Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.101.841

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu

Na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 87, poz. 812) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
4)
załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ROCZNEGO PLANU KONTROLI

Roczny plan kontroliDane1
A.INFORMACJE OGÓLNE
A1.Nazwa organu
A2.Data rejestracji planu przez pracownika organu wyspecjalizowanego
A3.Sygnatura planu kontroli
A4.Czy będą prowadzone wspólne kontrole organów wyspecjalizowanych, jeśli tak, to jakie?
A5.Data przekazania planu, osoba przekazująca (imię, nazwisko, stanowisko)
A6.Data podpisania planu, osoba podpisująca (imię, nazwisko, stanowisko)
B.ODBIORCA FORMULARZA
B1.Data wpływu do UOKiK
B2.Data weryfikacji planu, osoba akceptująca (imię, nazwisko, stanowisko)
C.LICZBA PLANOWANYCH KONTROLI Z PODZIAŁEM NA DYREKTYWY
C1.73/23 Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
C2.87/404 Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)
C3.88/378 Bezpieczeństwo zabawek (TOYS)
C4.89/106 Wyroby budowlane (CPD)
C5.89/336 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
C6.89/686 Sprzęt ochrony indywidualnej (PPE)
C7.90/384 Nieautomatyczne urządzenia wagowe
C8.90/396 Urządzenia spalające paliwa gazowe
C9.92/42 Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe
C10.93/15 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
C11.94/9 Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX)
C12.94/25 Łodzie rekreacyjne (RCD)
C13.94/62 Opakowania i odpady opakowaniowe
C14.95/16 Urządzenia dźwigowe (WINDY)
C15.96/48 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
C16.96/57 Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych
C17.96/98 Wyposażenie morskie (MED)
C18.97/23 Urządzenia ciśnieniowe (PED)
C19.98/37 Bezpieczeństwo maszyn (MD)
C20.99/5 Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)
C21.2000/9 Koleje linowe do przewozu osób
C22.2000/14 Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
C23.2001/16 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej
D.OGÓLNE INFORMACJE O KONTROLACH
D1.Łączna liczba planowanych kontroli
D2.Grupy wyrobów, które mają być kontrolowane
E.LICZBA PLANOWANYCH KONTROLI OBEJMUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE PRZEDMIOTY KONTROLI
E1.Kontrola oznakowania
E2.Analiza dokumentacji
E3.Badanie wyrobu
E4.Inne2
F.LICZBA PLANOWANYCH KONTROLI Z PODZIAŁEM NA PODMIOTY
F1.Producent
F2.Importer3
F3.Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnotowych4
F4.Sprzedawca
F5.Inny5
F6.Ogółem
G.ZAKRES TERYTORIALNY PLANOWANYCH KONTROLI
H.UWAGI OGÓLNE
______

1 W przypadku gdy dane nie są dostępne, wpisuje się "brak danych", a w przypadku gdy pozycja formularza nie ma zastosowania do planu kontroli organu wyspecjalizowanego, wpisuje się "nie dotyczy".

2 Opis.

3 Przedsiębiorca z UE, który po raz pierwszy wprowadza wyrób spoza obszaru Unii Europejskiej na rynek wspólnotowy.

4 Przedsiębiorca polski, który sprowadza wyrób z kraju UE na rynek krajowy.

5 Opis, np.: użytkownik, przedstawiciel producenta.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ STWIERDZONO NIEZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI

