lub inne urządzenia niesklasyfikowane powyżej5)5)3)-
1) AV [l] = pojemność użytkowa komór do przechowywania świeżej żywności [l] + Ω x

pojemność użytkowa komór do przechowywania zamrożonej żywności [l].

2) Dla chłodziarek z komorą piwniczną: pojemność dostosowana netto [l] = pojemność

użytkowa komór do przechowywania świeżej żywności [l] + Ω x pojemność użytkowa

komór piwnicznych [l].

3) (25 - Tc)

AV = Σ --------- x Vc x Fc

komory 20

gdzie:

Tc - temperatura przechowywania dla każdej z komór w [°C],

Vc - pojemność użytkowa każdej z komór w [l],

Fc - współczynnik równy 1,2 dla komór "bez szronu" oraz równy 1 dla pozostałych

komór.

4) Dla urządzeń "bez szronu" wskaźnik ten wynosi 2,58.
5) Wartości M i N określone są w tabeli 5.

Tabela 5. Wartości współczynników M i N, o których mowa w tabeli 4

Temperatura najchłodniejszej komoryOdpowiadająca kategoriaMN
> - 6 °C1Chłodziarka bez komór niskich temperatur0,233245
2Chłodziarka z komorą piwniczną
3Chłodziarka z komorami niskich temperatur bez gwiazdek
≤ - 6 °C *4Chłodziarka z komorami niskich temperatur (*)0,643191
≤ - 12 °C**5Chłodziarka z komorami niskich temperatur (**)0,450245
≤ - 18 °C ***6Chłodziarka z komorami niskich temperatur (***)0,657235
≤ - 18 °C *(***)7Chłodziarko-zamrażarka z komorami niskich temperatur *(***)0,777303

oznaczenie literowe klasy efektywności energetycznej powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej B); dla urządzeń o klasie efektywności energetycznej A+ lub A++ oznaczenie literowe odpowiednio

wzór

powinno być umieszczone na tym samym poziomie co oznaczenie literowe dla urządzenia o klasie efektywności energetycznej A;

4) w pozycji IV - kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, która może być umieszczona, o ile danemu typowi/modelowi przyznano takie oznakowanie; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) w pozycji V - roczne zużycie energii elektrycznej w [kWh/rok] (przykładowo wpisano XYZ);

6) w pozycji VI - sumę pojemności użytkowych w [l] wszystkich komór bez oznaczenia gwiazdkowego o temperaturach wyższych od minus 6 °C (przykładowo wpisano xyz);

7) w pozycji VII - sumę pojemności użytkowych w [l] wszystkich komór posiadających oznaczenie gwiazdkowe o temperaturach nie wyższych od minus 6 °C (przykładowo wpisano xyz);

wzór

9) w pozycji IX - poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów (przykładowo wpisano xz).

1.3. Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

1) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym określono procentowe udziały następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

2) kolory strzałek - zgodnie ze składem określonym w tabeli 6:

Tabela 6. Kolory strzałek

StrzałkaABCDEFG
Skład zastosowanych kolorówX0X070X030X000X003X007X00XX0

3) kolor obrysu - według składu X070;

4) kolor tekstu - czarny;

5) kolor tła - biały.

1.4. W przypadku gdy urządzenie jest prezentowane potencjalnemu użytkownikowi, etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu, na przedniej lub górnej stronie tego urządzenia.

1.5. Charakterystyka techniczna powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) nazwę lub znak firmowy producenta lub importera;

2) oznaczenie typu/modelu;

3) opis typu urządzenia zgodnie z tabelą 7:

Tabela 7. Opisy typów urządzeń

KategoriaOpis typu urządzenia
1Chłodziarka bez komór niskich temperatur
2Chłodziarka z komorą piwniczną
3Chłodziarka z komorami niskich temperatur bez gwiazdek
4Chłodziarka z komorami niskich temperatur*
5Chłodziarka z komorami niskich temperatur**
6Chłodziarka z komorami niskich temperatur***
7Chłodziarko-zamrażarka z komorami niskich temperatur*(***)
8Zamrażarka typu szafkowego
9Zamrażarka typu skrzyniowego
Dla urządzeń kategorii 10 można podać własny opis typu urządzenia

4) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A++ (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (l), zgodnie z tabelą 1; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A++ (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

5) jeżeli są przedstawiane w formie tabeli oraz gdy urządzeniu przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, w tabeli zamieszcza się kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, a w nagłówku odpowiedniej kolumny/wiersza tabeli zamieszcza się informację "wspólnotowe oznakowanie ekologiczne"; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

6) roczne zużycie energii elektrycznej w [kWh/rok], wyrażone jako "Roczne zużycie energii elektrycznej XYZ kWh/rok wg znormalizowanych pomiarów. Aktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacji oraz lokalizacji";

7) dla urządzeń kategorii od 1 do 7 oraz 10 - pojemność użytkową komór do przechowywania świeżej żywności (5 °C);

8) dla urządzeń kategorii od 4 do 10 - pojemność użytkową komór do przechowywania zamrożonej żywności i komór niskich temperatur;

9) dla urządzeń kategorii 3 - pojemność netto pojemników na lód;

10) dla urządzeń kategorii 2 oraz 10 - pojemność użytkową każdej z komór;

11) oznaczenie gwiazdkowe komór do przechowywania zamrożonej żywności; w stosownych przypadkach: oznaczenie "bez szronu";

12) czas wzrostu temperatury w przypadku uszkodzenia urządzenia, wyrażony jako "Czas przechowywania Z godzin bez zasilania";

13) zdolność zamrażania w [kg/24 h];

14) klasę klimatyczną; jeżeli urządzenie posiada umiarkowaną klasę klimatyczną, informację tę można pominąć;

15) poziom hałasu w [dB(A) re 1pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów;

16) dla urządzeń przeznaczonych do zabudowy - informacja na ten temat.

1.6. Jeżeli urządzenie zawiera komory inne niż pojedyncze komory do przechowywania świeżej żywności, czy pojedyncze komory do przechowywania zamrożonej żywności, to w pkt 1.5 ppkt 7-14 można zamieścić dodatkowe informacje i dane dotyczące tych komór.

1.7. Jeżeli obliczeniowa temperatura komory nie jest zgodna z gwiazdkowym systemem znakowania lub ze standardową temperaturą komory do przechowywania świeżej żywności (5 °C), wówczas powinna zostać dodatkowo podana obliczeniowa temperatura komory.

1.8. W przypadku gdy do charakterystyki technicznej dołączona jest kopia etykiety (kolorowa lub czarno-biała), charakterystyka techniczna może zawierać tylko informacje i dane niewystępujące na etykiecie.

1.9. Informacje i dane, o których mowa w pkt 1.5, mogą zostać przedstawione w formie tabeli obejmującej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego samego producenta lub importera.

1.10. W przypadku gdy urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można tego urządzenia bezpośrednio obejrzeć, oferta jego sprzedaży lub wynajmu powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A++ (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (l), zgodnie z tabelą 1; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A++ (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

2) roczne zużycie energii elektrycznej w [kWh/rok], wyrażone jako "Roczne zużycie energii elektrycznej XYZ kWh/rok wg znormalizowanych pomiarów. Aktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacji oraz lokalizacji";

3) dla urządzeń kategorii od 1 do 7 oraz 10 - pojemność użytkową komór do przechowywania świeżej żywności (5 °C);

4) dla urządzeń kategorii od 4 do 10 - pojemność użytkową komór do przechowywania zamrożonej żywności i komór niskich temperatur;

5) dla urządzeń kategorii 3 - pojemność netto pojemników na lód;

6) dla urządzeń kategorii 2 oraz 10 - pojemność użytkową każdej z komór;

7) oznaczenie gwiazdkowe komór do przechowywania zamrożonej żywności;

8) poziom hałasu w [dB(A) re 1pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

1.11. Jeżeli oferta, o której mowa w pkt 1.10, zawiera dodatkowo informacje lub dane wynikające z charakterystyki technicznej, to powinny być one zawarte w ofercie w sposób określony dla tej charakterystyki.

1.12. Informacje i dane, o których mowa w pkt 1.10, powinny być drukowane w sposób zapewniający ich czytelność.

1.13. Informacje i dane, o których mowa w pkt 1.2, 1.5 i 1.10, powinny być określone zgodnie z odrębnymi przepisami lub właściwymi normami zharmonizowanymi.

1.14. Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

1) informacje, o których mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy (Dz. U. Nr 219, poz. 2157);

2) informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414);

3) informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów i obliczeń mających na celu określenie danych, o których mowa w pkt 1.2 i 1.5;

4) instrukcję obsługi urządzenia.

2. Pralki domowe

2.1. Wzór etykiety, wymiary oraz oznaczenia pozycji na etykiecie:

wzór

2.2. Etykieta powinna zawierać następujące informacje i dane, umieszczone po prawej stronie wzoru etykiety w pozycjach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do XI:

1) w pozycji I - nazwę lub znak firmowy producenta lub importera (przykładowo wpisano Logo);

2) w pozycji II - oznaczenie typu/modelu (przykładowo wpisano ABC 123);

3) w pozycji III - klasę efektywności energetycznej, określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku, w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C", zgodnie z tabelą 8:

Tabela 8. Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznejZużycie energii elektrycznej C w kWh na kilogram ładunku w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C"
AC ≤ 0,19
B0,19 < C ≤ 0,23
C0,23 < C ≤ 0,27
D0,27 < C ≤ 0,31
E0,31 < C ≤ 0,35
F0,35 < C ≤ 0,39
G0,39 < C

oznaczenie literowe klasy efektywności energetycznej powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej B);

4) w pozycji IV - kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, która może być umieszczona, o ile danemu typowi/modelowi przyznano takie oznakowanie; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) w pozycji V - zużycie energii elektrycznej w [kWh/cykl], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C" (przykładowo wpisano X.YZ);

6) w pozycji VI - klasę efektywności prania, określoną na podstawie efektywności prania (P), zgodnie z tabelą 9 (przykładowo oznaczono klasę efektywności prania C):

Tabela 9. Klasy efektywności prania

Klasa efektywności praniaEfektywność prania P dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C"
AP > 1,03
B1,03 ≥ P > 1,00
C1,00 ≥ P > 0,97
D0,97 ≥ P > 0,94
E0,94 ≥ P > 0,91
F0,91 ≥ P > 0,88
G0,88 ≥ P

7) w pozycji VII - klasę efektywności odwirowania, określoną na podstawie skuteczności odwadniania (D), zgodnie z tabelą 10 (przykładowo oznaczono klasę efektywności odwirowania D):

Tabela 10. Klasy efektywności odwirowania

Klasa efektywności odwirowaniaSkuteczność odwadniania D dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C"
AD < 45 %
B45 % ≤ D < 54 %
C54 % ≤ D < 63 %
D63 % ≤ D < 72 %
E72 % ≤ D < 81 %
F81 % ≤ D < 90 %
G90 % ≤ D

8) w pozycji VIII - maksymalną prędkość odwirowywania w [obr/min], osiąganą w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C" (przykładowo wpisano 1100);

9) w pozycji IX - ładunek znamionowy w [kg], dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" (przykładowo wpisano y.z);

10) w pozycji X - zużycie wody w [l], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C" (przykładowo wpisano yx);

11) w pozycji XI - poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], podczas cykli prania i odwirowywania dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C", o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów (przykładowo wpisano XY i xyz).

2.3. Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

1) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym określono procentowe udziały następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

2) kolory strzałek - zgodnie ze składem określonym w tabeli 11:

Tabela 11. Kolory strzałek

StrzałkaABCDEFG
Skład zastosowanych kolorówX0X070X030X000X003X007X00XX0

3) kolor obrysu - według składu X070;

4) kolor tekstu - czarny;

5) kolor tła - biały.

2.4. W przypadku gdy urządzenie jest prezentowane potencjalnemu użytkownikowi, etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu, na przedniej lub górnej stronie tego urządzenia.

2.5. Charakterystyka techniczna powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) nazwę lub znak firmowy producenta lub importera;

2) oznaczenie typu/modelu;

3) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku, w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C", zgodnie z tabelą 8; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

4) jeżeli są przedstawiane w formie tabeli oraz gdy urządzeniu przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, w tabeli zamieszcza się kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, a w nagłówku odpowiedniej kolumny/wiersza tabeli zamieszcza się informację "wspólnotowe oznakowanie ekologiczne"; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) zużycie energii elektrycznej w [kWh/cykl], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C", wyrażone jako "Zużycie energii XYZ kWh/cykl w oparciu o wyniki standardowych testów dla cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C. Aktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacji";

6) klasę efektywności prania, wyrażoną jako "Klasa efektywności prania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie efektywności prania (P), zgodnie z tabelą 9; informacja może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

7) klasę efektywności odwirowania, wyrażoną jako "Klasa efektywności odwirowania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie skuteczności odwadniania (D), zgodnie z tabelą 10; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

8) skuteczność odwadniania dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C", wyrażoną jako "Woda pozostała po odwirowaniu XY % (jako procent suchej masy prania)";

9) maksymalną prędkość odwirowywania w [obr/min], osiąganą w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C";

10) ładunek znamionowy w [kg], dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C";

11) zużycie wody w [l], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C";

12) czas trwania programu dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C";

13) zużycie energii elektrycznej w [kWh] i wody w [l], odpowiadające dwustu standardowym cyklom prania "bawełna 60 °C", wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie (200 standardowych cykli prania "bawełna 60 °C" dla czteroosobowego gospodarstwa domowego)";

14) poziom hałasu w [dB(A) re 1pW], podczas cykli prania i odwirowywania dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C", o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

2.6. Charakterystyka techniczna powinna dodatkowo zawierać w pkt 2.5 ppkt 7 następującą informację "Uwaga dla użytkowników suszarek bębnowych. Wybór pralki o efektywności odwirowania A zamiast pralki o efektywności odwirowania G obniży o połowę koszty suszenia. Na suszenie prania zużywa się zwykle więcej energii niż na pranie". Informacja może być załączona w postaci przypisu.

2.7. Charakterystyka techniczna może dodatkowo zawierać w pkt 2.5 ppkt 6-12 dane odniesione do innych cykli prania.

2.8. W przypadku gdy do charakterystyki technicznej dołączona jest kopia etykiety (kolorowa lub czarno-biała), charakterystyka techniczna może zawierać tylko informacje i dane niewystępujące na etykiecie.

2.9. Informacje i dane, o których mowa w pkt 2.5, mogą zostać przedstawione w formie tabeli obejmującej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego samego producenta lub importera.

2.10. W przypadku gdy urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można tego urządzenia bezpośrednio obejrzeć, oferta jego sprzedaży lub wynajmu powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku, w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C", zgodnie z tabelą 8; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

2) zużycie energii elektrycznej w [kWh/cykl], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C", wyrażone jako "Zużycie energii XYZ kWh/cykl w oparciu o wyniki standardowych testów dla cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C. Aktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacji";

3) klasę efektywności prania, wyrażoną jako "Klasa efektywności prania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie efektywności prania (P), zgodnie z tabelą 9; informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

4) klasę efektywności odwirowania, wyrażoną jako "Klasa efektywności odwirowania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określona na podstawie skuteczności odwadniania (D), zgodnie z tabelą 10; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

5) maksymalną prędkość odwirowywania w [obr/min], osiąganą w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C";

6) ładunek znamionowy w [kg], dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C";

7) zużycie wody w [l], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C";

8) zużycie energii elektrycznej w [kWh] i wody w [l], odpowiadające dwustu standardowym cyklom prania "bawełna 60 °C", wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie (200 standardowych cykli prania "bawełna 60 °C" dla czteroosobowego gospodarstwa domowego) ";

9) poziom hałasu w [dB(A) re 1pW], podczas cykli prania i odwirowywania dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C", o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

2.11. Informacje i dane, o których mowa w pkt 2.10 ppkt 4, powinny dodatkowo zawierać następującą treść: "Uwaga dla użytkowników suszarek bębnowych. Wybór pralki o efektywności odwirowania A zamiast pralki o efektywności odwirowania G obniży o połowę koszty suszenia. Na suszenie prania zużywa się zwykle więcej energii niż na pranie". Treść tę można załączyć w postaci przypisu.

2.12. Jeżeli oferta, o której mowa w pkt 2.10, zawiera dodatkowo informacje lub dane wynikające z charakterystyki technicznej, to powinny być one zawarte w ofercie w sposób określony dla tej charakterystyki.

