Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.553

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054 2 ), obejmujący obszar 31,46 ha, położony w województwie lubuskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWOGRODZKIE PRZYGIEŁKOWISKO (PLH080054)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
1444742,17244302,20
2444680,52244350,56
3444675,07244353,29
4444673,94244353,85
5444672,81244354,42
6444661,88244359,89
7444657,01244335,59
8444636,87244271,86
9444634,70244264,99
10444622,73244201,83
11444636,33244192,98
12444638,84244176,65
13444660,20243963,06
14444675,91243914,06
15444691,45243822,63
16444705,06243788,83
17444702,07243738,94
18444791,67243733,57
19444828,99243731,33
20444830,81243732,15
21444845,30243727,49
22445105,75243643,72
23445223,06243607,21
24445235,12243640,76
25445258,08243704,68
26445295,18243804,73
27445311,83243868,39
28445332,12243945,98
29445330,94243946,45
30445298,85244002,32
31445281,68244032,20
32445261,61244057,74
33445006,99244161,87
34444886,97244210,95
35444875,73244215,55
36444832,85244231,06
37444742,17244302,20
___________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWOGRODZKIE PRZYGIEŁKOWISKO (PLH080054)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NOWOGRODZKIE PRZYGIEŁKOWISKO (PLH080054)

Lp.Kod1)Nazwa
13130Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
27140Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
37150Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
_____________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).