Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.102.853

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 1 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575 oraz z 2005 r. Nr 37, poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:
1) 2
w załączniku nr 1 do rozporządzenia część E2 otrzymuje brzmienie:

"E 2. Wskaźniki realizacji celów Projektu

1. Wskaźniki produktuŹródło danychJedn. miaryrok 0r.r.r.r.r.
2. Wskaźniki rezultatuŹródło danychJedn. miaryrok 0r.r.r.r.r.

Sposoby monitorowania i pomiar wskaźników realizacji celów Projektu

";
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 22 tabela otrzymuje brzmienie:

"22. Wskaźniki realizacji celów projektu

22.1. Wskaźniki produktuŹródło danychJedn. miaryrok 0r.r.r.r.r.
22.2. Wskaźniki rezultatuŹródło danychJedn. miaryrok 0r.r.r.r.r.
";
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 5. A tabela otrzymuje brzmienie:

"5. A. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

5.1. Wskaźniki produktuŹródło danychJedn. miaryrok 0r.r.r.r.r.
5.2. Wskaźniki rezultatuŹródło danychJedn. miaryrok 0r.r.r.r.r.
".
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 złożone i nierozpatrzone w okresie od dnia 16 grudnia 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia, a ich ocena jest dokonywana z uwzględnieniem wskaźników zawartych w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2005 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.05.177.1477).