Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 44/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.96.821

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 23 maja 2005 r.
sygn. akt SK 44/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Ewa Łętowska,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 23 maja 2005 r., skargi konstytucyjnej Jacka Bąbki o zbadanie zgodności:

1)
art. 632 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim w sprawach z oskarżenia prywatnego, w razie umorzenia postępowania karnego przeciwko oskarżonemu z powodu przedawnienia karalności, kosztami procesu nakazuje obciążyć oskarżyciela prywatnego, z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji,
2)
art. 101 § 2 i art. 102 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

1.
Art. 632 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim w sprawach z oskarżenia prywatnego, w razie umorzenia postępowania karnego z powodu przedawnienia karalności przewiduje, że koszty procesu obligatoryjnie ponosi oskarżyciel prywatny, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 101 § 2 i art. 102 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) są zgodne z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz nie są niezgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji.