Przekazywanie w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały... - Dz.U.2017.514 - OpenLEX

Przekazywanie w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.514

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Na podstawie art. 304 ust. 11 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
dodatkowe warunki, jakie powinny spełniać umowy, o których mowa w art. 304 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej "ustawą";
2)
minimalny poziom stosunku wartości aktywów, o których mowa w art. 304 ust. 2 ustawy, do wielkości zobowiązań do zapłaty;
3)
limity określające udział poszczególnych aktywów w łącznej kwocie środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty;
4)
szczegółowy zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w art. 304 ust. 6 ustawy.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Funduszu - rozumie się przez to Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
2)
funduszu gwarancyjnym - rozumie się przez to fundusz gwarancyjny banków albo fundusz gwarancyjny kas;
3)
funduszu przymusowej restrukturyzacji - rozumie się przez to fundusz przymusowej restrukturyzacji banków albo fundusz przymusowej restrukturyzacji kas;
4)
kanale teletransmisji - rozumie się przez to system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Internet dla przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą;
5)
kursie fixingowowym - rozumie się przez to kurs ustalany dla skarbowych papierów wartościowych zgodnie z obowiązującym regulaminem fixingu na rynku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
6)
podmiocie - rozumie się przez to bank, kasę, firmę inwestycyjną lub oddział banku zagranicznego;
7)
podmiocie deponującym - rozumie się przez to bank, bank zrzeszający, Kasę Krajową, firmę inwestycyjną lub oddział banku zagranicznego, deponujące aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty na rachunkach, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 2 ustawy;
8)
prawach majątkowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty - rozumie się przez to prawa majątkowe, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 1 ustawy, przechowywane na wyodrębnionych rachunkach papierów wartościowych, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 2 ustawy; w przypadku banków spółdzielczych - członków zrzeszeń przez prawa majątkowe stanowiące pokrycie zobowiązań do zapłaty rozumie się także środki pieniężne przechowywane na wyodrębnionych rachunkach we właściwym banku zrzeszającym, a w przypadku kas - środki pieniężne przechowywane na wyodrębnionych rachunkach w Kasie Krajowej;
9)
umowie - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy podmiotem deponującym a Narodowym Bankiem Polskim, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997).
1. 
Umowa:
1)
zapewnia prowadzenie rachunków papierów wartościowych, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 2 ustawy, odrębnie dla papierów wartościowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji;
2)
określa zasady deponowania i blokowania aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty, w tym związane z trybem zwiększania lub zmniejszania ilości aktywów;
3)
określa tryb odnawiania aktywów w przypadku ich wykupu.
2. 
W przypadku banków zrzeszających oraz Kasy Krajowej lokujących środki pieniężne odpowiednio w imieniu banków spółdzielczych - członków zrzeszeń lub kas umowa przewiduje prowadzenie rachunków papierów wartościowych dla poszczególnych banków zrzeszających lub dla Kasy Krajowej w odniesieniu do:
1)
papierów wartościowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny;
2)
papierów wartościowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji.
1. 
Wartość praw majątkowych stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty dla celów ustalenia minimalnego poziomu stosunku wartości aktywów, o których mowa w art. 304 ust. 2 ustawy, do wielkości zobowiązań do zapłaty określa się w przypadku:
1)
skarbowych papierów wartościowych - według wartości ustalonej na podstawie ostatniego kursu fixingowego z danego dnia z elektronicznego rynku skarbowych papierów wartościowych organizowanego przez ministra właściwego do spraw budżetu, przy czym wartość tę powiększa się o odsetki należne na dzień wyceny, chyba że wartość odsetek została uwzględniona w tym kursie; wartość skarbowych papierów wartościowych niekwotowanych na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych określa się według wartości nominalnej, przy czym w przypadku papierów wartościowych oprocentowanych w postaci odsetek wartość tę powiększa się o odsetki należne na dzień wyceny;
2)
bonów pieniężnych oraz obligacji emitowanych przez Narodowy Bank Polski - według wartości nominalnej, przy czym w przypadku obligacji oprocentowanych w postaci odsetek wartość tę powiększa się o odsetki należne na dzień wyceny;
3)
środków pieniężnych banków spółdzielczych - członków zrzeszeń, przechowywanych na wyodrębnionych rachunkach we właściwym banku zrzeszającym - według wartości nominalnej powiększonej o odsetki;
4)
środków pieniężnych kas przechowywanych na wyodrębnionych rachunkach w Kasie Krajowej - według wartości nominalnej powiększonej o odsetki.
2. 
Podmioty zapewniają utrzymanie stosunku wartości praw majątkowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań do zapłaty na poziomie nie niższym niż 110%.
3. 
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, jest monitorowany codziennie przez podmioty deponujące, odrębnie dla papierów stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji. W przypadku banków spółdzielczych - członków zrzeszeń i kas wskaźnik ten monitorują odpowiednio banki zrzeszające oraz Kasa Krajowa odrębnie dla papierów stanowiących pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji.
4. 
Udział skarbowych papierów wartościowych niekwotowanych na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych organizowanym przez ministra właściwego do spraw budżetu nie może przekroczyć 30% łącznej kwoty zobowiązań do zapłaty.
5. 
Za skarbowe papiery wartościowe niekwotowane na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych organizowanym przez ministra właściwego do spraw budżetu uważa się obligacje, dla których nie było kwotowań przez okres dłuższy niż 30 dni.
6. 
Udział skarbowych papierów wartościowych, kwotowanych na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych organizowanym przez ministra właściwego do spraw budżetu, może stanowić 100% łącznej kwoty zobowiązań do zapłaty.
7. 
Udział papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski może stanowić 100% łącznej kwoty zobowiązań do zapłaty.
1. 
Podmioty, z wyłączeniem banków spółdzielczych - członków zrzeszeń i kas, informują Fundusz o wysokości zobowiązań do zapłaty przez złożenie informacji. W imieniu banków spółdzielczych - członków zrzeszeń oraz kas informacje te są przekazywane odpowiednio przez banki zrzeszające i Kasę Krajową.
2. 
Wzór informacji od banków, oddziałów banków zagranicznych i firm inwestycyjnych stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzór informacji od banków zrzeszających i Kasy Krajowej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Informacje, o których mowa w § 5, podmioty deponujące przekazują Funduszowi w terminie do 3. dnia roboczego każdego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.
2. 
W przypadku gdy stosunek zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań do zapłaty spadnie poniżej poziomu wskazanego w § 4 ust. 2 podmioty deponujące obowiązane są do przekazania informacji, o których mowa w § 5, w następnym dniu roboczym.
Fundusz udostępnia podmiotom deponującym kanał teletransmisji w celu umożliwienia przekazywania do Funduszu informacji w formie dokumentu elektronicznego.
Podmioty deponujące przekazują do Funduszu elektroniczne kopie umów, sporządzone z oryginałów w postaci papierowej zawierających podpisy osób uprawnionych do reprezentowania banku, oddziału banku zagranicznego, banku zrzeszającego, Kasy Krajowej lub firmy inwestycyjnej.
Informacje, o których mowa w § 5, są przekazywane do Funduszu w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML.
1. 
Informacje, o których mowa w § 5, i kopie umów, o których mowa w § 8, są przekazywane do Funduszu kanałem teletransmisji. Szczegółowe informacje dotyczące ich przekazywania, w tym sposób nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji, Fundusz udostępnia w wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej.
2. 
W przypadku awarii kanału teletransmisji informacje, o których mowa w § 5, i kopie umów, o których mowa w § 8, mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.
1. 
Bank, oddział banku zagranicznego, kasa, Kasa Krajowa oraz firma inwestycyjna przekazujące do Funduszu informacje kanałem teletransmisji wyznaczają osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji do Funduszu przez złożenie, w postaci papierowej, zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, chyba że osoby te zostały wyznaczone na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Zmiana osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkowników kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.
Sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, oddziały banków zagranicznych, kasy, Kasę Krajową i firmy inwestycyjne wymaganych do stosowania przy przesyłaniu informacji, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Banki spółdzielcze - członkowie zrzeszeń przekazują informacje o zamiarze wniesienia części składki w postaci zobowiązań do zapłaty oraz jej wysokości do właściwych banków zrzeszających w formacie i w trybie uzgodnionym z tymi bankami.
2. 
Kasy przekazują informacje o zamiarze wniesienia części składki w postaci zobowiązań do zapłaty oraz jej wysokości do Kasy Krajowej w formacie i w trybie z nią uzgodnionym.
1. 
Bank zrzeszający może przekazywać do Funduszu informacje, o których mowa w § 5, także w imieniu niezrzeszonego banku spółdzielczego, w przypadku gdy:
1)
bank zrzeszający zobowiązał się wobec niezrzeszonego banku spółdzielczego do wykonywania obowiązków sprawozdawczych wobec Funduszu w imieniu tego banku,
2)
niezrzeszony bank spółdzielczy zapewni bankowi zrzeszającemu dostęp do informacji, o których mowa w § 5

