Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.101.842

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Fundusz wdrożeniowy tworzy się z:

1) wpłat osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, w tym przedsiębiorców, dokonywanych na podstawie umów zawartych z uczelnią, dotyczących wspierania badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych będących wynikami prac badawczych uczelni w zakresie działalności innowacyjnej, oraz z darowizn,

2) środków pochodzących z praw patentowych i innych praw własności przemysłowej oraz licencji udzielonych przez uczelnię i na rzecz uczelni, w części określonej przez rektora uczelni.";

2)
dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Środki funduszu wdrożeniowego przeznacza się na wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie działalności innowacyjnej o potencjalnych możliwościach wdrożeniowych. Szczegółowe zasady i tryb wykorzystania środków funduszu określa regulamin ustalony przez rektora uczelni.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94, poz. 788.