Sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.119.1007

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje wojewodzie, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, raz na kwartał, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, sprawozdanie zawierające informacje finansowe o wydatkach poniesionych na zaliczki alimentacyjne oraz o zrealizowanych zadaniach rzeczowych w gminie.
Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, raz na kwartał, w terminie do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po upływie kwartału, zbiorcze sprawozdanie zawierające informacje finansowe o wydatkach poniesionych na zaliczki alimentacyjne oraz o zrealizowanych zadaniach rzeczowych w województwie.
1.
Sposób sporządzania oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w § 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Sposób sporządzania oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w § 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O WYDATKACH NA ZALICZKI ALIMENTACYJNE PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN

Pieczęć

organu sporządzającego sprawozdanie

Gmina ...............

za ..................... 20... r.

(kwartał)

A. Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych

Lp.WyszczególnienieKwoty narastająco od początku roku w złotychLiczba zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych narastająco od początku roku
Pierwszy miesiąc kwartałuDwa miesiące kwartałuTrzy miesiące kwartałuPierwszy miesiąc kwartałuDwa miesiące kwartałuTrzy miesiące kwartału
12345678
1.Wypłacone zaliczki alimentacyjne
2.Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych
3.Umorzone należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
4.Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników alimentacyjnych (łącznie z kwotą powiększenia o 5%), z tego przekazane na:
4.1.dochody budżetu państwa
4.2.dochody własne gmin

B. Informacje o odzyskanych zaliczkach alimentacyjnych nienależnie pobranych oraz o wydatkach ze środków własnych gminy

Lp.WyszczególnienieNarastająco od początku roku w złLiczba zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych narastająco od początku roku
Pierwszy miesiąc kwartałuDwa miesiące kwartałuTrzy miesiące kwartałuPierwszy miesiąc kwartałuDwa miesiące kwartałuTrzy miesiące kwartału
razemw tym:

z lat ubiegłych

razemw tym:

z lat ubiegłych

12345678910
1.Zwrot nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych
2.Wydatki ze środków własnych gminy na zaliczki alimentacyjne, wynikające z podwyższenia przez radę gminy wysokości zaliczek alimentacyjnych w trybie art. 8 ust. 5 ustawy1)

C. Informacja rzeczowa

Lp.WyszczególnienieWykonanie miesięczne
Pierwszy miesiąc kwartałuDrugi miesiąc kwartałuTrzeci miesiąc kwartału
12345
1.Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych
2.Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne
3.Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych w trybie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy1)
4.Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy w trybie art. 5 ust. 1 ustawy1)
5.Liczba wniosków do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w trybie art. 5 ust. 3 ustawy1)

Osoba sporządzająca sprawozdanie: Organ sporządzający

imię i nazwisko ............. sprawozdanie

telefon .................. .......................

podpis ..................

data ..................

1) Dotyczy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

SPOSÓB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA (OBJAŚNIENIA)

1. Wartości w sprawozdaniu ujmuje się z dokładnością do 1 zł.

2. W częściach A i B liczbę zaliczek dla osób uprawnionych oraz wydatki ujmuje się narastająco od początku roku (np. informacja za maj ujęta w sprawozdaniu w części A za II kwartał w kol. 4 i 7 obejmuje dane za okres styczeń-maj).

3. Przy podawaniu liczby zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych należy wykazać zaliczki alimentacyjne na każdą osobę uprawnioną, tj. liczbę osób, na które przyznana jest zaliczka alimentacyjna (np. osobie z trojgiem dzieci wypłaca się zaliczkę alimentacyjną w wysokości 360 zł, po 120 zł na osobę uprawnioną; za okres styczeń-marzec należy w części A w wierszu 1, w kol. 6, 7 i 8 wpisać odpowiednio: 3, 6 i 9).

4. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową - ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, a nie zaliczki alimentacyjne wynikające z podjętych decyzji, lecz niewypłacone. W przypadku gdy z zaliczek alimentacyjnych przeznaczonych do wypłaty potrącane są zaliczki alimentacyjne nienależnie pobrane, należy w części A wykazać kwotę i liczbę zaliczek alimentacyjnych bez potrącenia o odzyskane zaliczki alimentacyjne nienależnie pobrane, zaś w części B kwotę i liczbę odzyskanych zaliczek alimentacyjnych nienależnie pobranych.

5. W przypadku gdy zaliczka alimentacyjna (odzyskana zaliczka alimentacyjna nienależnie pobrana) wypłacana (zwracana) jest w ratach, w części A w kol. 6-8 (w części B w kol. 7-10) zaliczkę alimentacyjną ujmuje się w miesiącu, w którym wypłacono (zwrócono) pierwszą ratę, zaś kwoty wykazuje się wg faktycznej wypłaty.

6. Liczby i kwoty wypłacanych zaliczek alimentacyjnych, wykazane w części A sprawozdania, nie są pomniejszane o zwroty zaliczek alimentacyjnych nienależnie pobranych. Zwroty te należy wykazywać w części B sprawozdania.

7. Zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych w części B sprawozdania wykazuje się bez odsetek.

8. W części C dane podaje się w ujęciu miesięcznym (nienarastająco).

9. Informacja w części C wiersz 1 o decyzjach w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych obejmuje wszystkie decyzje: przyznające, odmowne, o zmianie wysokości zaliczki alimentacyjnej, w sprawach nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych itp.

10. Informację w części C wiersze 3-5 przedstawia organ właściwy dłużnika.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O WYDATKACH NA ZALICZKI ALIMENTACYJNE PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN

Pieczęć

organu sporządzającego sprawozdanie

Województwo...............

za ..................... 20... r.

(kwartał)

A. Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych

Lp.WyszczególnienieKwoty narastająco od początku roku w złotychLiczba zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych narastająco od początku roku
Pierwszy miesiąc kwartałuDwa miesiące kwartałuTrzy miesiące kwartałuPierwszy miesiąc kwartałuDwa miesiące kwartałuTrzy miesiące kwartału
12345678
1.Wypłacone zaliczki alimentacyjne
2.Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych
3.Umorzone należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
4.Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników alimentacyjnych (łącznie z kwotą powiększenia o 5%), z tego przekazane na:
4.1.dochody budżetu państwa
4.2.dochody własne gmin

B. Informacje o odzyskanych zaliczkach alimentacyjnych nienależnie pobranych oraz o wydatkach ze środków własnych gminy

Lp.WyszczególnienieNarastająco od początku roku w złLiczba zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych narastająco od początku roku
Pierwszy miesiąc kwartałuDwa miesiące kwartałuTrzy miesiące kwartałuPierwszy miesiąc kwartałuDwa miesiące kwartałuTrzy miesiące kwartału
razemw tym:

z lat ubiegłych

razemw tym:

z lat ubiegłych

12345678910
1.Zwrot nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych
2.Wydatki ze środków własnych gminy na zaliczki alimentacyjne, wynikające z podwyższenia przez radę gminy wysokości zaliczek alimentacyjnych w trybie art. 8 ust. 5 ustawy1)

C. Informacja rzeczowa

Lp.WyszczególnienieWykonanie miesięczne
Pierwszy miesiąc kwartałuDrugi miesiąc kwartałuTrzeci miesiąc kwartału
12345
1.Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych
2.Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne
3.Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych w trybie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy1)
4.Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy w trybie art. 5 ust. 1 ustawy1)
5.Liczba wniosków do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w trybie art. 5 ust. 3 ustawy1)

Osoba sporządzająca sprawozdanie: Organ sporządzający

imię i nazwisko ............. sprawozdanie

telefon .................. .......................

podpis ..................

data ..................

1) Dotyczy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

SPOSÓB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA (OBJAŚNIENIA)

1. Wartości w sprawozdaniu ujmuje się z dokładnością do 1 zł.

2. W częściach A i B liczbę zaliczek dla osób uprawnionych oraz wydatki ujmuje się narastająco od początku roku (np. informacja za maj ujęta w sprawozdaniu w części A za II kwartał w kol. 4 i 7 obejmuje dane za okres styczeń-maj).

3. Przy podawaniu liczby zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych należy wykazać zaliczki alimentacyjne na każdą osobę uprawnioną, tj. liczbę osób, na które przyznana jest zaliczka alimentacyjna (np. osobie z trojgiem dzieci wypłaca się zaliczkę alimentacyjną w wysokości 360 zł, po 120 zł na osobę uprawnioną; za okres styczeń-marzec należy w części A w wierszu 1, w kol. 6, 7 i 8 wpisać odpowiednio: 3, 6 i 9).

4. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową - ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, a nie zaliczki alimentacyjne wynikające z podjętych decyzji, lecz niewypłacone. W przypadku gdy z zaliczek alimentacyjnych przeznaczonych do wypłaty potrącane są zaliczki alimentacyjne nienależnie pobrane, należy w części A wykazać kwotę i liczbę zaliczek alimentacyjnych bez potrącenia o odzyskane zaliczki alimentacyjne nienależnie pobrane, zaś w części B kwotę i liczbę odzyskanych zaliczek alimentacyjnych nienależnie pobranych.

5. W przypadku gdy zaliczka alimentacyjna (odzyskana zaliczka alimentacyjna nienależnie pobrana) wypłacana (zwracana) jest w ratach, w części A w kol. 6-8 (w części B w kol. 7-10) zaliczkę alimentacyjną ujmuje się w miesiącu, w którym wypłacono (zwrócono) pierwszą ratę, zaś kwoty wykazuje się wg faktycznej wypłaty.

6. Liczby i kwoty wypłacanych zaliczek alimentacyjnych, wykazane w części A sprawozdania, nie są pomniejszane o zwroty zaliczek alimentacyjnych nienależnie pobranych. Zwroty te należy wykazywać w części B sprawozdania.

7. Zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych w części B sprawozdania wykazuje się bez odsetek.

8. W części C dane podaje się w ujęciu miesięcznym (nienarastająco).

9. Informacja w części C wiersz 1 o decyzjach w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych obejmuje wszystkie decyzje: przyznające, odmowne, o zmianie wysokości zaliczki alimentacyjnej, w sprawach nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych itp.