Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/04. - Dz.U.2005.86.742 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.86.742

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 9 maja 2005 r.
sygn. akt SK 14/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Adam Jamróz,

Janusz Niemcewicz - sprawozdawca,

Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 maja 2005 r., skargi konstytucyjnej Jolanty Sadowskiej-Celadyn i Edwarda Celadyna o zbadanie zgodności art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638), obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) z art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji,

orzeka:

Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816 i Nr 104, poz. 1104) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638 oraz z 1998 r. Nr 74, poz. 471), obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104), jest zgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.