Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.554

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053 2 ), obejmujący obszar 206,07 ha, położony w województwie lubuskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK

JEZIORO JANISZOWICE (PLH080053)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1456154,25227942,65
2456104,86228039,16
3456111,54228063,86
4456111,55228131,29
5456113,79228176,15
6456143,03228214,35
7456140,76228248,07
8456089,17228315,45
9456026,40228370,92
10455863,56228451,38
11455748,18228485,72
12455582,71228528,25
13455538,91228533,26
14455536,61228524,25
15455545,61228481,64
16455563,65228438,91
17455542,37228399,23
18455541,27228400,09
19455509,81228405,68
20455476,58228411,59
21455462,96228397,99
22455444,77228396,59
23455431,24228395,55
24455377,64228376,31
25455358,33228364,53
26455324,81228474,90
27455303,31228508,40
28455290,21228536,64
29454919,86228423,35
30454923,33228395,22
31454921,57228393,78
32454887,26228365,73
33454816,17228271,11
34454794,63228288,30
35454729,84228200,16
36454686,63228133,15
37454657,70228132,12
38454634,56228109,57
39454651,33228089,61
40454628,67228061,46
41454572,34228002,29
42454530,47227927,15
43454493,53227853,17
44454492,71227810,16
45454512,57227815,45
46454503,66227739,57
47454490,63227737,91
48454470,03227735,28
49454501,88227485,79
50454555,19227362,69
51454637,65227146,59
52454687,31226994,63
53454719,10226921,19
54454739,38226934,21
55454769,49226887,31
56454781,43226892,78
57454835,94226876,40
58455012,73226896,14
59455020,32226878,16
60455311,16227000,92
61455305,10227007,64
62455362,80227028,64
63455366,66227018,03
64455368,22227019,63
65455399,69227033,07
66455446,85227053,30
67455489,46227069,00
68455563,63227102,70
69455570,31227127,40
70455648,96227179,06
71455651,19227201,52
72455765,77227246,46
73455776,96227259,89
74455803,93227282,39
75455819,61227311,58
76455939,92227382,53
77456002,65227446,13
78456030,68227453,05
79456066,69227497,97
80456122,83227572,04
81456179,21227615,40
82456154,26227641,66
83456178,96227673,13
84456145,23227711,28
85456203,68227792,15
86456181,22227850,56
87456176,73227926,91
88456154,25227942,65
_____________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO JANISZOWICE (PLH080053)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY

NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO JANISZOWICE (PLH080053)

Lp.Kod1)Nazwa
13130Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
23150Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
37210Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
491D0Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
591E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).