Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.542

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019 2 ), obejmujący obszar 13,23 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK

CIECHOCINEK (PLH040019)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów

załamania granicy (PL-1992)1)

XY
1558188,38485658,23
2558158,99485494,88
3558167,22485426,71
4558356,43485117,63
5558384,64485109,40
6558417,54485061,22
7558435,17485064,74
8558457,50485074,15
9558498,63485104,70
10558525,66485135,26
11558572,67485190,49
12558637,31485192,84
13558469,25485409,08
14558289,44485610,05
15558188,38485658,23
____________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CIECHOCINEK (PLH040019)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY

NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CIECHOCINEK (PLH040019)

Lp.Kod1)Nazwa
11310Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae)
21340Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska śródlądowe)
____________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).