Dziennik Ustaw

Rejestry jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dz.U.2003.100.932 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Turnusy rehabilitacyjne.

Dz.U.2003.100.926 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

Dz.U.2003.100.925 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regulacji rynku cukru.

Dz.U.2003.100.923 | ustawa z dnia 21 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 44/02.

Dz.U.2003.99.921 | wyrok z dnia 28 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2003.99.920 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2003.99.917 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych.

Dz.U.2003.99.916 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2003.99.914 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe.

Dz.U.2003.99.913 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U.2003.99.912 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2003.99.911 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie lotnisk międzynarodowych.

Dz.U.2003.99.910 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Dz.U.2003.99.909 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Wysokość i termin wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków.

Dz.U.2003.99.908 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Jednostkowe stawki kar za usuwanie drzew.

Dz.U.2003.99.907 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Jednostkowe stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów.

Dz.U.2003.99.906 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Sprawozdania przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej.

Dz.U.2003.99.905 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 11/03.

Dz.U.2003.98.904 | wyrok z dnia 27 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Warunki przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Dz.U.2003.98.901 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dla wyrobów ze szkła kryształowego.

Dz.U.2003.98.899 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla prostych zbiorników ciśnieniowych.

Dz.U.2003.98.898 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Polska Klasyfikacja Edukacji.

Dz.U.2003.98.895 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 21/02.

Dz.U.2003.97.894 | wyrok z dnia 13 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów.

Dz.U.2003.97.893 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór certyfikatu akredytacyjnego.

Dz.U.2003.97.892 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty od kasacji w sprawach karnych.

Dz.U.2003.97.886 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać materialne miary długości.

Dz.U.2003.97.880 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim.

Dz.U.2003.96.876 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dz.U.2003.96.875 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dz.U.2003.96.874 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Składanie egzaminów oraz mianowanie policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2003.95.872 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb nadawania oraz wzór odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Dz.U.2003.95.871 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Mianowanie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe.

Dz.U.2003.95.869 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2003.94.867 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2003.93.866 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Dotacja z budżetu państwa dla izb aptekarskich.

Dz.U.2003.93.865 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dz.U.2003.93.863 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004.

Dz.U.2003.92.860 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla urządzeń spalających paliwa gazowe.

Dz.U.2003.91.859 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

Dz.U.2003.91.858 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających.

Dz.U.2003.91.857 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Braci Chrystusa Cierpiącego.

Dz.U.2003.90.851 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Kontrola przez organy celne przywożonych z zagranicy i przewożonych psów i kotów.

Dz.U.2003.90.850 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Obsługa naziemna w portach lotniczych.

Dz.U.2003.90.849 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ośrodki szkoleniowe dla członków załóg statków morskich.

Dz.U.2003.90.847 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Dz.U.2003.90.846 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 21/01.

Dz.U.2003.89.843 | wyrok z dnia 6 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Dz.U.2003.89.841 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Dz.U.2003.89.840 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie trybu i sposobu ustalania odszkodowania.

Dz.U.2003.89.838 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc