Law Journal

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2012.1076 | rozporządzenie z dnia 25 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Wałcza w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2012.1047 | rozporządzenie z dnia 20 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2012.1108 | rozporządzenie z dnia 20 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2012.1070 | rozporządzenie z dnia 19 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

Dz.U.2012.1067 | rozporządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

Dz.U.2012.1075 | rozporządzenie z dnia 17 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2012.1073 | rozporządzenie z dnia 17 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2012.1062 | rozporządzenie z dnia 17 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Etykietowanie energetyczne produktów związanych z energią.

Dz.U.2020.378 t.j. | ustawa z dnia 14 września 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szkolenia oraz wzór certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dz.U.2012.1079 | rozporządzenie z dnia 14 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Dz.U.2012.1026 | rozporządzenie z dnia 14 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2012.1046 | rozporządzenie z dnia 14 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2012.1066 | rozporządzenie z dnia 14 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawa - Prawo pocztowe.

Dz.U.2012.1194 | ustawa z dnia 14 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o zgromadzeniach.

Dz.U.2012.1115 | ustawa z dnia 14 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo prasowe.

Dz.U.2012.1136 | ustawa z dnia 14 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego.

Dz.U.2012.1097 | rozporządzenie z dnia 14 września 2012 r. | Akt utracił moc

Badania lekarskie osób zatrzymanych przez Policję.

Dz.U.2012.1102 | rozporządzenie z dnia 13 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu.

Dz.U.2012.1032 | rozporządzenie z dnia 13 września 2012 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

Dz.U.2012.1029 | rozporządzenie z dnia 13 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

Dz.U.2012.1246 | rozporządzenie z dnia 12 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Dz.U.2012.1074 | rozporządzenie z dnia 12 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dz.U.2012.1080 | rozporządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych.

Dz.U.2012.1052 | rozporządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt utracił moc

Programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Dz.U.2012.1028 | rozporządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Dz.U.2012.1034 | rozporządzenie z dnia 10 września 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu.

Dz.U.2012.1049 | rozporządzenie z dnia 7 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Dz.U.2012.1053 | rozporządzenie z dnia 7 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2012.1045 | rozporządzenie z dnia 6 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Krajowy rejestr pojazdów kolejowych.

Dz.U.2012.1063 | rozporządzenie z dnia 6 września 2012 r. | Akt utracił moc

Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej.

Dz.U.2012.1044 | rozporządzenie z dnia 6 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U.2012.1042 | rozporządzenie z dnia 6 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2012.1233 | rozporządzenie z dnia 6 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2012.1011 | obwieszczenie z dnia 5 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Podstawowe przepisy porządkowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku.

Dz.U.2012.1023 | rozporządzenie z dnia 4 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.U.2015.981 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 września 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich.

Dz.U.2019.1374 t.j. | ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne.

Dz.U.2012.999 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego.

Dz.U.2012.1048 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2012.1091 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2012.1101 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.2012.1116 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2012.1010 | obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Rejestr infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2012.1055 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zwiększenie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2011.

Dz.U.2012.1000 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dz.U.2012.977 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Inspektorzy dozoru jądrowego.

Dz.U.2012.1014 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Poziomy niektórych substancji w powietrzu.

Dz.U.2021.845 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący