Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.92.768

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia, z wyjątkiem szkoleń, o których mowa w § 5 pkt 1 i 4, finansowanych na zasadach określonych w § 9 ust. 1a i 2.";

2) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Szkolenia, których organizatorem jest Prezes Rady Ministrów, są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.