Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 22b ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, zwanych dalej "inwestycjami".
§  2. 
1.  Do pomocy publicznej na realizację inwestycji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".
2.  Do pomocy de minimis na realizację inwestycji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".
§  3.  Pomoc publiczna na realizację inwestycji jest przyznawana jako pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą zgodnie z art. 26 rozporządzenia nr 651/2014.
§  4.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) infrastrukturze badawczej - należy przez to rozumieć dużą i strategiczną infrastrukturę badawczą oraz infrastrukturę budowlaną;
2) inwestycji budowlanej - należy przez to rozumieć inwestycję budowlaną albo inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej;
3) inwestycji aparaturowej - należy przez to rozumieć inwestycję w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej dotyczącą zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki;
4) kosztach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną albo pomocą de minimis na realizację inwestycji;
5) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  5.  O pomoc publiczną lub pomoc de minimis na realizację inwestycji mogą ubiegać się przedsiębiorcy będący:
1) jednostkami naukowymi:
a) działającymi we własnym imieniu,
b) wchodzącymi w skład podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 14-16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej "ustawą";
2) jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, niebędącymi jednostkami naukowymi.
§  6. 
1.  Pomoc publiczna na realizację inwestycji może zostać przyznana pod następującymi warunkami:
1) cena pobierana za użytkowanie infrastruktury badawczej odpowiada cenie rynkowej;
2) dostęp do infrastruktury badawczej jest przyznawany wszystkim jej użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.
2.  Użytkownikom, którzy finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji, może zostać przyznany dostęp do infrastruktury badawczej na preferencyjnych zasadach pod warunkiem, że będzie on proporcjonalny do ich udziału w finansowaniu kosztów inwestycji, a zasady jego przyznawania zostaną podane do publicznej wiadomości.
§  7.  Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje infrastrukturę badawczą zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i działalności niegospodarczej, pomoc publiczna lub pomoc de minimis na realizację inwestycji mogą zostać mu przyznane pod warunkiem, że zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności gospodarczej i dla działalności niegospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.
§  8.  Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o:
1) pomoc publiczną na realizację inwestycji prowadzi działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 651/2014, oraz w innych sektorach,
2) pomoc de minimis na realizację inwestycji prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a, b lub c rozporządzenia nr 1407/2013, oraz w innych sektorach

- pomoc może zostać mu przyznana pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności podlegającej wyłączeniu oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