Powiadomienie o wynikach przeprowadzonej kontroli, podczas której stwierdzono niezgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiamiDane1
A.INFORMACJE OGÓLNE
A1.Organ wykonujący kontrolę
A2.Data rejestracji powiadomienia przez pracownika organu wyspecjalizowanego
A3.Sygnatura protokołu kontroli
A4.Sygnatura nadana sprawie przez organ wyspecjalizowany
A5.Sygnatura planu kontroli obejmującego kontrolę, której dotyczy powiadomienie
A6.Termin przeprowadzenia kontroli
A7.Czy podmiot zwrócił się o ochronę danych na podstawie art. 40d ust. 1 i 2 ustawy oraz czy ochrona została przyznana?
A8.Data przekazania powiadomienia, osoba przekazująca (imię, nazwisko, stanowisko)
A9.Data podpisania powiadomienia, osoba podpisująca (imię, nazwisko, stanowisko)
B.ODBIORCA FORMULARZA
B1.Data wpływu powiadomienia do UOKiK
B2.Data weryfikacji powiadomienia, osoba akceptująca (imię, nazwisko, stanowisko)
C.PODSTAWA PRAWNA WYMAGAŃ DLA WYROBU2
C1.Akt prawny transponujący dyrektywę nowego podejścia
C2.Oznaczenie dyrektywy określającej zasadnicze wymagania dla danego wyrobu
D.PRZEDMIOT KONTROLI
D1.Kontrola oznakowania
D2.Analiza dokumentacji
D3.Badanie wyrobu
D4.Inne3
E.INFORMACJE O KONTROLOWANYM PRZEDSIĘBIORCY
E1.Producent4
E2.Importer5
E3.Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnotowych6
E4.Sprzedawca
E5.Inny7
F.INFORMACJE O KONTROLOWANYM WYROBIE
F1.Określenie rodzaju wyrobu
F2.Nazwa wyrobu
F3.Marka wyrobu
F4.Numer modelu wyrobu
F5.Klasyfikacja PKWiU
F6.Kod taryfy celnej
F7.Kod EAN
F8.Przeznaczenie funkcjonalne wyrobu3
F9.Grupa użytkowników, dla których wyrób jest przeznaczony3
F10.Fotografia lub rysunek wyrobu
F11.Kraj pochodzenia wyrobu
F12.Data wyprodukowania wyrobu
F13.Data ważności wyrobu / rok
F14.Opis wyrobu8
F15.Jeśli wyrób posiada opakowanie, opis sposobu opakowania wyrobu
F16.Czy wyrób posiada oznakowanie "CE"?
F17.Zastrzeżenia do oznakowania "CE"3
F18.Czy wyrób posiada inne niż "CE" oznaczenia?
F19.Rodzaj innego niż "CE" oznaczenia umieszczonego na wyrobie
F20.Zastrzeżenia do innego niż "CE" oznaczenia3
F21.Informacje umieszczone na wyrobie lub opakowaniu3
F22.Czy wyrób posiada certyfikat zgodności?
F23.Zastrzeżenia do certyfikatu zgodności3
F24.Czy producent wystawił deklarację zgodności?
F25.Czy dołączono deklarację zgodności do wyrobu?
F26.Zastrzeżenia do deklaracji zgodności3
F27.Czy stwierdzono wypadki związane z używaniem wyrobu?
F28.Data, miejsce, rodzaj i przyczyna stwierdzonych wypadków3
F29.Uwagi
G.INFORMACJE O PRODUCENCIE
G1.Oznaczenie producenta
G2.NIP
G3.REGON
G4.KRS
G5.Siedziba i adres producenta
G6.Telefon producenta
G7.Fax producenta
G8.E-mail producenta
G9.Źródło uzyskania danych o producencie3
G10.Nazwa i adres przedstawiciela producenta w Polsce
G11.Telefon przedstawiciela
G12.Fax przedstawiciela
G13.E-mail przedstawiciela
G14.Źródło uzyskania danych o przedstawicielu3
G15.Uwagi
H.INFORMACJE O ZAGRANICZNYM EKSPORTERZE9
