Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.86.732

Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2009 r.

USTAWA
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 1

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana nin. ustawy, wprowadzona przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 wrzesnia 2009 r. (Dz.U.09.159.1261), nie została naniesiona na tekst, gdyż data wejścia w życie tej zmiany jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. ustawę.

.................................................

Przepisy ogólne

(uchylony).

(uchylony).

Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Zaliczka alimentacyjna

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1-4. 20
(uchylone).
5.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.
6. 21
(uchylony).

(uchylony).

Zmiany w przepisach obowiązujących

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Przepisy końcowe

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2 Art. 1 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
3 Art. 2 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
4 Art. 3 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
5 Art. 4 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
6 Art. 5 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
7 Art. 6 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
8 Art. 7 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
9 Art. 8 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
10 Art. 9 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
11 Art. 9a uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
12 Art. 10 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
13 Art. 10a uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
14 Art. 11 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
15 Art. 12 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
16 Art. 13 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
17 Art. 14 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
18 Art. 15 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
19 Art. 16 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
20 Art. 17 ust. 1-4 uchylone przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
21 Art. 17 ust. 6 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
22 Art. 18 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
23 Art. 19 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
24 Art. 20 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
25 Art. 21 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
26 Art. 22 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
27 Art. 23 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
28 Art. 24 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
29 Art. 25 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
30 Art. 26 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
31 Art. 27 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
32 Art. 28 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
33 Art. 29 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
34 Art. 29a uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.
35 Art. 30 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 października 2008 r.