2.13. Informacje i dane, o których mowa w pkt 2.2, 2.5 i 2.10, powinny być określone zgodnie z odrębnymi przepisami lub właściwymi normami zharmonizowanymi.

2.14. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414), oraz:

1) nazwę i adres producenta lub importera;

2) ogólny opis typu/modelu urządzenia, umożliwiający jego identyfikację;

3) informacje dotyczące cech urządzenia mających znaczący wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej;

4) informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów mających na celu określenie danych, o których mowa w pkt 2.2 i 2.5;

5) instrukcję obsługi urządzenia.

3. Pralko-suszarki domowe

3.1. Wzór etykiety, wymiary oraz oznaczenia pozycji na etykiecie:

wzór

3.2. Etykieta powinna zawierać następujące informacje i dane, umieszczone po prawej stronie wzoru etykiety w pozycjach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do XII:

1) w pozycji I - nazwę lub znak firmowy producenta lub importera (przykładowo wpisano Logo);

2) w pozycji II - oznaczenie typu/modelu (przykładowo wpisano ABC 123);

3) w pozycji III - klasę efektywności energetycznej, określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku, w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna", zgodnie z tabelą 12:

Tabela 12. Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznejZużycie energii elektrycznej C w [kWh] na kilogram ładunku przy pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie) przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna"
AC ≤ 0,68
B0,68 < C ≤ 0,81
C0,81 < C ≤ 0,93
D0,93 < C ≤ 1,05
E1,05 < C ≤ 1,17
F1,17 < C ≤ 1,29
G1,29 < C

oznaczenie literowe klasy efektywności energetycznej powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej B);

4) w pozycji IV - kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, która może być umieszczona, o ile danemu typowi/modelowi przyznano takie oznakowanie; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) w pozycji V - zużycie energii elektrycznej w [kWh], w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna" (przykładowo wpisano X.YZ);

6) w pozycji VI - zużycie energii elektrycznej w [kWh], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C" (pranie i odwirowanie) (przykładowo wpisano X.YZ);

7) w pozycji VII - klasę efektywności prania, określoną na podstawie efektywności prania (P), zgodnie z tabelą 13 (przykładowo oznaczono klasę efektywności prania C);

Tabela 13. Klasy efektywności prania

Klasa efektywności praniaEfektywność prania P dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C"
AP > 1,03
B1,03 ≥ P > 1,00
C1,00 ≥ P > 0,97
D0,97 ≥ P > 0,94
E0,94 ≥ P > 0,91
F0,91 ≥ P > 0,88
G0,88 ≥ P

8) w pozycji VIII - maksymalną prędkość odwirowywania w [obr/min], osiąganą w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C" (przykładowo wpisano 1.100);

9) w pozycji IX - ładunek znamionowy w [kg], dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" (przykładowo wpisano y.z);

10) w pozycji X - ładunek znamionowy w [kg], dla cyklu suszenia "sucha bawełna" (przykładowo wpisano y.z);

11) w pozycji XI - zużycie wody w [l], w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna" (przykładowo wpisano yx);

12) w pozycji XII - poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], podczas cykli prania, odwirowywania i suszenia, przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna", o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów (przykładowo wpisano xyz, xyz i xyz).

3.3. Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

1) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym określono procentowe udziały następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

2) kolory strzałek - zgodnie ze składem określonym w tabeli 14:

Tabela 14. Kolory strzałek

StrzałkaABCDEFG
Skład zastosowanych kolorówX0X070X030X000X003X007X00XX0

3) kolor obrysu - według składu X070;

4) kolor tekstu - czarny;

5) kolor tła - biały.

3.4. W przypadku gdy urządzenie jest prezentowane potencjalnemu użytkownikowi, etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu, na przedniej lub górnej stronie tego urządzenia.

3.5. Charakterystyka techniczna powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) nazwę lub znak firmowy producenta lub importera;

2) oznaczenie typu/modelu;

3) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku, w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna", zgodnie z tabelą 12; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

4) jeżeli są przedstawiane w formie tabeli oraz gdy urządzeniu przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, w tabeli zamieszcza się kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, a w nagłówku odpowiedniej kolumny/wiersza tabeli zamieszcza się informację "wspólnotowe oznakowanie ekologiczne"; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) zużycie energii elektrycznej w [kWh], w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna";

6) zużycie energii elektrycznej w [kWh], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C" (pranie i odwirowanie);

7) klasę efektywności prania, wyrażoną jako "Klasa efektywności prania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie efektywności prania (P), zgodnie z tabelą 13; informacja może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

8) skuteczność odwadniania dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C", wyrażoną jako "Woda pozostała po odwirowaniu XY % (jako procent suchej masy ładunku)";

9) maksymalną prędkość odwirowywania w [obr/min], osiąganą w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C";

10) ładunek znamionowy w [kg], dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C";

11) ładunek znamionowy w [kg], dla standardowego cyklu suszenia "sucha bawełna";

12) zużycie wody w [l], w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna";

13) zużycie wody w [l], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C";

14) czas trwania pełnego procesu (pranie, odwirowanie, suszenie), dla ładunku znamionowego, przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna";

15) zużycie energii elektrycznej w [kWh] i wody w [l], równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w ppkt 5 (energia elektryczna) i ppkt 12 (woda), wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy każdorazowym użyciu suszarki (200 cykli)";

16) zużycie energii elektrycznej w [kWh], oraz wody w [l], równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w ppkt 6 (energia elektryczna) i ppkt 13 (woda), wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez użycia suszarki (200 cykli)";

17) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], podczas cykli prania, odwirowywania i suszenia, przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna", o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

3.6. Charakterystyka techniczna może dodatkowo zawierać w pkt 3.5 ppkt 5-14 dane odniesione do innych cykli prania i/lub suszenia.

3.7. W przypadku gdy do charakterystyki technicznej dołączona jest kopia etykiety (kolorowa lub czarno-biała), charakterystyka techniczna może zawierać tylko informacje i dane niewystępujące na etykiecie.

3.8. Informacje i dane, o których mowa w pkt 3.5, mogą zostać przedstawione w formie tabeli obejmującej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego samego producenta lub importera.

3.9. W przypadku gdy urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można tego urządzenia bezpośrednio obejrzeć, oferta jego sprzedaży lub wynajmu powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku, w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna", zgodnie z tabelą 12; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

2) zużycie energii elektrycznej w [kWh], w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna";

3) zużycie energii elektrycznej w [kWh], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C" (pranie i odwirowanie);

4) klasę efektywności prania, wyrażoną jako "Klasa efektywności prania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie efektywności prania (P), zgodnie z tabelą 13; informacja może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

5) skuteczność odwadniania dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C", wyrażoną jako "Woda pozostała po odwirowaniu XY % (jako procent suchej masy ładunku)";

6) maksymalną prędkość odwirowywania w [obr/min], osiąganą w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C";

7) ładunek znamionowy w [kg], dla standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C";

8) ładunek znamionowy w [kg], dla standardowego cyklu suszenia "sucha bawełna";

9) zużycie wody w [l], w pełnym procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna";

10) zużycie wody w [l], w standardowym cyklu prania "bawełna 60 °C";

11) zużycie energii elektrycznej w [kWh] i wody w [l], równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w ppkt 2 (energia elektryczna) i ppkt 9 (woda), wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy każdorazowym użyciu suszarki (200 cykli)";

12) zużycie energii elektrycznej w [kWh], oraz wody w [l], równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w ppkt 3 (energia elektryczna) i ppkt 10 (woda), wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez użycia suszarki (200 cykli)";

13) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], podczas cykli prania, odwirowywania i suszenia, przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania "bawełna 60 °C" oraz cyklu suszenia "sucha bawełna", o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

3.10. Jeżeli oferta, o której mowa w pkt 3.9, zawiera dodatkowo informacje lub dane wynikające z charakterystyki technicznej, to powinny być one zawarte w ofercie w sposób określony dla tej charakterystyki.

3.11. Informacje i dane, o których mowa w pkt 3.2, 3.5 i 3.9, powinny być określone zgodnie z odrębnymi przepisami lub właściwymi normami zharmonizowanymi.

