Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.95.797

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 uchyla się pkt 7;
2)
treść § 3 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.";

3)
uchyla się § 4 i 4a;
4)
w § 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się również do produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.";

5)
w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 7 i 16;
6)
uchyla się rozdział 8;
7)
w § 40 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %.";

8)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się poz. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r., z tym że przepis § 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1541, Nr 224, poz. 2277 i Nr 273, poz. 2705 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 150.