H1.Oznaczenie eksportera
H2.Dane pozwalające na identyfikację eksportera (NIP, REGON, KRS itp.)
H3.Siedziba i adres eksportera
H4.Telefon eksportera
H5.Fax eksportera
H6.E-mail eksportera
H7.Źródło uzyskania danych o eksporterze3
H8.Uwagi
I.INFORMACJE O IMPORTERZE
I1.Oznaczenie importera
I2.Dane pozwalające na identyfikację importera (NIP, REGON, KRS itp.)
I3.Siedziba i adres importera
I4.Telefon importera
I5.Fax importera
I6.E-mail importera
I7.Źródło uzyskania danych o importerze3
I8.Uwagi
J.INFORMACJE O ODBIORCY DOSTAW WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH
J1.Oznaczenie przedsiębiorcy
J2.NIP
J3.REGON
J4.KRS
J5.Siedziba i adres przedsiębiorcy
J6.Telefon przedsiębiorcy
J7.Fax przedsiębiorcy
J8.E-mail przedsiębiorcy
J9.Źródło uzyskania danych o przedsiębiorcy3
J10.Uwagi
K.INFORMACJE O SPRZEDAWCY
K1.Oznaczenie sprzedawcy
K2.NIP
K3.REGON
K4.KRS
K5.Siedziba i adres sprzedawcy
K6.Telefon sprzedawcy
K7.Fax sprzedawcy
K8.E-mail sprzedawcy
K9.Czy sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową?
K10.Czy sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną?
K11.Źródło uzyskania danych o sprzedawcy3
K12.Uwagi
L.STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI
L1.Rodzaj i zakres niezgodności z zasadniczymi wymaganiami3
L2.Czy niezgodność z zasadniczymi wymaganiami może być usunięta?
L3.Uwagi
M.INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH BADANIACH
M1.Zastosowana metoda badania wyrobu
M2.W przypadku badania laboratoryjnego - rodzaj przeprowadzonego badania3
M3.Nazwa podmiotu przeprowadzającego badanie (PPB)
M4.Siedziba i adres PPB
M5.Telefon PPB
M6.Fax PPB
M7.E-mail PPB
M8.Sygnatura sprawozdania z badania
M9.Data przeprowadzenia badania
M10.Wyniki badań3
M11.Podmiot pobierający próbki
M12.Data pobrania próbek
M13.Miejsce pobrania próbek
M14.Liczba pobranych próbek
M15.Liczba próbek poddanych badaniu
N.ZAGROŻENIA
N1.Stopień zagrożenia stwarzanego przez wyrób10
N2.Rodzaj zagrożenia / ryzyka11
N3.Na jakiej podstawie stwierdzono zagrożenie?12
N4.Czy zagrożenie może być usunięte?
N5.Uwagi
O.INFORMACJE O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ ORGANY CELNE
O1.Identyfikacja izby celnej
O2.Identyfikacja urzędu celnego dokonującego zatrzymania
O3.Identyfikator SAD
O4.Ilość zatrzymanego wyrobu
O5.Organ wyspecjalizowany wydający opinię
O6.Sygnatura opinii
O7.Czy opinia jest pozytywna czy negatywna?
O8.Środki zastosowane przez organ celny3
O9.Uwagi
P.INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH I PODJĘTYCH DZIAŁANIACH
P1.Nazwa organu kontrolującego
P2.Czy został zastosowany środek, o którym mowa w art. 40k ust. 1 ustawy?
P3.Na jaki okres zastosowano powyższy środek?
P4.Czy wszczęto postępowanie administracyjne?
P5.Uwagi
R.INFORMACJE O DOBROWOLNIE PODJĘTYCH DZIAŁANIACH PRZEZ PRODUCENTA/SPRZEDAWCĘ/IMPORTERA
R1.Rodzaj podjętych działań3
R2.Opis działania
R3.Uwagi
S.INNE INFORMACJE
______