3.12. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414), oraz:

1) nazwę i adres producenta lub importera;

2) ogólny opis typu/modelu urządzenia, umożliwiający jego identyfikację;

3) informacje dotyczące cech urządzenia mających znaczący wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej;

4) informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów mających na celu określenie danych, o których mowa w pkt 3.2 i 3.5;

5) instrukcję obsługi urządzenia.

4. Suszarki domowe

4.1. Wzór etykiety, wymiary oraz oznaczenia pozycji na etykiecie:

wzór

4.2. Etykieta powinna zawierać następujące informacje i dane, umieszczone po prawej stronie wzoru etykiety w pozycjach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do VIII:

1) w pozycji I - nazwę lub znak firmowy producenta lub importera (przykładowo wpisano Logo);

2) w pozycji II - oznaczenie typu/modelu (przykładowo wpisano ABC 123);

3) w pozycji III - klasę efektywności energetycznej, określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna", zgodnie z tabelami 15 i 16:

Tabela 15. Klasy efektywności energetycznej dla suszarek bębnowych napowietrzanych

Suszarki bębnowe napowietrzane
klasa efektywności energetycznejzużycie energii elektrycznej C w [kWh] na kilogram ładunku w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna"
AC ≤ 0,51
B0,51 < C ≤ 0,59
C0,59 < C ≤ 0,67
D0,67 < C ≤ 0,75
E0,75 < C ≤ 0,83
F0,83 < C ≤ 0,91
GC > 0,91

Tabela 16. Klasy efektywności energetycznej dla suszarek bębnowych kondensacyjnych

Suszarki bębnowe kondensacyjne
klasa efektywności energetycznejzużycie energii elektrycznej C w [kWh] na kilogram ładunku w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna"
AC ≤ 0,55
B0,55 < C ≤ 0,64
C0,64 < C ≤ 0,73
D0,73 < C ≤ 0,82
E0,82 < C ≤ 0,91
F0,91 < C ≤ 1,00
GC > 1,00

oznaczenie literowe klasy efektywności energetycznej powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej B);

4) w pozycji IV - kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, która może być umieszczona, o ile danemu typowi/modelowi przyznano takie oznakowanie; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) w pozycji V - zużycie energii elektrycznej w [kWh/cykl] w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna" (przykładowo wpisano X.YZ);

6) w pozycji VI - ładunek znamionowy w [kg] dla standardowego cyklu suszenia "sucha bawełna" (przykładowo wpisano X.Y);

7) w pozycji VII - dotyczące typu urządzenia: napowietrzane lub kondensacyjne, oznaczony strzałką (przykładowo oznaczono strzałką suszarkę kondensacyjną);

8) w pozycji VIII - poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów (przykładowo wpisano xyz).

4.3. Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

1) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym określono procentowe udziały następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

2) kolory strzałek - zgodnie ze składem określonym w tabeli 17:

Tabela 17. Kolory strzałek

StrzałkaABCDEFG
Skład zastosowanych kolorówX0X070X030X000X003X007X00XX0

3) kolor obrysu - według składu X070;

4) kolor tekstu - czarny;

5) kolor tła - biały.

4.4. W przypadku gdy urządzenie jest prezentowane potencjalnemu użytkownikowi, etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu, na przedniej lub górnej stronie tego urządzenia.

4.5. Charakterystyka techniczna powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) nazwę lub znak firmowy producenta lub importera;

2) oznaczenie typu/modelu;

3) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna", zgodnie z tabelą 15 i 16; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

4) jeżeli są przedstawiane w formie tabeli oraz gdy urządzeniu przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, w tabeli zamieszcza się kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, a w nagłówku odpowiedniej kolumny/wiersza tabeli zamieszcza się informację "wspólnotowe oznakowanie ekologiczne"; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) zużycie energii elektrycznej w [kWh] w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna";

6) ładunek znamionowy w [kg] dla standardowego cyklu suszenia "sucha bawełna";

7) zużycie wody w [l] w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna"; informację pomija się, jeśli urządzenie nie jest zasilane wodą;

8) czas trwania pełnego procesu suszenia przy korzystaniu ze standardowego cyklu suszenia "sucha bawełna";

9) dla urządzeń posiadających cykl suszenia "bawełna do prasowania" - zużycie energii elektrycznej w [kWh] w cyklu suszenia "bawełna do prasowania";

10) dla urządzeń posiadających cykl suszenia "bawełna do prasowania" - ładunek znamionowy w [kg] dla cyklu suszenia "bawełna do prasowania";

11) dla urządzeń posiadających cykl suszenia "bawełna do prasowania" - zużycie wody w [l] w cyklu suszenia "bawełna do prasowania"; informację pomija się, jeśli urządzenie nie jest zasilane wodą;

12) dla urządzeń posiadających cykl suszenia "bawełna do prasowania" - czas trwania pełnego procesu suszenia, przy korzystaniu z cyklu suszenia "bawełna do prasowania";

13) dla urządzeń posiadających cykl suszenia "tkaniny niemnące" - zużycie energii elektrycznej w [kWh] w cyklu suszenia "tkaniny niemnące";

14) dla urządzeń posiadających cykl suszenia "tkaniny niemnące" - ładunek znamionowy w [kg] dla cyklu suszenia "tkaniny niemnące";

15) dla urządzeń posiadających cykl suszenia "tkaniny niemnące" - zużycie wody w [l] w cyklu suszenia "tkaniny niemnące"; informację pomija się, jeśli urządzenie nie jest zasilane wodą;

16) dla urządzeń posiadających cykl suszenia "tkaniny niemnące" - czas trwania pełnego procesu suszenia, przy korzystaniu z cyklu suszenia "tkaniny niemnące";

17) zużycie energii elektrycznej w [kWh] równe sumie:

a) zużycia energii elektrycznej przy suszeniu 150 kg ładunku w cyklu suszenia "sucha bawełna" oraz

b) zużycia energii elektrycznej przy suszeniu 280 kg ładunku w cyklu suszenia "bawełna do prasowania", oraz

c) zużycia energii elektrycznej przy suszeniu 280 kg ładunku w cyklu suszenia "tkaniny niemnące"

- wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy normalnym korzystaniu z suszarki";

18) dla urządzeń zasilanych wodą - zużycie wody w [l] równe sumie:

a) zużycia wody przy suszeniu 150 kg ładunku w cyklu suszenia "sucha bawełna" oraz

b) zużycia wody przy suszeniu 280 kg ładunku w cyklu suszenia "bawełna do prasowania", oraz

c) zużycia wody przy suszeniu 280 kg ładunku w cyklu suszenia "tkaniny niemnące"

- wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy normalnym korzystaniu z suszarki";

19) dotyczące typu urządzenia: napowietrzane lub kondensacyjne;

20) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

4.6. Charakterystyka techniczna może dodatkowo zawierać w pkt 4.5 ppkt 5-8, dane odniesione do innych cykli suszenia niż cykle suszenia "sucha bawełna", "bawełna do prasowania", "tkaniny niemnące".

4.7. W przypadku gdy do charakterystyki technicznej dołączona jest kopia etykiety (kolorowa lub czarno-biała), charakterystyka techniczna może zawierać tylko informacje i dane niewystępujące na etykiecie.

4.8. Informacje i dane, o których mowa w pkt 4.5, mogą zostać przedstawione w formie tabeli obejmującej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego samego producenta lub importera.

4.9. W przypadku gdy urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można tego urządzenia bezpośrednio obejrzeć, oferta jego sprzedaży lub wynajmu powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (C) na kilogram ładunku w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna", zgodnie z tabelą 15 i 16; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

2) zużycie energii elektrycznej w [kWh] w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna";

3) ładunek znamionowy w [kg] dla standardowego cyklu suszenia "sucha bawełna";

4) zużycie wody w [l] w standardowym cyklu suszenia "sucha bawełna"; informację tę pomija się, jeśli urządzenie nie jest zasilane wodą;

5) zużycie energii elektrycznej w [kWh] równe sumie:

a) zużycia energii elektrycznej przy suszeniu 150 kg ładunku w cyklu suszenia "sucha bawełna" oraz

b) zużycia energii elektrycznej przy suszeniu 280 kg ładunku w cyklu suszenia "bawełna do prasowania", oraz

c) zużycia energii elektrycznej przy suszeniu 280 kg ładunku w cyklu suszenia "tkaniny niemnące"

- wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy normalnym korzystaniu z suszarki";

6) dla urządzeń zasilanych wodą - zużycie wody w [l] równe sumie:

a) zużycia wody przy suszeniu 150 kg ładunku w cyklu suszenia "sucha bawełna" oraz

b) zużycia wody przy suszeniu 280 kg ładunku w cyklu suszenia "bawełna do prasowania", oraz

c) zużycia wody przy suszeniu 280 kg ładunku w cyklu suszenia "tkaniny niemnące"

- wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy normalnym korzystaniu z suszarki";

7) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

4.10. Jeżeli oferta, o której mowa w pkt 4.9, zawiera dodatkowo informacje lub dane wynikające z charakterystyki technicznej, to powinny być one zawarte w ofercie w sposób określony dla tej charakterystyki.