§  9. 
1.  Pomoc publiczna na realizację inwestycji nie może zostać przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  Pomoc publiczna na realizację inwestycji nie może zostać przyznana ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
3.  Pomoc de minimis na realizację inwestycji nie może zostać przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.
§  10.  Wielkość pomocy de minimis na realizację inwestycji ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2, 3 i 5-9 rozporządzenia nr 1407/2013.
§  11. 
1.  Pomoc publiczna na realizację inwestycji podlega kumulacji zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  Pomoc de minimis na realizację inwestycji podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.
§  12.  W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 651/2014, pomoc publiczna na realizację inwestycji stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może zostać przyznana po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
§  13. 
1.  W przypadku inwestycji aparaturowych kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1) zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej, w tym wartości niematerialnych i prawnych;
2) rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki.
2.  W przypadku inwestycji budowlanych kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1) budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych;
2) zakupu maszyn i urządzeń oraz pierwszego wyposażenia, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celem inwestycji budowlanej.
§  14. 
1.  Intensywność pomocy publicznej na realizację inwestycji nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
2.  Jeżeli infrastruktura badawcza jest finansowana ze środków publicznych w zakresie jej wykorzystania do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, a deklarowany we wniosku o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji poziom jej wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 20%, pomoc dotycząca tej infrastruktury jest objęta mechanizmem monitorowania i wycofania, o którym mowa w art. 26 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014. Zastosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania służy zapewnieniu, że w przypadku zwiększenia w okresie amortyzacji infrastruktury badawczej poziomu jej wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej nie zostanie przekroczony próg intensywności pomocy określony w ust. 1.
§  15. 
1.  Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "ministrem", przyznaje pomoc publiczną lub pomoc de minimis na realizację inwestycji na podstawie wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP kierownika oraz głównego księgowego przedsiębiorcy, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
2.  Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  W przypadku:
1) pomocy publicznej na realizację inwestycji do wniosku załącza się informacje dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948);
2) pomocy de minimis na realizację inwestycji do wniosku załącza się:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, do której stosuje się rozporządzenie nr 1407/2013 lub inne rozporządzenie o pomocy de minimis, otrzymane przez przedsiębiorcę w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości jakiejkolwiek pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje niezbędne do przyznania tej pomocy, dotyczące w szczególności przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§  16. 
1.  Pomoc publiczna lub pomoc de minimis na realizację inwestycji budowlanej mogą zostać przyznane pod warunkiem złożenia wraz z wnioskiem oświadczeń przedsiębiorcy o:
1) posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cel budowlany - w przypadku inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów budowlanych;
2) dysponowaniu aktualnym pozwoleniem na budowę albo pozwoleniem konserwatora zabytków na realizację inwestycji - w przypadku gdy wymaga tego charakter inwestycji;
3) dysponowaniu kosztorysem inwestycji - w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
2.  Pomoc publiczna lub pomoc de minimis na realizację inwestycji mogą zostać przyznane pod warunkiem złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia przedsiębiorcy o dysponowaniu:
1) aparaturą naukowo-badawczą stanowiącą dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą - w przypadku inwestycji polegającej na rozbudowie aparatury naukowo-badawczej;
2) infrastrukturą informatyczną nauki stanowiącą dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą - w przypadku inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury informatycznej nauki.
3.  Pomoc publiczna lub pomoc de minimis na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków funduszy strukturalnych mogą zostać przyznane pod warunkiem złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia przedsiębiorcy o dysponowaniu takimi środkami albo o otrzymaniu przyrzeczenia ich przekazania przedsiębiorcy przez podmiot współfinansujący inwestycję.
4.  Pomoc publiczna lub pomoc de minimis na realizację inwestycji w ramach współpracy międzynarodowej mogą zostać przyznane pod warunkiem złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia przedsiębiorcy o zawarciu umowy albo podpisaniu innego dokumentu potwierdzającego nawiązanie takiej współpracy.
§  17. 
1.  Wniosek składa się w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc publiczna lub pomoc de minimis na realizację inwestycji.
2.  W przypadku zdarzenia losowego, niezależnego od przedsiębiorcy, powodującego zakłócenie jego działalności, w tym przez uszkodzenie lub unieruchomienie aparatury naukowo-badawczej lub zakłócenie gromadzenia i przetwarzania informacji, wniosek wraz z informacją zawierającą opis tego zdarzenia oraz zaistniałej szkody może być złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  18.  Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  19. 
1.  Zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonuje oceny wniosków i przedstawia ministrowi jej wyniki wraz z propozycją przyznania albo odmowy przyznania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji.
2.  W przypadku propozycji dotyczącej:
1) przyznania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji w kwocie niższej niż wnioskowana albo
2) odmowy przyznania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji

- zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedstawia ministrowi szczegółowe uzasadnienie.

