Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.523

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2016 r. poz. 348) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) płatności związanych do powierzchni upraw:

– roślin strączkowych na ziarno,

– roślin pastewnych,

– ziemniaków skrobiowych,

– buraków cukrowych,

– pomidorów,

– chmielu,

– truskawek,

– lnu,

– konopi włóknistych,";

2) w § 3:
a) w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. d,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f tiret pierwsze i drugie, zawierają również oświadczenie o liczbie sztuk zwierząt zadeklarowanych do płatności do bydła lub płatności do krów, z podaniem numerów identyfikacyjnych tych zwierząt oraz numeru siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, zawiera również oświadczenie o powierzchni obszaru uznawanego za obszar proekologiczny ustalonej po zastosowaniu współczynników ważenia i przekształcenia (konwersji), określonych w załączniku X do rozporządzenia nr 1307/2013, wraz ze wskazaniem rodzaju tego obszaru.

3b. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, w przypadku:

1) prowadzenia gospodarstwa rolnego wspólnie z małżonkiem, wnioskodawca podaje numer PESEL małżonka;

2) gdy wnioskodawcą jest osoba prawna, młody rolnik składa oświadczenie o sprawowaniu faktycznej i trwałej kontroli nad daną osobą prawną w zakresie decyzji, o których mowa w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 639/2014".",

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-f i h-j, rolnik:",

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, we wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e, rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do której ubiega się o przyznanie płatności.";

3) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wskazuje granice działek rolnych, w tym niezgłoszonych do płatności, wraz z ich oznaczeniem;";

4) w § 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) zaświadczenie o wysokości uzyskanego wsparcia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014, wydane przez organ lub podmiot, który wypłacił takie wsparcie.";

5) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych, o których mowa w art. 17 ust. 7 lit. c rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, lub - w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865, z 2015 r. poz. 1893, z 2016 r. poz. 2246 oraz z 2017 r. poz. 60) pochodzącego od hodowcy danej odmiany - oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 tej ustawy, będące dokumentem równoważnym etykietom - chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi zdanie pierwsze tego rozporządzenia.";

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. W przypadku prowadzenia gospodarstwa wspólnie z małżonkiem, któremu nie nadano numeru PESEL, do wniosku o przyznanie płatności dla młodych rolników dołącza się oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawierające datę urodzenia małżonka, datę rozpoczęcia przez małżonka działalności rolniczej oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości.";

7) § 9 i § 10 otrzymują brzmienie:

"§ 9. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e:

1) tiret trzecie, dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. a lub b ustawy, lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo odpowiednio przez:

a) podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, albo

b) grupę producentów rolnych, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy;

2) tiret czwarte, dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 6 pkt 1 lit. a lub b ustawy, lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo odpowiednio przez:

a) producenta cukru albo

b) grupę producentów rolnych, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 15 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy;

3) tiret piąte, dołącza się umowę, o której mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 lit. a lub b ustawy, lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo odpowiednio przez:

a) podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, albo

b) grupę producentów rolnych, grupę producentów owoców i warzyw, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy.

2. W przypadku ubiegania się przez przejmującego, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub następcę prawnego o przyznanie płatności, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie, czwarte lub piąte, do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. h-j, dołącza się dokument potwierdzający przejęcie zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa odpowiednio w art. 15 ust. 3, 4 lub 6 ustawy, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, chyba że przejęcie tych zobowiązań wynika odpowiednio z umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia częściowego sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub dokumentu potwierdzającego zaistnienie następstwa prawnego.

§ 10. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f tiret trzecie i czwarte, rolnik dołącza oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.".

§  2.  Do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-f i h-j rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).