§ 3. - Sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków... - Dz.U.2005.119.1007 - OpenLEX

§ 3. - Sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.119.1007

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2005 r.
§  3.
Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, raz na kwartał, w terminie do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po upływie kwartału, zbiorcze sprawozdanie zawierające informacje finansowe o wydatkach poniesionych na zaliczki alimentacyjne oraz o zrealizowanych zadaniach rzeczowych w województwie.