§  20.  Przedsiębiorca może rozpocząć realizację inwestycji po otrzymaniu decyzji ministra o przyznaniu pomocy publicznej albo pomocy de minimis.
§  21. 
1.  Przedsiębiorca, któremu została przyznana pomoc publiczna albo pomoc de minimis na realizację inwestycji na okres dłuższy niż rok, corocznie, w terminie do dnia 28 lutego, składa raport roczny z wykorzystania przyznanej pomocy w poprzednim roku realizacji inwestycji, zwany dalej "raportem rocznym".
2.  Przedsiębiorca, któremu została przyznana pomoc publiczna albo pomoc de minimis na realizację inwestycji, w terminie 60 dni od dnia jej zakończenia, składa raport końcowy z wykorzystania przyznanej pomocy, zwany dalej "raportem końcowym".
3.  Raport końcowy składa się wraz z kopiami dokumentów potwierdzających przyjęcie inwestycji na stan majątku trwałego przedsiębiorcy, a w przypadku inwestycji budowlanej - dodatkowo z kopiami protokołu odbioru inwestycji oraz decyzji o przyjęciu obiektu do użytkowania.
4.  Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i w raporcie końcowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  22.  Raport roczny i raport końcowy składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP kierownika oraz głównego księgowego przedsiębiorcy, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
§  23. 
1.  Niezłożenie raportu rocznego w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 1, stanowi podstawę do wstrzymania przez ministra dalszego finansowania oraz do żądania zwrotu przekazanych środków finansowych na naukę stanowiących pomoc publiczną albo pomoc de minimis na realizację inwestycji, zwanych dalej "środkami stanowiącymi pomoc".
2.  Niezłożenie raportu końcowego w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 2, stanowi podstawę do żądania zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc.
§  24. 
1.  Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie raporty roczne i raporty końcowe, które są kompletne i spełniają wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nieprzyjęcie raportu przez ministra.
2.  W przypadku stwierdzenia, że przekazany raport roczny albo raport końcowy został sporządzony nieprawidłowo lub jest nierzetelny, wzywa się przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że nieuzupełnienie lub niepoprawienie raportu spowoduje jego nieprzyjęcie przez ministra.
3.  W przypadku nieprzyjęcia przez ministra raportu rocznego albo raportu końcowego przepisy § 23 ust. 1 albo 2 stosuje się odpowiednio.
§  25. 
1.  Na podstawie oceny raportu rocznego minister może wezwać przedsiębiorcę do zwrotu części albo całości przekazanych środków stanowiących pomoc.
2.  Na podstawie oceny raportu końcowego minister uznaje inwestycję, na realizację której została przyznana pomoc publiczna albo pomoc de minimis, za:
1) zrealizowaną;
2) zrealizowaną nienależycie albo niezrealizowaną, z wezwaniem do zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc.
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i w ust. 2 pkt 2, środki stanowiące pomoc podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi za okres od dnia przekazania tych środków przedsiębiorcy.
§  26. 
1.  Niewykorzystane środki stanowiące pomoc podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji.
2.  Niezwrócenie niewykorzystanych środków stanowiących pomoc w terminie, o którym mowa w ust. 1, powoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia następującego po dniu, w którym termin ten upłynął, do dnia ich zwrotu.
§  27. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2, w celu monitorowania przyznanej pomocy publicznej na realizację inwestycji, przedsiębiorca przez cały okres amortyzacji infrastruktury badawczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, składa sprawozdania z jej wykorzystania, zwane dalej "sprawozdaniami".
2.  Monitorowanie przyznanej pomocy publicznej na realizację inwestycji obejmuje poziom wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności niegospodarczej określony jako procentowy udział czasu jej wykorzystania do celów związanych z prowadzeniem każdego z tych rodzajów działalności.
3.  Sprawozdanie zawiera informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4.  Sprawozdanie składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP kierownika oraz głównego księgowego przedsiębiorcy, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
5.  Niezłożenie sprawozdania stanowi podstawę do żądania zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc w części odpowiadającej rocznej alokacji przyznanej pomocy publicznej na realizację inwestycji, w odniesieniu do pełnego okresu amortyzacji infrastruktury badawczej.
6.  Jeżeli ze sprawozdania wynika, że poziom wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej wzrósł w stosunku do poziomu deklarowanego we wniosku w taki sposób, że został przekroczony próg intensywności pomocy określony w § 14 ust. 1, minister wzywa przedsiębiorcę do zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc w części określonej proporcjonalnie do zakresu przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.
§  28. 
1.  Wnioski o przyznanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji składa się do dnia 31 grudnia 2020 r.
2.  Minister wydaje decyzje o przyznaniu pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji do dnia 30 czerwca 2021 r.
§  29.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

A. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

1) nazwa;

2) siedziba i adres;

3) adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli przedsiębiorca posiada;

4) imię i nazwisko kierownika przedsiębiorcy;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli przedsiębiorca posiada;

7) wielkość określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014.

B. DANE OGÓLNE I OPIS INWESTYCJI:

1) rodzaj inwestycji;

2) nazwa inwestycji;

3) grupa nauk, w ramach której jest planowana realizacja inwestycji, spośród określonych w art. 39 pkt 2-5 ustawy;

4) planowany zakres rzeczowy inwestycji;

5) lokalizacja inwestycji;

6) uzasadnienie celowości realizacji inwestycji;

7) planowany okres realizacji inwestycji (rok rozpoczęcia i rok zakończenia);

8) informacja o wpisaniu inwestycji na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej;

9) informacja o posiadaniu przez przedsiębiorcę programu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o zakresie wykorzystania inwestycji do jego realizacji, w tym przez inne podmioty;

10) informacja o planowanym wpływie inwestycji na:

a) rozwój nauki, innowacyjności i gospodarki,

b) współpracę międzynarodową w zakresie nauki i techniki,

c) realizację Krajowego Programu Badań, o którym mowa w art. 4 ustawy;

11) informacja o planowanych kosztach utrzymania inwestycji, w tym kosztach bieżących i serwisowych, oraz źródłach ich finansowania.

