Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.550

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306 oraz z 2017 r. poz. 385) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jeżeli są przesyłane w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2, albo";

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) i wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli są przesyłane przez podatnika.";

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3a, mogą być opatrywane przez podatnika:

1) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);

2) wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy;

3) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37);

4) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38).";

4) w § 9:
a) uchyla się pkt 12,
b) w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 i 38 w brzmieniu:

"37) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);

38) wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy.";

5) w § 10 w ust. 2:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "o których mowa w § 9 pkt 2-36" zastępuje się wyrazami "o których mowa w § 9 pkt 2-38",
b) w pkt 5:
lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

b) poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,",

lit. g i h otrzymują brzmienie:

"g) poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)";

6) w § 13 w ust. 1:
a) w pkt 20 uchyla się lit. f,
b) w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 i 32 w brzmieniu:

"31) składanego, w zakresie dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40);

32) składanych, w zakresie dochodów uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.:

a) oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),

b) wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).