Law Journal

Roczne zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2003.82.735 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Wyszkolenie i kwalifikacje zawodowe marynarzy.

Dz.U.2003.81.734 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Rodzaje instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego.

Dz.U.2003.80.731 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości".

Dz.U.2003.80.729 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej.

Dz.U.2003.80.725 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim.

Dz.U.2003.80.722 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2003.80.719 | ustawa z dnia 28 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.80.718 | ustawa z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Dz.U.2003.80.715 | ustawa z dnia 13 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Dz.U.2003.79.714 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

Dz.U.2003.78.709 | oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. Rzym.1998.07.17.

Dz.U.2003.78.708 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Helsinki.1992.03.17.

Dz.U.2003.78.702 | umowa międzynarodowa z dnia 17 marca 1992 r. | Akt obowiązujący

Austria-Polska. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska. Wiedeń.1988.11.24.

Dz.U.2003.78.688 | umowa międzynarodowa z dnia 24 listopada 1988 r. | Akt obowiązujący

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne.

Dz.U.2003.77.687 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wykaz produktów rybołówstwa oraz standardy rynkowe dla tych produktów.

Dz.U.2003.77.686 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2003.77.683 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych.

Dz.U.2003.76.682 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

Dz.U.2003.75.678 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Ochrona lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu.

Dz.U.2003.75.677 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą.

Dz.U.2003.74.674 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców.

Dz.U.2003.74.673 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Sposób sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.

Dz.U.2003.74.670 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2003.73.668 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia".

Dz.U.2003.73.667 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Rejestr agencji zatrudnienia.

Dz.U.2003.73.665 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

Dz.U.2003.73.664 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o języku polskim.

Dz.U.2003.73.661 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2003.73.660 | ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kosmetykach.

Dz.U.2003.73.659 | ustawa z dnia 13 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 4/02.

Dz.U.2003.72.658 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 34/02.

Dz.U.2003.72.657 | wyrok z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Przechowywanie i używanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.

Dz.U.2003.72.655 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku.

Dz.U.2003.72.654 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.2003.72.652 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2003.71.650 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.2003.70.649 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

Dz.U.2003.70.647 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

Dz.U.2003.70.645 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2003.70.642 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący