§ 4. - Sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków... - Dz.U.2005.119.1007 - OpenLEX

§ 4. - Sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.119.1007

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2005 r.
§  4.
1.
Sposób sporządzania oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w § 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Sposób sporządzania oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w § 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.