4.11. Informacje i dane, o których mowa w pkt 4.2, 4.5 i 4.9, powinny być określone zgodnie z odrębnymi przepisami lub właściwymi normami zharmonizowanymi.

4.12. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414), oraz:

1) nazwę i adres producenta lub importera;

2) ogólny opis typu/modelu urządzenia, umożliwiający jego identyfikację;

3) informacje dotyczące cech urządzenia mających znaczący wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej;

4) informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów mających na celu określenie danych, o których mowa w pkt 4.2 i 4.5;

5) instrukcję obsługi urządzenia.

5. Zmywarki domowe

5.1. Wzór etykiety, wymiary oraz oznaczenia pozycji na etykiecie:

wzór

5.2. Etykieta powinna zawierać następujące informacje i dane, umieszczone po prawej stronie wzoru etykiety w pozycjach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do X:

1) w pozycji I - nazwę lub znak firmowy producenta lub importera (przykładowo wpisano Logo);

2) w pozycji II - oznaczenie typu/modelu (przykładowo wpisano ABC 123);

3) w pozycji III - klasę efektywności energetycznej, określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (El), zgodnie z tabelą 18:

Tabela 18. Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznejWskaźnik efektywności energetycznej El1)
AEl < 0,64
B0,64 ≤ El < 0,76
C0,76 ≤ El < 0,88
D0,88 ≤ El < 1,00
E1,00 ≤ El < 1,12
F1,12 ≤ El < 1,24
GEl ≥ 1,24
C

1) El = --

CR

gdzie:
C - zużycie energii elektrycznej w [kWh] w cyklu probierczym,

CR - zużycie porównawcze:

CR = 1,35 + 0,025 x S, jeśli S ≥ 10

CR = 0,45 + 0,09 x S, jeśli S ≤ 9

gdzie:

S - znamionowa pojemność zmywarki.

oznaczenie literowe klasy efektywności energetycznej powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej B);

4) w pozycji IV - kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, która może być umieszczona, o ile danemu typowi/modelowi przyznano takie oznakowanie; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) w pozycji V - zużycie energii elektrycznej w [kWh/cykl], w cyklu probierczym (przykładowo wpisano X.YZ);

6) w pozycji VI - klasę efektywności zmywania, określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności zmywania (Pc), zgodnie z tabelą 19 (przykładowo oznaczono klasę efektywności zmywania C):

Tabela 19. Klasy efektywności zmywania

Klasa efektywności zmywaniaWskaźnik efektywności zmywania Pc
APc > 1,12
B1,12 ≥ Pc > 1,00
C1,00 ≥ Pc > 0,88
D0,88 ≥ Pc > 0,76
E0,76 ≥ Pc > 0,64
F0,64 ≥ Pc > 0,52
G0,52 ≥ Pc

7) w pozycji VII - klasę efektywności suszenia, określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności suszenia (PD), zgodnie z tabelą 20 (przykładowo oznaczono klasę efektywności suszenia D):

Tabela 20. Klasy efektywności suszenia

Klasa efektywności suszeniaWskaźnik efektywności suszenia PD
APD > 1,08
B1,08 ≥ PD > 0,93
C0,93 ≥ PD > 0,78
D0,78 ≥ PD > 0,63
E0,63 ≥ PD > 0,48
F0,48 ≥ PD > 0,33
G0,33 ≥ PD

8) w pozycji VIII - znamionowa pojemność zmywarki (przykładowo wpisano YZ);

9) w pozycji IX - zużycie wody w [l/cykl], w cyklu probierczym (przykładowo wpisano YX);

10) w pozycji X - poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów (przykładowo wpisano XY).

5.3. Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

1) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym określono procentowe udziały następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

2) kolory strzałek - zgodnie ze składem określonym w tabeli 21:

Tabela 21. Kolory strzałek

StrzałkaABCDEFG
Skład zastosowanych kolorówX0X070X030X000X003X007X00XX0

3) kolor obrysu - według składu X070;

4) kolor tekstu - czarny;

5) kolor tła - biały.

5.4. W przypadku gdy urządzenie jest prezentowane potencjalnemu użytkownikowi, etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu, na przedniej lub górnej stronie tego urządzenia.

5.5. Charakterystyka techniczna powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) nazwę lub znak firmowy producenta lub importera;

2) oznaczenie typu/modelu;

3) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (El), zgodnie z tabelą 18; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

4) jeżeli są przedstawiane w formie tabeli oraz gdy urządzeniu przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, w tabeli zamieszcza się kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, a w nagłówku odpowiedniej kolumny/wiersza tabeli zamieszcza się informację "wspólnotowe oznakowanie ekologiczne"; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) oznaczenie cyklu probierczego, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w charakterystyce technicznej;

6) zużycie energii elektrycznej w [kWh], w cyklu probierczym, wyrażone jako "Zużycie energii elektrycznej XYZ kWh podczas standardowego cyklu zmywania przy nabraniu zimnej wody. Rzeczywiste zużycie zależy od warunków eksploatacji";

7) klasę efektywności zmywania, wyrażoną jako "Klasa efektywności zmywania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności zmywania (Pc), zgodnie z tabelą 19; informacja może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

8) klasę efektywności suszenia, wyrażoną jako "Klasa efektywności suszenia w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności suszenia (PD), zgodnie z tabelą 20; informacja może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

9) znamionową pojemność zmywarki;

10) zużycie wody w [l/cykl], w cyklu probierczym;

11) czas trwania cyklu probierczego;

12) zużycie energii elektrycznej w [kWh] oraz wody w [l], równe dwustudwudziestokrotnemu zużyciu wyrażonemu w ppkt 6 (energia elektryczna) i ppkt 10 (woda), wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie (220 cykli)";

13) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

5.6. Charakterystyka techniczna może dodatkowo zawierać w pkt 5.5 ppkt 5-11 informacje i dane odniesione do cykli zmywania innych niż cykl probierczy.

5.7. W przypadku gdy do charakterystyki technicznej dołączona jest kopia etykiety (kolorowa lub czarno-biała), charakterystyka techniczna może zawierać tylko informacje i dane niewystępujące na etykiecie.

5.8. Informacje i dane, o których mowa w pkt 5.5, mogą zostać przedstawione w formie tabeli obejmującej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego samego producenta lub importera.

5.9. W przypadku gdy urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można tego urządzenia bezpośrednio obejrzeć, oferta jego sprzedaży lub wynajmu powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (El), zgodnie z tabelą 18; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

2) oznaczenie cyklu probierczego, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w charakterystyce technicznej;

3) zużycie energii elektrycznej w [kWh], w cyklu probierczym, wyrażone jako "Zużycie energii elektrycznej XYZ kWh podczas standardowego cyklu zmywania przy nabraniu zimnej wody. Rzeczywiste zużycie zależy od warunków eksploatacji";

4) klasę efektywności zmywania, wyrażoną jako "Klasa efektywności zmywania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności zmywania (Pc), zgodnie z tabelą 19; informacja może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

5) klasę efektywności suszenia, wyrażoną jako "Klasa efektywności suszenia w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności suszenia (PD), zgodnie z tabelą 20; informacja może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

6) znamionową pojemność zmywarki;

7) zużycie wody w [l/cykl], w cyklu probierczym;

8) zużycie energii elektrycznej w [kWh] oraz wody w [l], równe dwustudwudziestokrotnemu zużyciu wyrażonemu w ppkt 3 (energia elektryczna) i ppkt 7 (woda), wyrażone jako "Szacunkowe roczne zużycie (220 cykli)";

9) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

5.10. Jeżeli oferta, o której mowa w pkt 5.9, zawiera dodatkowo informacje lub dane wynikające z charakterystyki technicznej, to powinny być one zawarte w ofercie w sposób określony dla tej charakterystyki.