C. WYKAZ PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI WYRAŻONYCH W ZŁ:

1) w przypadku inwestycji budowlanej - wartość kosztorysowa inwestycji ogółem, w tym koszty:

a) robót budowlano-montażowych,

b) zakupu maszyn i urządzeń,

c) pierwszego wyposażenia,

d) innych poza wymienionymi w lit. a-c;

2) w przypadku inwestycji aparaturowej - wartość kosztorysowa inwestycji ogółem, w tym koszty:

a) zakupu aparatury naukowo-badawczej,

b) wytworzenia aparatury naukowo-badawczej,

c) rozbudowy aparatury naukowo-badawczej,

d) innych poza wymienionymi w lit. a-c.

D. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI WYRAŻONE W ZŁ (OGÓŁEM ORAZ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI INWESTYCJI):

1) rodzaj pomocy i wnioskowana wysokość środków stanowiących pomoc;

2) wysokość środków własnych przedsiębiorcy przeznaczonych na realizację inwestycji;

3) kwota pomocy publicznej lub pomocy de minimis przyznana na realizację inwestycji z innych części budżetowych wraz z ich wskazaniem.

E. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZASTOSOWANIA MECHANIZMU MONITOROWANIA I WYCOFANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 26 UST. 7 ROZPORZĄDZENIA NR 651/2014 (podaje tylko przedsiębiorca wnioskujący o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji, w przypadku gdy infrastruktura badawcza jest równocześnie finansowana ze środków publicznych w zakresie jej wykorzystania do prowadzenia działalności niegospodarczej):

1) okres amortyzacji infrastruktury badawczej określony zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) deklarowany czas wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności niegospodarczej określony procentowo w ujęciu rocznym;

3) wysokość środków publicznych na finansowanie infrastruktury badawczej w zakresie jej wykorzystania do prowadzenia działalności niegospodarczej.

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU:

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko;

3) służbowy numer telefonu;

4) służbowy adres poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM/KOŃCOWYM

A. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

1) nazwa;

2) siedziba i adres;

3) adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli przedsiębiorca posiada;

4) imię i nazwisko kierownika przedsiębiorcy.

B. OKRES REALIZACJI INWESTYCJI OBJĘTY RAPORTEM ROCZNYM/KOŃCOWYM

C. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

1) data wydania i numer decyzji ministra o przyznaniu pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji;

2) nazwa inwestycji;

3) zakres rzeczowy inwestycji.

D. INFORMACJA O ZAKRESIE RZECZOWYM INWESTYCJI ZREALIZOWANYM W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM ROCZNYM/KOŃCOWYM

E. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH POMOC:

1) wysokość przyznanych środków stanowiących pomoc ogółem, a w przypadku raportu rocznego również w roku, za który ten raport jest składany;

2) w przypadku raportu rocznego - wysokość środków stanowiących pomoc wykorzystanych:

a) przed rokiem, za który raport jest składany,

b) w roku, za który raport jest składany;

3) w przypadku raportu końcowego - wysokość środków stanowiących pomoc:

a) wykorzystanych przez przedsiębiorcę,

b) niewykorzystanych przez przedsiębiorcę;

4) w przypadku raportu rocznego - zobowiązania wynikające z umów zawartych z wykonawcą albo wykonawcami inwestycji.

F. WYKAZ BADAŃ NAUKOWYCH, PRAC ROZWOJOWYCH I INNYCH ZADAŃ PRZEDSIĘBIORCY, DO REALIZACJI KTÓRYCH JEST PLANOWANE WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 3 LAT PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI

G. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU ROCZNEGO/KOŃCOWEGO:

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko;

3) służbowy numer telefonu;

4) służbowy adres poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU

A. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

1) nazwa;

2) siedziba i adres;

3) adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli przedsiębiorca posiada;

4) imię i nazwisko kierownika przedsiębiorcy.

B. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

C. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

1) nazwa inwestycji;

2) data wydania i numer decyzji ministra o przyznaniu pomocy publicznej na realizację inwestycji.

D. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZASTOSOWANIA MECHANIZMU MONITOROWANIA I WYCOFANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 26 UST. 7 ROZPORZĄDZENIA NR 651/2014:

1) łączny koszt inwestycji;

2) wysokość środków stanowiących pomoc;

3) intensywność przyznanej pomocy publicznej na realizację inwestycji;

4) wysokość innych środków publicznych przyznanych na finansowanie infrastruktury badawczej;

5) deklarowany we wniosku czas wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności niegospodarczej, określony procentowo, w ujęciu rocznym;

6) czas wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności niegospodarczej, określony procentowo, w okresie objętym sprawozdaniem;

7) okres amortyzacji infrastruktury badawczej.

E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA:

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko;

3) służbowy numer telefonu;

4) służbowy adres poczty elektronicznej.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. poz. 609),

2) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. poz. 610)

- które utraciły moc z dniem 25 maja 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249).