Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.96.810

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. Nr 194, poz. 1987) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I - Banki:
a) uchyla się poz. 14, 15 i 33,
b) poz. 21 otrzymuje brzmienie:

"21. PTF Bank S.A.",

c) poz. 34 otrzymuje brzmienie:

"34. GE Money Bank S.A.",

d) poz. 37 otrzymuje brzmienie:

"37. Getin Bank S.A.",

e) dodaje się poz. 53-55 w brzmieniu:

"53. Jyske Bank AS Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

54. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

55. Sygma Banque Societe Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce";

2) w części II - Zakłady ubezpieczeń:
a) poz. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych Spółka Akcyjna w Warszawie",

b) uchyla się poz. 9,
c) poz. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Towarzystwo Ubezpieczeń FILAR S.A. w Szczecinie",

d) poz. 16 i 17 otrzymują brzmienie:

"16. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie

17. Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie",

e) poz. 19-21 otrzymują brzmienie:

"19. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu

20. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w Warszawie".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).