- pod warunkiem przedstawienia Funduszowi umowy lub innego dokumentu zawierającego zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1, wraz z oświadczeniem banku zrzeszającego określającym dzień, od którego bank ten będzie przekazywał te informacje Funduszowi.

2. 
Do sporządzania i przekazywania przez bank zrzeszający informacji dotyczących niezrzeszonego banku spółdzielczego przepisy § 5 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
Bank zrzeszający przekazujący w imieniu niezrzeszonego banku spółdzielczego informacje określone w § 5 niezwłocznie zawiadamia Fundusz o każdym przypadku wygaśnięcia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Informacja o wysokości zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny / fundusz przymusowej restrukturyzacji* według stanu na ................... r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Informacja o wysokości zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny / fundusz przymusowej restrukturyzacji* według stanu na ............... r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu*

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB USTALANIA IDENTYFIKATORÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH BANKI, ODDZIAŁY BANKÓW ZAGRANICZNYCH, KASY, KASĘ KRAJOWĄ I FIRMY INWESTYCYJNE, WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW XML ORAZ UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE PRZY PRZESYŁANIU INFORMACJI FUNDUSZOWI

Identyfikatory

1.Identyfikatory wyróżniające banki oznaczają:

a) dla banków spółdzielczych - czterocyfrowy numer nadany bankowi przez Narodowy Bank Polski,

b) dla banków niebędących bankami spółdzielczymi - trzycyfrowy numer nadany bankowi przez Narodowy Bank Polski.

2. Identyfikatory wyróżniające oddziały banków zagranicznych oznaczają trzycyfrowy numer nadany bankowi przez Narodowy Bank Polski.

3. Identyfikatory wyróżniające kasy oraz identyfikator wyróżniający Kasę Krajową oznaczają numer nadany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

4. Identyfikatory wyróżniające firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymogi techniczne dla plików XML

1. Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej Funduszu (www.bfg.pl).

2. Pliki tworzone są w stronie kodowej UTF-8.

Uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji do Funduszu

1. Podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku informacji, dla których jest wymagany podpis elektroniczny) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu przesyłającego informacje.

2. Pobranie certyfikatu Funduszu ze strony internetowej Funduszu (www.bfg.pl).

3. Szyfrowanie pliku kluczem publicznym Funduszu.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).