1 W przypadku gdy dane nie są dostępne, wpisuje się "brak danych", a w przypadku gdy pozycja formularza nie ma zastosowania do przeprowadzonych kontroli, wpisuje się "nie dotyczy".

2 Tytuł aktu prawnego, data i miejsce publikacji.

3 Opis.

4 Producent polski, z innego kraju UE, z kraju trzeciego.

5 Przedsiębiorca z UE, który po raz pierwszy wprowadza wyrób spoza obszaru Unii Europejskiej na rynek wspólnotowy.

6 Przedsiębiorca polski, który sprowadza wyrób z kraju UE na rynek krajowy.

7 Opis, np.: użytkownik, przedstawiciel producenta.

8 Wysokość, szerokość, waga itp.

9 Przedsiębiorca spoza UE, który wprowadza wyrób na rynek wspólnotowy.

10 Znikome / małe / poważne / bardzo poważne.

11 Np. możliwość wybuchu, zatrucia, porażenia prądem, poranienia się, spowodowania wybuchu lub pożaru.

12 Opisowa informacja, gdzie i jakiego rodzaju przeprowadzono badania, oraz przyczyny zakwestionowania produktu - rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Zestawienie zbiorcze przeprowadzonych kontroliDane1
A.INFORMACJE OGÓLNE
A1.Organ wyspecjalizowany
A2.Data rejestracji zestawienia przez pracownika organu wyspecjalizowanego
A3.Sygnatura zestawienia zbiorczego
A4.Sygnatura nadana sprawie przez organ wyspecjalizowany
A5.Sygnatura planu kontroli, który obejmował kontrole, których dotyczy zestawienie zbiorcze
A6.Okres, w którym przeprowadzono kontrole
A7.Czy podmioty zwróciły się o ochronę danych na podstawie art. 40d ust. 1 i 2 ustawy oraz czy ochrona została przyznana?
A8.Data przekazania zestawienia zbiorczego, osoba przekazująca (imię, nazwisko, stanowisko)
A9.Data podpisania zestawienia zbiorczego, osoba podpisująca (imię, nazwisko, stanowisko)
B.ODBIORCA FORMULARZA
B1.Data wpływu do UOKiK
B2.Data weryfikacji zestawienia zbiorczego, osoba akceptująca (imię, nazwisko, stanowisko)
C.LICZBA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI Z PODZIAŁEM NA DYREKTYWY
C1.73/23 Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
C2.87/404 Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)
C3.88/378 Bezpieczeństwo zabawek (TOYS)
C4.89/106 Wyroby budowlane (CPD)
C5.89/336 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
C6.89/686 Sprzęt ochrony indywidualnej (PPE)
C7.90/384 Nieautomatyczne urządzenia wagowe
C8.90/396 Urządzenia spalające paliwa gazowe
C9.92/42 Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe
C10.93/15 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
C11.94/9 Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX)
C12.94/25 Łodzie rekreacyjne (RCD)
C13.94/62 Opakowania i odpady opakowaniowe
C14.95/16 Urządzenia dźwigowe (WINDY)
C15.96/48 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
C16.96/57 Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych
C17.96/98 Wyposażenie morskie (MED)
C18.97/23 Urządzenia ciśnieniowe (PED)
C19.98/37 Bezpieczeństwo maszyn (MD)
C20.99/5 Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)
C21.2000/9 Koleje linowe do przewozu osób
C22.2000/14 Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
C23.2001/16 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej
D.OGÓLNE INFORMACJE O KONTROLACH
D1.Łączna liczba przeprowadzonych kontroli
D2.Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości
D3.Liczba kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości
D4.Łączna liczba skontrolowanych wyrobów
D5.Liczba wyrobów, co do których stwierdzono nieprawidłowości
D6.Liczba wyrobów, co do których nie stwierdzono nieprawidłowości
E.LICZBA SKONTROLOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Liczba skontrolowanych podmiotówLiczba podmiotów, u których stwierdzono nieprawidłowościLiczba podmiotów, u których nie stwierdzono nieprawidłowości
E1.Producent
E2.Importer2
E3.Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnotowych3
E4.Sprzedawca
E5.Inny4
E6.Ogółem
F.LICZBA KONTROLI OBEJMUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE PRZEDMIOTY KONTROLI
Liczba kontroliLiczba stwierdzonych przypadków nieprawidłowościLiczba przypadków, w których nie stwierdzono nieprawidłowości
F1.Kontrola oznakowania
F2.Analiza dokumentacji
F3.Badanie wyrobu
F4.Inne5
F5.Ogółem
G.STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Liczba kontroliLiczba stwierdzonych przypadków nieprawidłowościLiczba przypadków, w których nie stwierdzono nieprawidłowości
G1.Wymagane oznakowanie "CE"
G2.Wymagane oznaczenia inne niż "CE"
G3.Wymagany certyfikat zgodności
G4.Deklaracja zgodności producenta
G5.Niezgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami
H.PODJĘTE DZIAŁANIA
Liczba przedsiębiorców, którzy dobrowolnie podjęli działania określone w art. 41b ust. 1 ustawy
H1.Producent
H2.Importer2
H3.Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnotowych3
H4.Sprzedawca
H5.Inny4
H6.Ogółem
H7.Rodzaje działań podjętych dobrowolnie5H8. Liczba podjętych działań
H9.Rodzaje działań podjętych przez organy celne5H10. Liczba podjętych działań
Liczba skontrolowanych przedsiębiorców, wobec których organ kontrolujący zastosował środki, o których mowa w art. 40k ust. 1 ustawy
H11.Producent
H12.Importer2
H13.Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnotowych3
H14.Sprzedawca
H15.Inny4
H16.Ogółem
H17.Rodzaj zastosowanych środkówH18. Liczba zastosowanych środków określonego rodzaju
I.UWAGI OGÓLNE
______