5.11. Informacje i dane, o których mowa w pkt 5.2, 5.5 i 5.9, powinny być określone zgodnie z odrębnymi przepisami lub właściwymi normami zharmonizowanymi.

5.12. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414), oraz:

1) nazwę i adres producenta lub importera;

2) ogólny opis typu/modelu urządzenia, umożliwiający jego identyfikację;

3) informacje dotyczące cech urządzenia mających znaczący wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej;

4) informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów mających na celu określenie danych, o których mowa w pkt 5.2 i 5.5;

5) instrukcję obsługi urządzenia.

6. Piekarniki elektryczne domowe

6.1. Wzór etykiety, wymiary oraz oznaczenia pozycji na etykiecie:

wzór

6.2. Etykieta powinna zawierać następujące informacje i dane, umieszczone po prawej stronie wzoru etykiety w pozycjach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do VIII:

1) w pozycji I - nazwę lub znak firmowy producenta lub importera (przykładowo wpisano Logo);

2) w pozycji II - oznaczenie typu/modelu (przykładowo wpisano ABC 123);

3) w pozycji III - klasę efektywności energetycznej, określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (E) dla ogrzania standardowego wsadu, z konwekcją naturalną lub z wymuszonym obiegiem powietrza, zgodnie z tabelą 22:

Tabela 22. Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywnościZużycie energii elektrycznej E w [kWh], dla ogrzania standardowego wsadu, z konwekcją naturalną lub z wymuszonym obiegiem powietrza
energetycznejpiekarniki o małym rozmiarze komory1)piekarniki o średnim rozmiarze komory1)piekarniki o dużym rozmiarze komory1)
AE < 0,60E < 0,80E < 1,00
B0,60 ≤ E < 0,800,80 ≤ E < 1,001,00 ≤ E < 1,20
C0,80 ≤ E < 1,001,00 ≤ E < 1,201,20 ≤ E < 1,40
D1,00 ≤ E < 1,201,20 ≤ E < 1,401,40 ≤ E < 1,60
E1,20 ≤ E < 1,401,40 ≤ E < 1,601,60 ≤ E < 1,80
F1,40 ≤ E < 1,601,60 ≤ E < 1,801,80 ≤ E < 2,00
G1,60 ≤ E1,80 ≤ E2,00 ≤ E
1) Rozmiar komory piekarnika określony zgodnie z tabelą 23.

Tabela 23. Rozmiar komory piekarnika

Rozmiar komory piekarnikaPojemność użytkowa komory piekarnika w [l]
mały12 ≤ pojemność użytkowa piekarnika w [l] < 35
średni35 ≤ pojemność użytkowa piekarnika w [l] < 65
duży65 ≤ pojemność użytkowa piekarnika w [l]

oznaczenie literowe klasy efektywności energetycznej powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej B);

4) w pozycji IV - kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, która może być umieszczona, o ile danemu typowi/modelowi przyznano takie oznakowanie; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) w pozycji V - zużycie energii elektrycznej w [kWh] dla ogrzania standardowego wsadu, z konwekcją naturalną lub z wymuszonym obiegiem powietrza (przykładowo wpisano X.YZ);

6) w pozycji VI - pojemność użytkową komory piekarnika w [l] (przykładowo wpisano XYZ);

7) w pozycji VII - rozmiar komory piekarnika, określony zgodnie z tabelą 23, oznaczony strzałką (przykładowo oznaczono rozmiar średni);

8) w pozycji VIII - poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

6.3. Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

1) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym określono procentowe udziały następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

2) kolory strzałek - zgodnie ze składem określonym w tabeli 24:

Tabela 24. Kolory strzałek

StrzałkaABCDEFG
Skład zastosowanych kolorówX0X070X030X000X003X007X00XX0

3) kolor obrysu - według składu X070;

4) kolor tekstu - czarny;

5) kolor tła - biały.

6.4. W przypadku gdy urządzenie jest prezentowane potencjalnemu użytkownikowi, etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu na drzwiach urządzenia.

6.5. W przypadku piekarników elektrycznych wielokomorowych każda z komór posiada własną etykietę, z wyjątkiem komór, których nie dotyczy właściwa norma zharmonizowana.

6.6. Charakterystyka techniczna powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) nazwę lub znak firmowy producenta lub importera;

2) oznaczenie typu/modelu;

3) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (E) wyrażonej w [kWh], dla ogrzania standardowego wsadu, z konwekcją naturalną lub z wymuszonym obiegiem powietrza, zgodnie z tabelą 22; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna); niezbędne jest wskazanie funkcji grzewczej, dla której określono klasę efektywności energetycznej;

4) jeżeli są przedstawiane w formie tabeli oraz gdy urządzeniu przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, w tabeli zamieszcza się kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, a w nagłówku odpowiedniej kolumny/wiersza tabeli zamieszcza się informację "wspólnotowe oznakowanie ekologiczne"; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) zużycie energii elektrycznej w [kWh] dla ogrzania standardowego wsadu, z konwekcją naturalną lub z wymuszonym obiegiem powietrza;

6) pojemność użytkową komory piekarnika w [l];

7) rozmiar komory piekarnika, określony zgodnie z tabelą 23;

8) czas potrzebny na ogrzanie standardowego wsadu;

9) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów;

10) dotyczące poboru mocy przez piekarnik, kiedy nie jest wykonywana funkcja grzania, a piekarnik pracuje w trybie najniższego poboru mocy, o ile istnieje właściwa norma zharmonizowana w tym zakresie;

11) powierzchnię użytkową blachy do pieczenia o największych wymiarach w [cm2].

6.7. W przypadku gdy do charakterystyki technicznej dołączona jest kopia etykiety (kolorowa lub czarno-biała), charakterystyka techniczna może zawierać tylko informacje i dane niewystępujące na etykiecie.

6.8. Informacje i dane, o których mowa w pkt 6.6, mogą zostać przedstawione w formie tabeli obejmującej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego samego producenta lub importera.

6.9. W przypadku gdy urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można tego urządzenia bezpośrednio obejrzeć, oferta jego sprzedaży lub wynajmu powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) nazwę lub znak firmowy producenta lub importera;

2) oznaczenie typu/modelu;

3) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej (E) wyrażonej w [kWh], dla ogrzania standardowego wsadu, z konwekcją naturalną lub z wymuszonym obiegiem powietrza, zgodnie z tabelą 22; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna); niezbędne jest wskazanie funkcji grzewczej, dla której określono klasę efektywności energetycznej;

4) zużycie energii elektrycznej w [kWh] dla ogrzania standardowego wsadu, z konwekcją naturalną lub z wymuszonym obiegiem powietrza;

5) pojemność użytkową komory piekarnika w [l];

6) rozmiar komory piekarnika, określony zgodnie z tabelą 23;

7) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

6.10. Jeżeli oferta, o której mowa w pkt 6.9, zawiera dodatkowo informacje lub dane wynikające z charakterystyki technicznej, to powinny być one zawarte w ofercie w sposób określony dla tej charakterystyki.

6.11. Informacje i dane, o których mowa w pkt 6.2, 6.6 i 6.9, powinny być określone zgodnie z odrębnymi przepisami lub właściwymi normami zharmonizowanymi.

6.12. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414), oraz:

1) nazwę i adres producenta lub importera;

2) ogólny opis typu/modelu urządzenia, umożliwiający jego identyfikację;

3) informacje dotyczące cech urządzenia mających znaczący wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej;

4) informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów mających na celu określenie danych, o których mowa w pkt 6.2 i 6.6;

5) instrukcję obsługi urządzenia.

7. Lampy do użytku domowego

7.1. Wzór etykiety należy wybrać spośród wzorów: barwnego i "czarno-białego".

Wzór barwny etykiety należy stosować, gdy etykieta nie jest nadrukowana na opakowaniu urządzenia, ale jest oddzielnie umieszczona na tym opakowaniu.

Wzór "czarno-biały" etykiety można stosować, gdy etykieta jest nadrukowana na opakowaniu urządzenia.

7.2. Wzór barwny etykiety, wymiary etykiety (w milimetrach), rodzaj i rozmiary stosowanej czcionki oraz oznaczenia pozycji na etykiecie.

wzór

7.3. Wzór "czarno-biały" etykiety (nadruk i tło mogą być w dowolnych kolorach zapewniających czytelność etykiety), wymiary etykiety (w milimetrach), rodzaj i rozmiary stosowanej czcionki oraz oznaczenia pozycji na etykiecie.

wzór

7.4. Etykiety, o których mowa w pkt 7.2 i 7.3, powinny zawierać, w pozycjach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do IV, następujące informacje i dane:

1) w pozycji I - klasę efektywności energetycznej, określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (El), zgodnie z tabelą 25:

Tabela 25. Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznejWskaźnik efektywności energetycznej El1) 2)
A1)
BEl < 60 %
C60 % ≤ El < 80 %
D80 % ≤ El < 95 %
E95 % ≤ El < 110 %
F110 % ≤ El < 130 %
GEl ≥ 130 %
1) Lampę zalicza się do klasy efektywności energetycznej A, jeżeli:
- dla lampy fluorescencyjnej bez wbudowanego statecznika (wymagająca

statecznika i/lub innego urządzenia regulacyjnego, aby została podłączona do

sieci) spełniony jest warunek:

wzór
- dla pozostałych lamp spełniony jest warunek:
wzór
gdzie:

W - moc znamionowa lampy [W]

Φ - znamionowy strumień świetlny [lm].

W

2) El = --

WR

gdzie:

W - moc znamionowa lampy [W]

WR - wartość odniesienia mocy znamionowej [W]

wzór
WR = 0,2 * Φ dla Φ ≤ 34 lm

gdzie:

Φ - znamionowy strumień świetlny [lm].

oznaczenie literowe powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka,

2) w pozycji II - znamionowy strumień świetlny w [lm] (przykładowo wpisano XY00),

3) w pozycji III - moc znamionową w [W] (przykładowo wpisano XYZ),

4) w pozycji IV - trwałość znamionową w godzinach (przykładowo wpisano XY00); dane te można pominąć, o ile na opakowaniu lampy nie znajdują się dane dotyczące trwałości lampy inne niż trwałość znamionowa lampy

- określone zgodnie z właściwymi normami zharmonizowanymi.

7.5. Jeżeli dane dotyczące znamionowego strumienia świetlnego w [lm] i mocy znamionowej w [W], podane są na opakowaniu lampy oraz gdy na tym opakowaniu nie znajdują się informacje dotyczące trwałości lampy inne niż jej trwałość znamionowa, to wzór etykiety można wybrać z poniższych wzorów:

1) wzór barwny etykiety, wymiary etykiety (w milimetrach), rodzaj i rozmiary stosowanej czcionki oraz oznaczenia pozycji na etykiecie:

wzór

2) wzór "czarno-biały" (nadruk i tło mogą być w dowolnych kolorach zapewniających czytelność etykiety), wymiary etykiety (w milimetrach), rodzaj i rozmiary stosowanej czcionki oraz oznaczenia pozycji na etykiecie:

wzór

7.6. Etykiety, o których mowa w pkt 7.5, powinny zawierać, w pozycji oznaczonej cyfrą rzymską I, oznaczenie literowe klasy efektywności energetycznej, określonej na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (El), zgodnie z tabelą 25.

Oznaczenie literowe powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka.

7.7. Obowiązująca kolorystyka wzoru barwnego etykiety obejmuje:

1) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym określono procentowe udziały następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

2) kolory strzałek - zgodnie ze składem określonym w tabeli 26:

Tabela 26. Kolory strzałek

StrzałkaABCDEFG
Skład zastosowanychX0X070X030X000X003X007X00XX0
kolorów

3) kolor obrysu - według składu X070;

4) kolor tekstu - czarny;

5) kolor tła - biały.

7.8. W przypadku gdy urządzenie jest prezentowane potencjalnemu użytkownikowi, etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu na zewnętrznej stronie pojedynczego opakowania urządzenia.

7.9. Jeżeli etykieta wraz z marginesem o szerokości 5 mm zajmuje ponad 50 % powierzchni największej ścianki opakowania, to etykieta i margines mogą zostać proporcjonalnie zmniejszone, ale nie o więcej niż jest to wymagane, aby wypełnić powyższy warunek, i nie więcej niż o 60 %.

Jeżeli opakowanie jest zbyt małe, by pomieścić zmniejszoną etykietę, to etykietę dołącza się oddzielnie.

7.10. Charakterystyka techniczna powinna zawierać w kolejnych pozycjach dane, o których mowa w pkt 7.4.

Charakterystyka techniczna może być zastąpiona etykietą.

7.11. W przypadku gdy urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można tego urządzenia bezpośrednio obejrzeć, oferta jego sprzedaży lub wynajmu powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (El), zgodnie z tabelą 25; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna),

2) znamionowy strumień świetlny w [lm],

3) moc znamionową w [W],

4) trwałość znamionową w godzinach; dane te można pominąć, o ile w ofercie sprzedaży lub wynajmu nie znajdują się dane dotyczące trwałości lampy inne niż trwałość znamionowa lampy

- określone zgodnie z właściwymi normami zharmonizowanymi.

7.12. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414), oraz:

1) nazwę, znak firmowy i adres producenta lub importera;

2) ogólny opis typu/modelu urządzenia, umożliwiający jej identyfikację;

3) informacje dotyczące cech urządzenia mających znaczący wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej;

4) informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów mających na celu określenie danych, o których mowa w pkt 7.4;

5) instrukcję obsługi urządzenia.

8. Klimatyzatory domowe

8.1. Wzór etykiety, wymiary oraz oznaczenia pozycji na etykiecie dla klimatyzatorów domowych nieposiadających możliwości przełączenia na funkcję grzania:

wzór

8.2 Wzór etykiety, wymiary oraz oznaczenia pozycji na etykiecie dla klimatyzatorów domowych posiadających możliwość przełączenia na funkcję grzania:

wzór

8.3. Etykieta powinna zawierać następujące informacje i dane, umieszczone po prawej stronie wzoru etykiety w pozycjach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do XII:

1) w pozycji I - nazwę lub znak firmowy producenta lub importera (przykładowo wpisano Logo);

2) w pozycji II - oznaczenie typu/modelu; w przypadku urządzeń dwujednostkowych ("split") i wielojednostkowych ("multi-split") oznaczenie typu/modelu wewnętrznego i zewnętrznego zespołu;

3) w pozycji III - klasę efektywności energetycznej, określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (EER) urządzenia pracującego w warunkach znamionowych T1, zgodnie z tabelą 27:

Tabela 27. Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznejWskaźnik efektywności energetycznej EER
urządzenia dwujednostkowe ("split") i wielojednostkowe ("multi-split")urządzenia zblokowane1)urządzenia jednokanałowe
Klimatyzatory chłodzone powietrzem
A3,20 < EER3,00 < EER2,60 < EER
B3,20 ≥ EER > 3,003,00 ≥ EER > 2,802,60 ≥ EER > 2,40
C3,00 ≥ EER > 2,802,80 ≥ EER > 2,602,40 ≥ EER > 2,20
D2,80 ≥ EER > 2,602,60 ≥ EER > 2,402,20 ≥ EER > 2,00
E2,60 ≥ EER > 2,402,40 ≥ EER > 2,202,00 ≥ EER > 1,80
F2,40 ≥ EER > 2,202,20 ≥ EER > 2,001,80 ≥ EER > 1,60
G2,20 ≥ EER2,00 ≥ EER1,60 ≥ EER
Klimatyzatory chłodzone wodą
A3,60 < EER4,40 < EER-
B3,60 ≥ EER > 3,304,40 ≥ EER > 4,10-
C3,30 ≥ EER > 3,104,10 ≥ EER > 3,80-
D3,10 ≥ EER > 2,803,80 ≥ EER > 3,50-
E2,80 ≥ EER > 2,503,50 ≥ EER > 3,20-
F2,50 ≥ EER > 2,203,20 ≥ EER > 2,90-
G2,20 ≥ EER2,90 ≥ EER-
1) Dla zblokowanych jednostek "dwukanałowych" rozumianych jako "klimatyzator w

całości umieszczony wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia, przy czym wlot i

wylot powietrza ze skraplacza podłączone są do przestrzeni zewnętrznej dwoma

kanałami", podane wartości należy zmniejszyć o 0,4.

oznaczenie literowe klasy efektywności energetycznej powinno być umieszczone na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej B);

4) w pozycji IV - kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, która może być umieszczona, o ile danemu typowi/modelowi przyznano takie oznakowanie; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) w pozycji V - orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej w [kWh], obliczone przy założeniu 500 godzin pracy w ciągu roku, w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu, w warunkach znamionowych T1 (przykładowo wpisano X.Y);

6) w pozycji VI - moc chłodniczą w [kW], określoną jako wydajność ziębienia urządzenia pracującego w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu, w warunkach znamionowych T1 (przykładowo wpisano X.Y);

7) w pozycji VII - wskaźnik efektywności energetycznej (EER) urządzenia pracującego w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu, w warunkach znamionowych T1 (przykładowo wpisano X.Y);

8) w pozycji VIII - dotyczące rodzaju urządzenia: chłodnicze lub chłodniczo-grzewcze, oznaczony strzałką;

9) w pozycji IX - dotyczące rodzaju chłodzenia: chłodzenie powietrzem lub chłodzenie wodą, oznaczony strzałką (przykładowo oznaczono chłodzony powietrzem);

10) w pozycji X - moc grzewczą w [kW], określoną jako wydajność grzewcza urządzenia pracującego w trybie grzania przy pełnym obciążeniu, w warunkach znamionowych T1 + 7C (przykładowo wpisano X.Y);

11) w pozycji XI - klasę efektywności energetycznej trybu grzania, określoną na podstawie wartości współczynnika wydajności grzewczej (COP), zgodnie z tabelą 28 (przykładowo oznaczono klasę efektywności C):

Tabela 28. Klasy efektywności energetycznej trybu grzania

KlasaWspółczynnik wydajności grzewczej COP1),2)
efektywności energetycznej trybu grzewczegourządzenia dwujednostkowe ("split") i wielojednostkowe ("multi-split")urządzenia zblokowane3)urządzenia jednokanałowe
Klimatyzatory chłodzone powietrzem - tryb grzania
A3,60 < COP3,40 < COP3,00 < COP
B3,60 ≥ COP > 3,403,40 ≥ COP > 3,203,00 ≥ COP > 2,80
C3,40 ≥ COP > 3,203,20 ≥ COP > 3,002,80 ≥ COP > 2,60
D3,20 ≥ COP > 2,803,00 ≥ COP > 2,602,60 ≥ COP > 2,40
E2,80 ≥ COP > 2,602,60 ≥ COP > 2,402,40 ≥ COP > 2,10
F2,60 ≥ COP > 2,402,40 ≥ COP > 2,202,10 ≥ COP > 1,80
G2,40 ≥ COP2,20 ≥ COP1,80 ≥ COP
Klimatyzatory chłodzone wodą - tryb grzania
A4,00 < COP4,70 < COP-
B4,00 ≥ COP > 3,704,70 ≥ COP > 4,40-
C3,70 ≥ COP > 3,404,40 ≥ COP > 4,10-
D3,40 ≥ COP > 3,104,10 ≥ COP > 3,80-
E3,10 ≥ COP > 2,803,80 ≥ COP > 3,50-
F2,80 ≥ COP > 2,503,50 ≥ COP > 3,20-
G2,50 ≥ COP3,20 ≥ COP-
1) Warunki znamionowe T1 + 7C.

2) Jeżeli tryb grzania jest realizowany za pomocą elementu rezystancyjnego,

współczynnik wydajności grzewczej (COP) wynosi 1.

3) Dla zblokowanych jednostek "dwukanałowych" rozumianych jako "klimatyzator w

całości umieszczony wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia, przy czym wlot i

wylot powietrza ze skraplacza podłączone są do przestrzeni zewnętrznej dwoma

kanałami", podane wartości należy zmniejszyć o 0,4.

12) w pozycji XII - poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

8.4. Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

1) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym określono procentowe udziały następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

2) kolory strzałek - zgodnie ze składem określonym w tabeli 29:

Tabela 29. Kolory strzałek

StrzałkaABCDEFG
Skład zastosowanych kolorówX0X070X030X000X003X007X00XX0

3) kolor obrysu - według składu X070;

4) kolor tła strzałki określającej klasę efektywności energetycznej - czarny;

5) kolor tekstu - czarny;

6) kolor tła - biały.

8.5. W przypadku gdy urządzenie jest prezentowane potencjalnemu użytkownikowi, etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu, na przedniej lub górnej stronie tego urządzenia.

8.6. Charakterystyka techniczna powinna zawierać następujące informacje i dane:

1) nazwę lub znak firmowy producenta lub importera;

2) oznaczenie typu/modelu; w przypadku urządzeń dwujednostkowych ("split") i wielojednostkowych ("multi-split") oznaczenie typu/modelu dla wewnętrznego i zewnętrznego zespołu;

3) klasę efektywności energetycznej, wyrażoną jako "Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)", określoną na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej (EER) urządzenia pracującego w warunkach znamionowych T1, zgodnie z tabelą 27; gdy informacje i dane przedstawiane są w formie tabeli, informacja ta może być przedstawiona w inny sposób, o ile będzie zrozumiałe, że skala rozciąga się od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna);

4) jeżeli są przedstawiane w formie tabeli oraz gdy urządzeniu przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, w tabeli zamieszcza się kopię wspólnotowego oznakowania ekologicznego, a w nagłówku odpowiedniej kolumny/wiersza tabeli zamieszcza się informację "wspólnotowe oznakowanie ekologiczne"; warunki i tryb przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego określają odrębne przepisy;

5) orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej w [kWh], obliczone przy założeniu 500 godzin pracy w ciągu roku, w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu, w warunkach znamionowych T1;

6) moc chłodniczą w [kW], określoną jako wydajność chłodniczą urządzenia pracującego w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu, w warunkach znamionowych T1;

7) wskaźnik efektywności energetycznej (EER) urządzenia pracującego w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu, w warunkach znamionowych T1;

8) dotyczące rodzaju urządzenia: chłodnicze lub chłodniczo-grzewcze;

9) dotyczące rodzaju chłodzenia: chłodzenie powietrzem lub chłodzenie wodą;

10) dla klimatyzatorów domowych posiadających możliwość przełączenia na funkcję ogrzewania - moc grzewczą w [kW], określoną jako wydajność grzewcza urządzenia pracującego w trybie grzewczym przy pełnym obciążeniu, w warunkach znamionowych T1 + 7C;

11) dla klimatyzatorów domowych posiadających możliwość przełączenia na funkcję ogrzewania - klasę efektywności energetycznej trybu grzewczego, wyrażoną w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna), określoną na podstawie wartości współczynnika wydajności grzewczej (COP), zgodnie z tabelą 28;

12) poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW], o ile informacja ta jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

8.7. Charakterystyka techniczna może dodatkowo zawierać w pkt 8.6 ppkt 5-8 informacje i dane odniesione do warunków znamionowych innych niż T1.

8.8. W przypadku gdy do charakterystyki technicznej dołączona jest kopia etykiety (kolorowa lub czarno-biała), charakterystyka techniczna może zawierać tylko informacje i dane niewystępujące na etykiecie.

8.9. Informacje i dane, o których mowa w pkt 8.6, mogą zostać przedstawione w formie tabeli obejmującej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego samego producenta lub importera.

8.10. W przypadku gdy urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można tego urządzenia bezpośrednio obejrzeć, oferta jego sprzedaży lub wynajmu powinna zawierać informacje i dane, o których mowa w pkt 8.6.

8.11. Informacje i dane, o których mowa w pkt 8.3 i 8.6, powinny być określone zgodnie z odrębnymi przepisami lub właściwymi normami zharmonizowanymi.

8.12. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414), oraz:

1) nazwę i adres producenta lub importera;

2) ogólny opis typu/modelu urządzenia, umożliwiający jego identyfikację;

3) informacje dotyczące cech urządzenia mających znaczący wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej;

4) informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów i obliczeń mających na celu określenie danych, o których mowa w pkt 8.3 i 8.6;

5) instrukcję obsługi urządzenia.