Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.86.739

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
2)
wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki, o której mowa w pkt 1, zwanej dalej "placówką".
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zwane dalej "zezwoleniem", wydaje oraz cofa wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia placówki.
Wzór wniosku o zezwolenie jest określony w załączniku do rozporządzenia.
W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
1. 
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego, w imieniu i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.
2. 
Wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.
3. 
Przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie wojewoda bierze pod uwagę wyniki oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka, szczególnie w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą".
4. 
W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy, wojewoda wydaje zezwolenie, określając w nim przeznaczenie placówki, i wpisuje placówkę do rejestru placówek.
1. 
Zezwolenie jest wydawane na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie.
2. 
W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy zezwolenie jest wydawane z urzędu na czas określony.
1. 
Cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę albo z urzędu.
2. 
Cofnięcie zezwolenia na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę następuje, jeżeli podmiot ten powiadomi wojewodę o rezygnacji z dalszego prowadzenia placówki oraz w uzgodnieniu z wojewodą określi sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.
3. 
Cofnięcie zezwolenia z urzędu następuje, jeżeli nie zostały usunięte stwierdzone nieprawidłowości w prowadzeniu placówki, po wezwaniu przez wojewodę podmiotu prowadzącego placówkę do ich usunięcia w wyznaczonym trybie i terminie oraz po uzgodnieniu z wojewodą sposobu zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o zezwolenie

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

1. Nazwa placówki .............................................

2. Adres ......................................................

3. Przeznaczenie placówki .....................................

4. Liczba miejsc dla mieszkańców ..............................

5. Struktura zatrudnienia i zakres usług świadczonych w

placówce ...................................................

............................................................

............................................................

............................................................

6. Dane o:

1) podmiocie występującym z wnioskiem1):

a) jednostce lub organizacji:

nazwa ................................................

adres ................................................

numer telefonu ............. numer faksu .............

numer identyfikacyjny REGON ..........................

numer identyfikacji podatkowej NIP ...................

b) osobie fizycznej:

imię i nazwisko ......................................

adres zamieszkania ...................................

data urodzenia ............... numer PESEL ...........

numer telefonu w miejscu zamieszkania ................

numer faksu ..........................................

2) osobie, która będzie kierowała placówką:

imię i nazwisko .........................................

adres zamieszkania ......................................

data urodzenia .............. numer PESEL ...............

numer telefonu w miejscu zamieszkania ...................

numer faksu .............................................

7. Wnoszę o wydanie zezwolenia na czas: określony,

nieokreślony1).

...................... .............................

(miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej

do złożenia wniosku)

Załączniki:

1) ............................................................

2) ............................................................

3) ............................................................

4) ............................................................

5) ........................................................

Potwierdzam dane osobowe i dane identyfikacyjne na podstawie

okazanych dokumentów oraz przyjęcie wymienionych we wniosku

załączników.

...................... ...........................

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby

przyjmującej wniosek)

1) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).