Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.504 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej.
2.  Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Polityki Społecznej, obsługującego sprawy działu zabezpieczenie społeczne, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu praca, wydzielonych z dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki i Pracy po przekształceniu, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1880) 1  , oraz pracowników obsługujących ten dział.
§  2.  Znosi się Ministerstwo Polityki Społecznej.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1116).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.
1 Rozporządzenie utraciło moc na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz.U.2015.2076), które weszło w życie z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.