Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.102.855

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza się, co następuje:
Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do:
1)
mniejszości białoruskiej, zapisanych w alfabecie białoruskim, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
mniejszości łemkowskiej, zapisanych w alfabecie łemkowskim, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
mniejszości ormiańskiej, zapisanych w alfabecie ormiańskim, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
mniejszości rosyjskiej, zapisanych w alfabecie rosyjskim, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
mniejszości ukraińskiej, zapisanych w alfabecie ukraińskim, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
mniejszości żydowskiej:
a)
zapisanych w alfabecie hebrajskim, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b)
zapisanych w alfabecie jidysz, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI BIAŁORUSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE BIAŁORUSKIM

Znaki alfabetu białoruskiegoZnaki alfabetu polskiego
12
A, aA, a
Б, бB, b
B, вW, w
Г, гH, h
Д, дD, d
E, e1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Ë, ë1) Jo, jo - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) o - po Л
3) io - po innych spółgłoskach
Ж, жŻ, ż
З, зZ, z
I, iI, i
Й, йJ, j
К, кK, k
Л, л1) L, l - przed e, я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, мM, m
Н, нN, n
O, oO, o
П, пP, P
P, pR, r
C, cS, s
T, тT, t
У, уU, u
Ў, ўU, u
Ф, фF, f
X, xCh, ch
Ц, цC, c
Ч, чCz, cz
Ш, шSz, sz
Ы, ыY, y
Ь, ь, , ,
Э, эE, e
Ю, ю1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , ,pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŁEMKOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ŁEMKOWSKIM

Znaki alfabetu łemkowskiegoZnaki alfabetu polskiego
12
A, aA, a
Ъ, бB, b
В, вW, w
Г, гH, h
Ґ, ґG, g
Д, дD, d
E, eE, e
Є, є1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Җ , җ Ż, ż
З, зZ, z
I, iI,i
И, иY, y
Ы, ыY, y
Й, йJ, j
К, кK, k
Л, л1) L, l - przed ε, я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, мM, m
Н, нN, n
O, oO, o
П, пP, p
P, пR, r
C, cS, s
T, тT, t
У, уU, u
Ф, фF, f
X, xCh, ch
Ц, цC, c
Ч, чCz, cz
Ш, шSz, sz
Щ, щSzcz, Szcz
Ю, ю1) Ju, ju - na początku wyrazu, po samogłoskach oraz po ъ
2) u - po л
3) iu - po innych spółgłoskach oraz po ь
Я, я1) Ja, ja - na początku wyrazu, po samogłoskach oraz po ъ
2) a - po Л
3) ia - po innych spółgłoskach
Ь, ь1) pomija się - po л, przed a, у, ε, я, ю
2) i - przed o (po л - także wówczas, gdy występuje

przed o - pomija się)

Ъ, ъ, , ,

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ORMIAŃSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ORMIAŃSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ROSYJSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ROSYJSKIM

Znaki alfabetu rosyjskiegoZnaki alfabetu polskiego
12
A, aA, a
Б, бB, b
B, вW, w
Г, гG, g
Д, дD, d
E, e1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л, Ж, Ш, Ч, Щ, Ц; w nazwiskach obcego

pochodzenia e po wszystkich spółgłoskach

transliterujemy jako e

3) ie - po wszystkich innych spółgłoskach
Ë, ë1) Jo, jo - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) o - po Л, Ж, Ш, Ч, Щ
3) io - po wszystkich innych spółgłoskach
Ж, жŻ, ż
З, зZ, z
И, и1) I, I; również po Ч, Щ

2) ji - po ь

3) y - po Ж, Ш, Ц

Й, йJ, j
К, кK, k
Л, л1) L, l - przed e,ë, я, ю, и, ь
2) Ł, ł - przed spółgłoskami, przed samogłoskami a, o, у, ы oraz na końcu wyrazu
М, мM, m
Н, нN, n
O, oO, o
П, пP, p
Р, рR, r
C, cS, s
Т, тT, t
У, уU, u
Ф, фF, f
Х, хCh, ch
Ц, цC, c
Ч, чCz, cz
Ш, шSz, sz
Щ, щSzcz, szcz
Ъ, ъpomija się
Ы, ыY, y
Ь, ь΄ - znak zmiękczenia; znak jest pomijany, gdy występuje po Л, Ж, Ш, Щ oraz przed samogłoską
Э, эE, e
Ю, ю1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , ,pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE UKRAIŃSKIM

Znaki alfabetu ukraińskiegoZnaki alfabetu polskiego
A, aA, a
Б, бB, b
В, вW, w
Г, гH, h
Ѓ, ѓG, g
Д, дD, d
E, eE, e
Є, є1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po

ъ, ь

2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Ж, жŻ, ż
З, зZ, z
И, иY, y
I, iI, i
Ï, ïJi, ji
Й, йJ, j
К, кK, k
Л, л1) L, l - przed я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, мM, m
Н, нN, n
O, oO, o
П, пP, p
P, pR, r
C, cS, s
Т, тT, t
У, уU, u
Ф, фF, f
X, xCh, ch
Ц, цC, c
Ч, чCz, cz
Ш, шSz, sz
Щ, щSzcz, szcz
Ь, ь, , ,
Ю, ю1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , ,pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE HEBRAJSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE JIDYSZ

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).