1 W przypadku gdy dane nie są dostępne, wpisuje się "brak danych", a w przypadku gdy pozycja formularza nie ma zastosowania do przeprowadzonych kontroli, wpisuje się "nie dotyczy".

2 Przedsiębiorca z UE, który po raz pierwszy wprowadza wyrób spoza obszaru Unii Europejskiej na rynek wspólnotowy.

3 Przedsiębiorca polski, który sprowadza wyrób z kraju UE na rynek krajowy.

4 Opis, np.: użytkownik, przedstawiciel producenta.

5 Opis.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZESTAWIENIA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA

Zestawienie przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem podziału na dyrektywy nowego podejścia
lp.NR I TYTUŁ DYREKTYWYWYROBYPRZEDMIOT KONTROLISTWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCIPODJĘTE DZIAŁANIA
123456
173/23

Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)

287/404

Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)

388/378

Bezpieczeństwo zabawek (TOYS)

489/106

Wyroby budowlane (CPD)

589/336

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

689/686

Sprzęt ochrony indywidualnej (PPE)

790/384

Nieautomatyczne urządzenia wagowe

890/396

Urządzenia spalające paliwa gazowe

992/42

Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe

1093/15

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

1194/9

Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX)

1294/25

Łodzie rekreacyjne (RCD)

1394/62

Opakowania i odpady opakowaniowe

1495/16

Urządzenia dźwigowe (WINDY)

1596/48

Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

1696/57

Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych

1796/98

Wyposażenie morskie (MED)

1897/23

Urządzenia ciśnieniowe (PED)

1998/37

Bezpieczeństwo maszyn (MD)

2099/5

Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

212000/9

Koleje linowe do przewozu osób

222000/14

Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

232001/16

Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR POWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Powiadomienie o zakończeniu postępowaniaDane1
A.INFORMACJE OGÓLNE
A1.Organ prowadzący postępowanie
A2.Data rejestracji powiadomienia przez pracownika organu wyspecjalizowanego
A3.Sygnatura powiadomienia
A4.Sygnatura nadana sprawie przez organ wyspecjalizowany
A5.Sygnatura powiadomienia o wynikach kontroli, w związku z którą wszczęto postępowanie
A6.Data wszczęcia i zakończenia postępowania
A7.Czy podmiot zwrócił się o ochronę danych na podstawie art. 40d ust. 1 i 2 ustawy oraz czy ochrona została przyznana?
A8.Data przekazania powiadomienia, osoba przekazująca (imię, nazwisko, stanowisko)
A9.Data podpisania powiadomienia, osoba podpisująca (imię, nazwisko, stanowisko)
B.ODBIORCA FORMULARZA
B1.Data wpływu do UOKiK
B2.Data weryfikacji powiadomienia, osoba akceptująca (imię, nazwisko, stanowisko)
C.PODSTAWA PRAWNA WYMAGAŃ DLA WYROBU2
C1.Akt prawny transponujący dyrektywę
C2.Oznaczenie dyrektywy określającej zasadnicze wymagania dla danego wyrobu
D.INFORMACJE O WYROBIE, KTÓREGO DOTYCZY POSTĘPOWANIE
D1.Określenie rodzaju wyrobu
D2.Nazwa wyrobu
D3.Marka wyrobu
D4.Numer modelu wyrobu
D5.Klasyfikacja PKWiU
D6.Kod taryfy celnej
D7.Kod EAN
D8.Przeznaczenie funkcjonalne wyrobu
D9.Grupa użytkowników, dla których wyrób jest przeznaczony3
D10.Fotografia lub rysunek wyrobu
D11.Kraj pochodzenia wyrobu
D12.Data wyprodukowania wyrobu
D13.Data ważności wyrobu / rok
D14.Opis wyrobu4
D15.Jeśli wyrób posiada opakowanie, to opis sposobu opakowania wyrobu
D16.Czy wyrób posiada oznakowanie "CE"?
D17.Zastrzeżenia do oznakowania "CE"3
D18.Czy wyrób posiada inne niż "CE" oznaczenia?
D19.Rodzaj innego niż "CE" oznaczenia umieszczonego na wyrobie
D20.Zastrzeżenia do innego niż "CE" oznaczenia3
D21.Informacje umieszczone na wyrobie lub opakowaniu3
D22.Czy wyrób posiada certyfikat zgodności?
D23.Zastrzeżenia do certyfikatu zgodności3
D24.Czy producent wystawił deklarację zgodności?
D25.Czy dołączono deklarację zgodności do wyrobu?
D26.Zastrzeżenia do deklaracji zgodności3
D27.Czy stwierdzono wypadki związane z używaniem wyrobu?
D28.Data, miejsce, rodzaj i przyczyna stwierdzonych wypadków
D29.Uwagi
E.INFORMACJE O PRODUCENCIE5
E1.Oznaczenie producenta
E2.NIP
E3.REGON
E4.KRS
E5.Siedziba i adres producenta
E6.Siedziba i adres zakładu producenta
E7.Telefon producenta
E8.Fax producenta
E9.E-mail producenta
E10.Źródło uzyskania danych o producencie3
E11.Nazwa i adres przedstawiciela producenta w Polsce
E12.Telefon przedstawiciela
E13.Fax przedstawiciela
E14.E-mail przedstawiciela
E15.Źródło uzyskania danych o przedstawicielu3
E16.Uwagi
F.INFORMACJE O ZAGRANICZNYM EKSPORTERZE6
F1.Oznaczenie eksportera
F2.Dane pozwalające na identyfikację eksportera (NIP, REGON, KRS itp.)
F3.Siedziba i adres eksportera
F4.Telefon eksportera
F5.Fax eksportera
F6.E-mail eksportera
F7.Źródło uzyskania danych o eksporterze3
F8.Uwagi
G.INFORMACJE O IMPORTERZE7
G1.Oznaczenie importera
G2.Dane pozwalające na identyfikację importera (NIP, REGON, KRS itp.)
G3.Siedziba i adres importera
G4.Telefon importera
G5.Fax importera
G6.E-mail importera
G7.Źródło uzyskania danych o importerze3
G8.Uwagi
H.INFORMACJE O ODBIORCY DOSTAW WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH8
H1.Oznaczenie przedsiębiorcy
H2.NIP
H3.REGON
H4.KRS
H5.Siedziba i adres przedsiębiorcy
H6.Telefon przedsiębiorcy
