Law Journal

Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.122.1050 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dz.U.2016.1038 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2002.124.1062 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.2002.122.1051 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2002.136.1147 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres egzaminu konsularnego oraz sposób jego przeprowadzania.

Dz.U.2002.136.1149 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.2002.117.1009 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Wykaz granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dz.U.2002.133.1124 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.2002.134.1130 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.2002.127.1088 | ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.2002.127.1087 | ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dz.U.2020.344 t.j. | ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.U.2002.120.1022 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Dz.U.2002.122.1046 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.2002.126.1079 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regulacji rynku cukru.

Dz.U.2002.127.1086 | ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Odbywanie praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Dz.U.2002.126.1082 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt obowiązujący

Tryb zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

Dz.U.2002.120.1029 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2002.116.1006 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.2002.156.1300 | ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2002.127.1085 | ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Autostrady płatne.

Dz.U.2014.45 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Dz.U.2002.146.1227 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U.2002.120.1021 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2002.121.1038 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne.

Dz.U.2002.115.1002 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim.

Dz.U.2002.121.1036 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Dz.U.2002.146.1226 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Dz.U.2002.126.1081 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Dz.U.2016.531 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Nowej Kulturze - Stowarzyszeniu Kościelnemu.

Dz.U.2002.115.1001 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami.

Dz.U.2002.122.1054 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Świadectwa zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2002.137.1156 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wielkości progowe dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2002.115.1000 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Kryteria i sposób klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.

Dz.U.2002.140.1172 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

Dz.U.2002.140.1173 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2002.108.958 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.2002.107.939 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Opłaty określone w ustawie o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2002.107.941 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2002.107.940 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 4/01.

Dz.U.2002.114.993 | wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2002.112.978 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie i rozpatrywanie zgłoszeń znaków towarowych.

Dz.U.2002.115.998 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych.

Dz.U.2002.122.1052 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 41/01.

Dz.U.2002.114.992 | wyrok z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Ochrona niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

Dz.U.2015.1341 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.

Dz.U.2002.115.1003 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Dz.U.2002.111.973 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.823 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tryb doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2014.3 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.126.1070 | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o substancjach i preparatach chemicznych.

Dz.U.2002.142.1187 | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2002.121.1033 | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dz.U.2002.126.1071 | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

Dz.U.2002.108.950 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zasięg terytorialny i właściwość rzeczowa oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki.

Dz.U.2002.107.942 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 12/01.

Dz.U.2002.113.990 | wyrok z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2002.111.972 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt utracił moc