H7.Fax przedsiębiorcy
H8.E-mail przedsiębiorcy
H9.Źródło uzyskania danych o przedsiębiorcy
H10.Uwagi
I.INFORMACJE O SPRZEDAWCY
I1.Oznaczenie sprzedawcy
I2.NIP
I3.REGON
I4.KRS
I5.Siedziba i adres sprzedawcy
I6.Telefon sprzedawcy
I7.Fax sprzedawcy
I8.E-mail sprzedawcy
I9.Czy sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową?
I10.Czy sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną?
I11.Źródło uzyskania danych o sprzedawcy3
I12.Uwagi
J.STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI
J1.Czy wyrób jest niezgodny z zasadniczymi wymaganiami?
J2.Rodzaj i zakres niezgodności z zasadniczymi wymaganiami3
J3.Czy niezgodność z zasadniczymi wymaganiami można usunąć?
J4.Uwagi
K.INFORMACJE O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ ORGANY CELNE
K1.Identyfikacja izby celnej
K2.Identyfikacja urzędu celnego dokonującego zatrzymania
K3.Identyfikator SAD
K4.Ilość zatrzymanego wyrobu
K5.Organ wydający opinię
K6.Sygnatura opinii
K7.Czy opinia jest pozytywna czy negatywna?
K8.Zastosowane środki
K9.Uwagi
L.INFORMACJE O DOBROWOLNIE PODJĘTYCH DZIAŁANIACH PRZEZ PRODUCENTA/SPRZEDAWCĘ/IMPORTERA
L1.Opis podjętych działań
L2.Inne
M.INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH BADANIACH
M1.Zastosowana metoda badania wyrobu
M2.W przypadku badania laboratoryjnego - rodzaj przeprowadzonego badania3
M3.Nazwa podmiotu przeprowadzającego badanie (PPB)
M4.Siedziba i adres PPB
M5.Telefon PPB
M6.Fax PPB
M7.E-mail PPB
M8.Sygnatura sprawozdania z badania
M9.Data przeprowadzenia badania
M10.Wyniki badań
M11.Podmiot pobierający próbki (nazwa/firma)
M12.Data pobrania próbek
M13.Miejsce pobrania próbek
M14.Liczba pobranych próbek
M15.Liczba próbek poddanych badaniu
N.ZAGROŻENIA
N1.Stopień zagrożenia
N2.Rodzaj zagrożenia / ryzyka stwarzanego przez wyrób9
N3.Na jakiej podstawie stwierdzono zagrożenie?10
N4.Czy zagrożenie może być usunięte?
N5.Uwagi
O.INFORMACJE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU
O1.Nazwa organu kontrolującego
O2.Data wszczęcia postępowania
O3.Jakie działania zostały podjęte przez organ kontrolujący?3
O4.Czy organ prowadzący postępowanie wydał decyzję administracyjną?
O5.Rodzaje obowiązków nałożonych na stronę w decyzji administracyjnej
O6.Numer decyzji administracyjnej
O7.Data wydania decyzji
O8.Podstawa prawna wydania decyzji
O9.Uwagi
P.WPIS DO REJESTRÓW
P1.Czy istnieje obowiązek dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej?
P2.Data notyfikacji Komisji Europejskiej, osoba notyfikująca (imię, nazwisko, stanowisko)
P3.Nadany numer Komisji Europejskiej
P4.Data wykreślenia notyfikacji Komisji Europejskiej, osoba wypisująca (imię, nazwisko, stanowisko)
P5.Uwagi
P6.Data komunikatu dla opinii publicznej
R.INNE INFORMACJE
______

1 W przypadku gdy dane nie są dostępne, wpisuje się "brak danych", a w przypadku gdy pozycja formularza nie ma zastosowania do przeprowadzonego postępowania, wpisuje się "nie dotyczy".

2 Tytuł aktu prawnego, data i miejsce publikacji.

3 Opis.

4 Wysokość, szerokość, waga itp.

5 Producent polski, z innego kraju UE, z kraju trzeciego.

6 Przedsiębiorca spoza UE, który wprowadza wyrób na rynek wspólnotowy.

7 Przedsiębiorca z UE, który po raz pierwszy wprowadza wyrób spoza obszaru Unii Europejskiej na rynek wspólnotowy.

8 Przedsiębiorca polski, który sprowadza wyrób z kraju UE na rynek krajowy.

9 Np. możliwość wybuchu, zatrucia, porażenia prądem, poranienia się, spowodowania wybuchu lub pożaru.

10 Opisowa informacja, gdzie i jakiego rodzaju przeprowadzono badania, oraz przyczyny zakwestionowania produktu - rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości.